-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Sprawowanie nadzoru autorskiego/projektowego dla dokumentacji w oparciu, o którą realizowane są roboty budowlano-montażowe w ramach projektu pn."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia"
-
- 27.09.2020 - Wincentego, Damiana, Wawrzyńca
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- Sprawowanie nadzoru autorskiego/projektowego dla dokumentacji w oparciu, o którą realizowane są roboty budowlano-montażowe w ramach projektu pn."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia" /

Sprawowanie nadzoru autorskiego/projektowego dla dokumentacji w oparciu, o którą realizowane są roboty budowlano-montażowe w ramach projektu pn."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia"

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń

Plac Tysiąclecia 25

87-400 Golub-Dobrzyń

 

BFR.271.3.2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) (dalej zwana „Prawem zamówień publicznych”), o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, dla zadania pod nazwą:

 

Sprawowanie nadzoru autorskiego / projektowego dla dokumentacji w oparciu, o którą realizowane są roboty budowlano-montażowe w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia”

 

I.                     Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń

Plac Tysiąclecia 25

87-400 Golub-Dobrzyń

woj. kujawsko-pomorskie

Tel.: 56 683 54 10

Faks: 56 683 54 15

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.golub-dobrzyn.pl

Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa

 

II.                   Tryb zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III.                 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwana „SIWZ”) zamieszczona zostanie na stronie internetowej o adresie: http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/?c=178. SIWZ można uzyskać również pod adresem: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

IV.                 Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, oferty częściowe

1.          Przedmiotem Zamówienia jest sprawowanie nadzoru autorskiego / projektowego dla dokumentacji w oparciu, o którą realizowane są roboty budowlano-montażowe w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i innymi przepisami, w tym również przepisami wspólnotowymi (Unii Europejskiej). Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności: 1. realizacja na wezwanie / żądanie Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej pobytów na budowie wraz z wydawaniem wyjaśnień / opinii / rozwiązań / wpisem (wpisami) do dziennika budowy, w tym również uczestnictwem w posiedzeniach rady budowy - wizyty na budowie będą odbywać się w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną; 2. opracowywanie na żądanie Zamawiającego rozwiązań zamiennych / dodatkowych / uzupełniających; 3. opracowywanie na żądanie Zamawiającego rozwiązania szczegółowego (uszczegółowienie dokumentacji projektowej); 4. opracowywanie na żądanie Zamawiającego innych rozwiązań, których wykonanie może być konieczne w trakcie realizacji w/w robót budowlanych; 5. wydawanie / opracowywanie na żądanie Zamawiającego opinii / wyjaśnień / rozwiązań bez pobytu na budowie w odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego; 6. uczestniczenie na żądanie Zamawiającego w odbiorach robót budowlanych. Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

          Rodzaj zamówienia: usługi

2.          Przedmiot Zamówienia posiada następujący kod CPV: 71.32.00.00-7, 71.31.00.00-4

3.          Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V.                   Oferta wariantowa

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI.                 Termin wykonania Zamówienia:

Wykonawca wykona Zamówienie (zakończenie) do dnia 30.12.2017 r.

VII.               Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.       O udzielenie Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:

1.1          Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ.

1.2          Posiadają wiedzę i doświadczenie.

       W szczególności Wykonawca musi:

1.2.1 wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości Q max.d nie mniejsze niż 2400 m3/dobę;

1.2.2 wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej o łącznej długości sieci wynoszącej co najmniej 3000 m.

Usługi, o których mowa w pkt. 1.2.1 i 1.2.2 wykonane mogą być w ramach jednego bądź dwóch odrębnych zamówień

1.3          Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

                                W szczególności Wykonawca musi:

dysponować i wskazać do uczestnictwa w wykonaniu Zamówienia co najmniej osoby posiadające następujące kwalifikacje:

1.3.1     co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane do projektowania właściwe dla specjalności architektonicznej;

1.3.2     co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane do projektowania właściwe dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

1.3.3     co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane do projektowania właściwe dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

1.3.4     co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane do projektowania właściwe dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

1.3.5     co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane do projektowania właściwe dla specjalności drogowej.

1.4          Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ.

2.       Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie Zamówienia, winien dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:

2.1          oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ;

2.2          wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt. 1., w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (dowodami, o których mowa powyżej, są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wykonawca, w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)); 2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1)), zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ;

2.3          wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, uwzględniający wymagania, o których mowa w pkt. 1., wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacjami o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ;

2.4          oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, uwzględniające wymagania, o których mowa w pkt. 1. SIWZ, zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ;

2.5          oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ;

2.6          dokumenty w sprawie listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ.

 

W zakresie wymogów dotyczących składanych dokumentów zastosowanie ma Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231).

W przypadku gdy wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wówczas wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

VIII.             Wymagania dotyczące wadium

            Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

IX.                 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest najniższa cena – 100 %.

X.                   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia 05.08.2013 r. do godz.  13:00 w siedzibie Zamawiającego: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pokój nr 1C (parter).

XI.                 Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

XII.               Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

XIII.             Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy.

XIV.             Informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej

Nie dotyczy (aukcja elektroniczna nie będzie przeprowadzona).

XV.               Informacje o przewidywanych zamówienia uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie zamówień publicznych.

XVI.             Informacje pozostałe

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

Zamawiający dopuszcza (przewiduje) możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji: 1. wystąpienie wszelkiego rodzaju zmian w zakresie i sposobie realizacji Inwestycji, o której mowa w SIWZ, oraz terminu jej realizacji; 2. zmiany składu zespołu nadzoru autorskiego / projektowego (osoby wskazane do realizacji niniejszego zamówienia), spowodowane w szczególności śmiercią, chorobą, ustaniem zatrudnienia lub innymi względami losowymi; 3. wystąpienie innych niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego okoliczności powodujących, iż wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym zakresie nie będzie możliwe. 4. wystąpienie wszelkiego rodzaju zmian, które są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Zamówienia może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego i mieć miejsce w uzasadnionych przypadkach, obejmujących w szczególności wystąpienie chociażby jednej z następujących okoliczności: 1. zmiana terminów realizacji Inwestycji; 2. wystąpienie innych niezależnych od Wykonawcy okoliczności powodujących, iż wykonanie Zamówienia w ustalonym terminie i/lub zakresie nie będzie możliwe.

 

Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.07.2013 r.

 

Golub-Dobrzyń, 25.07.2013 r.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-