-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Odpowiedź na pismo
-
- 27.09.2020 - Wincentego, Damiana, Wawrzyńca
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- Odpowiedź na pismo /

W dniu 6 sierpnia 2013 roku na ręce Burmistrza Golubia-Dobrzynia wpłynęło pismo od Nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.

  • -
  • -
  • -
  • -

Odpowiedź Burmistrza Golubia-Dobrzynia na pismo nauczycieli "Wazówny".

Golub-Dobrzyń, 9.08.2013 r.

Urząd Burmistrza Golubia-Dobrzynia

Plac Tysiąclecia 25

Golub-Dobrzyń

 

 

                                      Przewodniczący Jacek Foksiński

                                      i Radni Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego

 

         W związku ze skierowanym, przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny, na ręce Burmistrza Miasta Golubia – Dobrzynia, pisma w sprawie odwołania dyrektora Zbigniewa Winiarskiego w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 Ustawy o systemie oświaty - czuję się zobowiązany przedstawić swoją opinię i ocenę zaistniałej sytuacji.
         Nie mam najmniejszych powodów, aby wątpić w rzetelność i prawdziwość argumentów nauczycieli, zawartych w skierowanym do mnie piśmie.
          W pełni się z nimi solidaryzuję. Natomiast wyrażam zdecydowaną dezaprobatę dla stylu odwołania dyrektora Z. Winiarskiego oraz zasadności uchwały Zarządu Powiatu odwołującej dyrektora „Wazówny”.

        
         Panie Przewodniczący,

          Panie i Panowie Radni Rady Powiatu.

         Każdy może popełnić błąd, nawet działając w dobrej wierze, będąc przekonanym o swojej racji.
         Każdy ma też prawo do naprawienia swojego błędu. Jestem przekonany, iż z taką sytuacją mamy do czynienia w związku z odwołaniem ze stanowiska dyrektora Zbigniewa Winiarskiego.
        Zarząd Powiatu niewątpliwie popełnił błąd, gdy pochopnie i w sposób nieuprawniony, skorzystał z art. 38 ust. 1 pkt  2 Ustawy o systemie oświaty.
        Rada Powiatu jako organ kontrolny dla Zarządu Powiatu i odpowiedzialny za całość pracy samorządu powiatowego - powinien błąd ten naprawić, wpłynąć na zmianę decyzji Zarządu Powiatu.
        Proszę nie traktować niniejszego pisma jako próby wtrącania się w sprawy samorządu powiatowego. Szanuję Państwa autonomiczność. Nie sposób jednak nie zauważyć, iż w dużej części, w niniejszej sprawie, "jedziemy na tym samym wozie". Tego typu szkołę, jak ZS nr 1 im. Anny Wazówny, o takim profilu edukacji mamy  tylko jedną w naszym powiecie. Uczęszcza do niej wielu młodych mieszkańców Golubia-Dobrzynia. Burmistrz Miasta nie może zostać obojętnym na apel licznego grona nauczycieli "Wazówny", skierowany na jego ręce.
        Jak już wyżej zadeklarowałem - w pełni solidaryzuję się z treścią i argumentacją skierowanego do mnie pisma.  Za szczególnie ważne w przesłanym mi piśmie, uważam następujące fakty:
1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie odwołania dyrektora ZS nr 1 im. Anny Wazówny został negatywnie zaopiniowany przez Kujawsko -Pomorskiego Kuratora Oświaty.
2. Zarząd Powiatu zignorował stanowisko Rady Pedagogicznej ZS nr 1 im. Anny Wazówny, która zdecydowanie wspierała kandydaturę Z. Winiarskiego podczas ubiegłorocznego konkursu na stanowisko dyrektora i wspiera go nadal.
3. Zarząd Powiatu przed podjęciem tak ważnej decyzji - nie skonsultował jej z pracującymi na rzecz szkoły, merytorycznymi środowiskami, tj. :
        - Radą Pedagogiczną,
        - Radą Rodziców,
        - Radą Powiatu lub chociaż jej merytoryczną Komisją,
        - Związkami Zawodowymi.
Ponadto Zarząd Powiatu zignorował pozytywne oceny i opinie różnorodnych, kompetentnych organów kontrolujących pracę "Wazówny".
        Tak podjęta decyzja może być i jest odbierana jako przejaw arogancji władzy, a nawet jako nadużycie władzy.
        Przy tak podejmowanych decyzjach można odnieść przekonanie, że to nie przedstawiciele władz Powiatu służą swoim mieszkańcom, lecz mieszkańcy mają służyć Zarządowi Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego.  Jest to oczywiste odwrócenie ról i nie powinno się spotkać z akceptacją pozostałych samorządowców.
            Nie bez znaczenia dla Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia jest fakt, iż decyzją Kapituły przyznającej Medale "Zasłużony dla Golubia-Dobrzynia" Dyrektor Zbigniew Winiarski, w roku 2011, otrzymał medal "Zasłużony dla Golubia-Dobrzynia". Od tamtej pory nie wydarzyło się nic w sferze prawnej, obyczajowej itp., co kazałoby zmienić decyzję Kapituły.

