-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt    poleďż˝ znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej Golubia-Dobrzynia
-
- 26.06.2019 - Jana, Pawła, Dawida
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- PROJEKTY EUROPEJSKIE / 2007-2013 / Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej Golubia-Dobrzynia /

Niniejszym informujemy, iż Gmina Miasto Golub-Dobrzyń przystępuje do realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia” (Nr RPKP.02.01.00-04-003/09) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska”, Działania 2.1 „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu wynosi: 48 626 458,45 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 31 607 197,97 zł.

W ramach projektu przewidziano do realizacji następujące działania: prace przygotowawcze, które obejmują opracowanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie studium wykonalności; prace budowlano-montażowe; sprawowanie nadzoru inwestorski (inżynier kontraktu) i autorskiego oraz przeprowadzenie audytu projektu; promocja projektu. Przedmiotowy projekt w zakresie prac budowlano-montażowych obejmuje wykonanie następujących prac: 1. przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Golubiu-Dobrzyniu; 2. modernizację stacji wodociągowej w Golubiu-Dobrzyniu; 3. budowę i modernizację sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Golubiu-Dobrzyniu.

Ad.1 Oczyszczalnia ścieków wykonana zostanie w technologii SBR, o maksymalnej przepustowości Qmaxd=2845 m3/d. Na etapie przygotowań do projektowania, rozważono 2 technologie wykonania oczyszczalni ścieków: wariant I – mechaniczno-biologiczno-chemiczną sekwencyjną oczyszczalnię ścieków pracującą w systemie SBR; wariant II – mechaniczno-biologiczno-chemiczną przepływową oczyszczalnię ścieków pracującą w systemie BARDENPHO. Po przeprowadzonych konsultacjach zaakceptowano do realizacji wariant I z zastosowaniem sekwencyjnej oczyszczalni. Na podstawie obliczeń technologicznych oraz analizy dokonanej przy ocenie: stanu technicznego i wielkości istniejących obiektów, ilości dopływających ścieków i ich ładunków, powierzchni terenu, możliwego do wykorzystania pod projektowane obiekty okazało się, iż w/w wariant jest optymalny i zalecany do realizacji. Słuszność wyboru potwierdzają również wyliczenia wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego DGC. Na obiekt oczyszczalni składać się będą w szczególności: punkt zlewny; komora zasuw; przepompownia główna, stacja mechanicznego oczyszczania ścieków; zbiornik retencyjny; zbiorniki SBR; stacja filtracji, stacja dmuchaw, stacja PIX-u; komora tlenowej stabilizacji osadu, zagęszczacz osadu; komora pomiarowa; komory zasuw; przepompownia ścieków oczyszczonych z komorą zasuw; budynek stacji mechanicznego odwadniania osadu, pomieszczenie agregatu prądotwórczego, hydrofornia; budynek techniczno-socjalny; brama wjazdowa; stacja transformatorowa; studzienka z zaworem czerpalnym; budynek rozdzielni NN i aparatury zasilająco-sterowniczej; przepompownia. Ponadto planuje się modernizację i rozbudowę uzbrojenia terenu oczyszczalni dotyczącego: instalacji elektrycznych; kanalizacji sanitarnej; sieci wodociągowej; wód deszczowych.

Ad.2 Zakres inwestycji obejmuje przede wszystkim wymianę istniejących urządzeń stacji, ze względu na zużycie techniczne, budowę II stopnia ujęcia wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności 400,0 m3. Układ technologiczny SUW zaplanowano z następujących elementów: ujmowanie wody za pomocą istniejących studni głębinowych, w których zostaną wymienione pompy głębinowe, uwzględniające zmieniony układ technologiczny ujęcia; napowietrzanie i odpowietrzanie wody; jednostopniowa filtracja pospieszna na filtrach ciśnieniowych ze złożem katalitycznym; gromadzenie wody uzdatnionej w zbiorniku retencyjnym; pompowanie wody do sieci miejskiej za pomocą zestawu pompowego II stopnia; płukanie filtrów za pomocą wydzielonej pompy płucznej i dmuchawy; wymiana urządzeń do dezynfekcji wody.

