-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb KONKURS NA "OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ"
-
- 27.09.2020 - Wincentego, Damiana, Wawrzyńca
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- KONKURS NA "OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ" /

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA OSIEDLA KATARZYŃSKIEGO

Burmistrz Golubia-Dobrzynia ogłasza konkurs na „Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania osiedla Katarzyńskiego”.

 

Zasady konkursu:

 1. W ramach konkursu należy przygotować koncepcje zagospodarowania osiedla „Katarzyńskiego”.
 2. Koncepcja powinna obejmować parkingi, plac zabaw, elementy zieleni.
 3. Projekty należy wykonać w skali od 1:100 do 1:200. Winien być sporządzony przez osobę posiadającą wszystkie uprawnienia do realizacji projektu.
 4. Uczestnicy otrzymają mapę poglądową z zaznaczonym obszarem konkursowym stanowiącą załącznik nr 1do niniejszego ogłoszenia.
 5. Czas trwania konkursu od 17 września do 30 listopada 2012r.
 6. Koncepcja może zostać poddana ocenie mieszkańców osiedla.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17 grudnia 2012r.
 8. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci zlecenia wykonania projektu opiewającą na kwotę 5000 złotych brutto. W ramach zlecenia będzie musiał uzyskać pozwolenie na budowę w imieniu Inwestora.

 

Regulamin konkursu na „Opracowanie koncepcji zagospodarowania osiedla Katarzyńskiego”.

 

Rozdział I

ustalenia formalno-prawne

Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń.

Konkurs odbywać się będzie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Konkurs przeprowadza się bez zastosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) w oparciu o art. 4 pkt. 8 tej Ustawy.

Konkurs jest jednoetapowy.

Terminarz konkursu

 

 • ogłoszenie konkursu oraz udostępnienie regulaminu Konkursu 17.09.2012r.
 • ostateczny termin składania zapytań do regulaminu oraz konkursu, zgłaszania udziału w konkursie, zakończenie wydawania regulaminu Konkursu 30.10.2012r.
 • ostateczny termin składania prac konkursowych 30.11.2012r.
 • ogłoszenie wyników konkursu 17.12.2012r.

 

Zasady składania zapytań w zakresie warunków konkursu

W terminie do 30.10.2012r. uczestnicy konkursu mogą zwrócić się na piśmie lub drogą elektroniczną do sekretarza konkursu o wyjaśnienie postanowień warunków konkursu.

Sekretarz konkursu zamieszcza na stronie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia odpowiedzi na pytania skonsultowane z sędziami konkursu.

Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia w biurze podawczym (pokój 1c) do dnia 30 listopada 2012 r. do godziny 15.00.

Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą kurierską.

Prace, które wpłyną po terminie wyznaczonym do ich składania nie będą uczestniczyć w konkursie i będą zwracane bez otwarcia.

Prace konkursowe należy umieścić w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w którym może znajdować się tylko jedna, zawierająca dane autora praca konkursowa, opatrzona napisem: „Opracowanie koncepcji zagospodarowania osiedla Katarzyńskiego.” Do pracy należy dołączyć dyplom lub odpowiednie zaświadczenie potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonania projektu.

Każdemu Uczestnikowi Konkursu składającemu pracę konkursową Zamawiający wyda pokwitowanie przyjęcia projektu, opatrzone datą i pieczęcią Zamawiającego.

Uczestnikami konkursu nie mogą być: komisja konkursowa, osoby biorące udział w opracowaniu regulaminu konkursu, osoby biorące udział w organizowaniu i rozstrzyganiu konkursu, w tym sekretarz konkursu, eksperci i konsultanci.

Każdy z uczestników konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jedną pracę konkursową  zostanie wykluczony z konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 17 grudnia 2012 r. w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń przy ul. Plac Tysiąclecia 25, o godzinie 14:30.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego terminu i miejsca o czym uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną.

Osoby chcące wziąć udział w konkursie zobowiązane są do złożenia zgłoszenia udziału w konkursie w Urzędzie Miasta Golub-Dobrzyń (pokój nr 15) albo przesłanie listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń z dopiskiem konkurs na „Opracowanie koncepcji zagospodarowania osiedla Katarzyńskiego”.