        
         Panie Przewodniczący,

         Panie , Panowie Radni Rady Powiatu

         Nie sposób nie zauważyć, iż rok temu odbył się konkurs na dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny. Był czas i pora, by przewidzianymi prawem procedurami konkursowymi - Samorząd Powiatu  Golubsko - Dobrzyńskiego przeforsował swojego kandydata, przekonał komisję konkursową  swoimi argumentami, odpowiednim kandydatem ( np. pani Elżbieta Kochner) do własnej wizji pracy szkoły. Tak się jednak nie stało.
        Czy zatem niedawna decyzja Zarządu Powiatu o odwołaniu dyrektora Zbigniewa Winiarskiego w trybie natychmiastowym , jako "szczególnie uzasadniony przypadek" nie jest aby zwyczajną chęcią pokazania "kto tu rządzi"? Czyż nie jest to przejaw postawy - "moje (nasze?) musi być na wierzchu" bez względu na cenę społeczną? Rodzi się pytanie - jakie przestępstwo, jak poważne uchybienie popełnił dyrektor Zbigniew Winiarski, ze konieczne było "natychmiastowe przerwanie jego czynności kierowniczych" gdyż "ich kontynuacja byłaby zagrożeniem interesu publicznego" ?!
        W moim przekonaniu, w przekonaniu wielu mieszkańców miasta , odwołanie dyrektora "Wazówny" w trybie budzącym co najmniej wiele poważnych wątpliwości - jest psuciem pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny, deprecjacją jej dotychczasowego dorobku, niszczeniem autorytetu szkoły. Jest lekceważeniem opinii wielu środowisk oświatowych i tych związanych z funkcjonowaniem szkoły. Jest lekceważeniem potrzeb mieszkańców powiatu, w tym także miasta Golub-Dobrzyń na usługi oświatowe na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej  o takim profilu jak „Wazówna”. Ta lekkomyślna decyzja jest ilustracją znanej prawdy, iż łatwo jest zniszczyć coś, co z mozołem było latami budowane - trudniej natomiast cokolwiek pozytywnego zbudować. Dobre imię szkoły było budowane latami przez całe środowisko "Wazówny". Teraz ulega ono gwałtownej degradacji.

        
         Panie Przewodniczący,

         Panie i Panowie Radni.

         Proszę i apeluję, w imieniu własnym i znakomitej większości mieszkańców Golubia - Dobrzynia - wykorzystajcie swoje kompetencje, ale także i obowiązki - do przywrócenia normalnego rytmu pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny.
        Zdaniem niżej podpisanego, zdaniem wielu różnorodnych środowisk, instytucji i osób - tryb, sposób i zasadność odwołania dyrektora Zbigniewa Winiarskiego był i jest niezgodny z prawem. Nade wszystko jest przejawem arogancji władzy. Jest nie do zaakceptowania ani w formie, ani w treści. Tak po prostu się nie postępuje. Złamano tu co najmniej zwykłe zasady przyzwoitości.
        Chcę wierzyć, Panie Przewodniczący, że Pan i Rada Powiatu, ma poczucie współodpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Jest jeszcze możliwość naprawienia błędu. Wierzę, że Pan i Radni Rady Powiatu, podejmą prawem przewidziane działania, aby uczniowie "Wazówny" od września mogli najzwyczajniej uczyć się, a nie być "ofiarami" braku odpowiedzialności osób dorosłych - przedstawicieli władz powiatowych.
        Proszę wybaczyć, ale osoby , którym powierzono władzę - dotyczy to także niżej podpisanego -  muszą mieć poczucie służby na rzecz swoich wyborców, swoich mieszkańców, a nie na odwrót. Chciałbym, abyśmy my - samorządowcy - jeżeli nawet trudno przychodzi nam to zaakceptować, mieli świadomość, że w demokracji  "rację ma większość" z poszanowaniem praw mniejszości, że obowiązują nas procedury prawne i akceptacja społeczna naszych działań, nie zaś działanie z pozycji siły jaką daje pokusa nadużycia  władzy.
        Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że wiele wskazuje na to, iż w przypadku odwołania dyrektora Z. Winiarskiego mamy do czynienia właśnie z arogancją i nadużyciem władzy, lekceważeniem ludzi i ich opinii, lekceważeniem procedur prawnych, "pysznieniem się " władzą, deptaniem godności ludzkiej, nieodpowiedzialnym, nagannym przekreślaniem wieloletniego dorobku całego środowiska pracowników "Wazówny".

                                      Z poważaniem i samorządowymi pozdrowieniami

                                                        Burmistrz Miasta

                                                          Roman Tasarz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-