Ad.3 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miast, nastąpi również poprzez wymianę wyeksploatowanych i budowę nowych przewodów wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą (sanitarną i deszczową). Zakres inwestycji przewiduje budowę systemu: wodociągowego, modernizującego istniejące sieci, spinającego obie części miasta Golubia-Dobrzynia, zapewniającego odpowiednią jakość wody pitnej i ograniczającego straty własne wodociągu, zaopatrującego w wodę między innymi zakłady przemysłowe oraz zabudowania mieszkaniowe; kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rozdzielczej, poprawiającej stan środowiska oraz odciążającej oczyszczalnię ścieków od nadmiernych zrzutów w porze deszczowej. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dotyczyć będzie w szczególności następujących ulic: 17 Stycznia; Dworcowa; Działyńskich; Jagodowa; Katarzyńska; Kościuszki; Miła; Mostowa; Nowa; Plac Tysiąclecia; PTTK; Słuchajska; Stodólna; Szkolna; Szosa Rypińska (Osiedle Przemysłowe); Konopnickiej; Mazowiecka; Charszewskiego; Wojska Polskiego. W związku z w/w pracami, projekt przewiduje również odbudowę nawierzchni naruszonej w wyniku prac budowlanych.

 

Planowane produkty projektu to: liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków - 1 szt.; długość wybudowanej sieci wodociągowej - 6,17 km; długość przebudowanej, zmodernizowanej sieci wodociągowej - 1,02 km; długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 6,76 km; długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 0,2 km; długość wybudowanej/rozbudowanej/przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej - 3,6 km.

 

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia do wymagań ustawodawczych Polski i Unii Europejskiej. Realizacja celu głównego odbędzie się poprzez realizację przyporządkowanych mu celów szczegółowych: poprawa stanu technicznego oczyszczalni ścieków wraz z dostosowaniem jej do obowiązujących norm krajowych i Unii Europejskiej wraz z zwiększeniem przepustowości oczyszczalni oraz dokładniejsze oczyszczanie ścieków; odciążenie oczyszczalni poprzez budowę w obrębie miasta systemu sieci kanalizacji deszczowej; wymiana sieci technicznych o wysokiej awaryjności; zwiększenie dostępności sieci dla nowych osiedli mieszkaniowych i przemysłowych, w tym doprowadzenie sieci wodociągowej o odpowiednim przekroju do terenów, na których ulokowane są zakłady przemysłowo-usługowe, celem spełnienia stosownych wymogów p.poż; zabezpieczenie mieszkańców miasta w wodę ze zbiornika retencyjnego w przypadku awarii lub prac konserwacyjnych na stacji uzdatniania wody, w tym wykonania stosownego spięcia wodociągów miejskich pomiędzy częścią Golubką i Dobrzyńską miasta zabezpieczającego dostawy wody dla dużej części miasta w przypadku awarii rurociągu głównego; zapewnienie odpowiednich norm wody uzdatnionej. Mając na uwadze powyższe oraz podane uzasadnienie potrzeby realizacji projektu wskazać należy realizacja projektu przyczyni się do ochrony i poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

 

Projekt wpisuje się zatem bezpośrednio w cel działania 2.1 "Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej" RPO WK-P na lata 2007-2013, określony jako: "Ochrona i poprawa wód powierzchniowych i podziemnych". Niniejszy projekt wpisuje się tym bardziej w w/w działanie RPO WK-P na lata 2007-2013, ponieważ będzie realizowany na obszarze ulokowanym tuż przy rzece Drwęcy, która stanowi źródło wody pitnej dla Bydgoszczy i Torunia (zgodnie z uzasadnieniem wskazanym do celu działania 2.1 RPO WK-P na lata 2007-2013).

 

Planowane rezultaty projektu to: ilość oczyszczonych ścieków - 1500 m3/dobę; zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków - 2845 m3/dobę.

 

Projekt jest zgodny i wpisuje się m.in. w następujące opracowania strategiczne: 1. Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020 (Działanie 2.2. Rozwój infrastruktury technicznej w ramach drugiego priorytetowego obszaru działań: Unowocześnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu – Rozwój i unowocześnienie pozostałej infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa. Strategia zakłada rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.); 2 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do roku 2015 (Strategia zakłada rozwój społeczno-gospodarczy powiatu w ramach 5 priorytetów, wśród których wyróżniono Ekologię, w obszarze której pierwszoplanowym zadaniem są działania w kierunku rozwoju infrastruktury komunalnej związanej bezpośrednio z ochroną środowiska. Wśród działań wymieniono: modernizację istniejących oczyszczalni ścieków oraz modernizację ujęć wodnych.); 3. Strategia Rozwoju Golubia-Dobrzynia (Rozwój infrastruktury lokalnej. Zwodociągowanie Miasta oraz Plan ochrony wód, które zakładają rozbudowę systemu wodociągowego i ściekowego, przebudowę oczyszczalni, budowę kanalizacji deszczowej.); 4. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (w związku z ujęciem w w/w programie Golubia-Dobrzynia); 5. Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015 (priorytet: „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”); 6. Wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Miasta Golub-Dobrzyń.

 

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Budżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.10
-