Rozdział II

Ustalenia merytoryczne

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania osiedla Katarzyńskiego.

Teren objęty konkursem składa się z działki gruntu oznaczonych geodezyjnie: Obręb 4, Nr 0004, działka nr 664/4 o powierzchni około 0,47 ha, zaznaczony na załączniku nr 1.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu w rejonie osiedla Katarzyńskiego. Celem nadrzędnym jest podniesienie jakości przestrzennej tego fragmentu miasta.

Oczekiwania zamawiającego

Określenie programu funkcjonalnego i rozmieszczenie tego programu w przestrzeni (funkcjonalne zagospodarowanie terenów).

Uzyskanie powierzchni terenów zielonych.

Uzyskanie rozwiązania sprzyjające osobom starszym i niepełnosprawnym.

Zaproponowanie rozwiązania problemu obsługi komunikacyjnej i parkingowej  zapewnione w następującym zakresie:

 • ruch pieszy, rowerowy, samochodowy, w tym potrzeby osób niepełnosprawnych,
 • utrzymanie oraz dodanie miejsc parkingowych  z możliwością zmiany ich położenia na terenie obszaru objętego konkursem.
 • składowania i wywozu odpadów, dojazdu pojazdów uprzywilejowanych.

Mieszkańcy pobliskich osiedli wyrazili wolę:

 • wygospodarowania obszaru na działalność kulturowo - socjalną (plac zabaw),
 • zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Wymagania dla części rysunkowej opracowania

 • Projekt zagospodarowania w skali od 1:100 do 1:200, zawierający rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne.
 • Wizualizacja i aksonometria zgodnie z kierunkami zaznaczonymi na załączniku nr1.
 • Schematy funkcjonalne poszczególnych kondygnacji - rzuty w skali od 1:100 do 1:200.
 • Wizualizacja dowolna.
 • Inne rysunki według uznania Uczestników konkursu.

Forma opracowania i wymogi formalne

Uczestnicy konkursu są zobowiązani do czytelnego przedstawienia idei projektu.

Pracę konkursową należy wykonać w dowolnej technice.

Prace winny być wykonane na max. trzech planszach naklejonych na sztywnych podkładach o wymiarach 70 x 100 cm.

Część opisowa projektu zawierająca opis uzasadniający przyjętą koncepcję, winna być sporządzona w języku polskim i nie może przekraczać 3 stron formatu A4.

Dane autora oraz kopie dyplomu lub odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego posiadane kwalifikacje należy umieścić w zamkniętej kopercie oraz dołączyć do pracy.

Prace należy składać w wyznaczonym terminie w Urzędzie Miasta Golub-Dobrzyń w biurze podawczym (pokój 1c).

Nagrody oraz informacje formalno - prawne

Kryteria oceny prac konkursowych:

a)   jakość rozwiązania urbanistycznego,

b) wartości funkcjonalne, kompozycyjne i dostosowanie projektowanych rozwiązań do otoczenia,

c)  możliwości realizacyjne projektu.

Forma nagrody

W przeciągu 30 dni od ujawnienia wyniku podjęta zostanie rozmowa z autorem zwycięskiej pracy, dotycząca zlecenia wykonania projektu.

Zleceniodawca może przyznać specjalne nagrody rzeczowe.

Rozdział III

Ustalenia Organizacyjne

Postępowanie komisji:

Zapoznanie się członków komisji z pracami konkursowymi oraz wybór najlepszego projektu.

Wyniki prac komisja przedstawi w formie protokołu.

Konkurs rozstrzyga komisja w składzie:

Izabela Lewandowska – Zastępca Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

Martyna Malinowska - Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia – koordynator i sekretarz Konkursu

Joanna Dybowska – ekspert

Pięciu przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych znajdujących się na terenie osiedla Katarzyńskiego.

Koncepcja może zostać poddana ocenie mieszkańców osiedla Katarzyńskiego.

Materiały wyjściowe

 • Załącznik nr 1

Kopia Mapy Zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym rejonem konkursowym.

Postanowienie końcowe

Regulamin jest jednym dokumentem określającym zasady Konkursu. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody jeśli żadna z konkursowych koncepcji nie będzie spełniała postanowień niniejszego regulaminu.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-