-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Informacje dot. projektu
-
- 30.05.2020 - Ferdynanda, Jana, Feliksa
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE / Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu / Aktywność-krok do przodu / Informacje dot. projektu /

AKTYWNOŚĆ - KROK DO PRZODU - WYCIECZKA DO KARBÓWKA

27 czerwca zorganizowany został piknik w Karbówku promujący działania projektu systemowego „Aktywność-Krok do Przodu” zorganizowany przez Miejski Ośrodek Polityki Społecznej. Uczestniczyło w nim 74 osoby: 50 kobiet oraz 24 mężczyzn. Osoby biorące udział w pikniku miały okazję zwiedzić mini zoo oraz skorzystać z przejazdu bryczką. 

AKTYWNOŚĆ - KROK DO PRZODU - WYCIECZKA DO WARSZAWY

26 czerwca odbyła się wycieczka do Warszawy w ramach projektu systemowego „Aktywność-krok do przodu” zorganizowana przez Miejski Ośrodek Polityki Społecznej. Wzięło w niej udział 45 osób w tym: 32 kobiety oraz 13 mężczyzn. Program wycieczki zawierał  zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz spacer po Warszawie.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czy Pan/Pani lub ktoś z  Państwa  rodziny  korzysta ze  wsparcia  Miejskiego Ośrodka Polityki  Społecznej w  Golubiu-Dobrzyniu? Czy chcesz pomóc sobie i swoim bliskim?

Czy masz pomysł na poprawę swojego życia?

Czy uważasz, że mógłbyś się przekwalifikować, ukończyć szkolenie, kurs, podnieść swoje wykształcenie, ale nie masz   na to środków?

Jeżeli chce Pan/Pani zmienić swoją dotychczasową sytuacje życiową zapraszamy do współpracy osoby chętne do udziału w projekcie. Rekrutacja do tegorocznej edycji projektu systemowego „ Aktywność-krok do przodu” będzie trwać do 15 lutego 2013r. codziennie od poniedziałku do piątku pokój nr  1 lub 2  w godz.8.00-11.00. Projekt adresowany jest do  osób  w wieku  od 15 do 64 lat.

W tym roku w ramach projektu przewidujemy  m.in. organizację kursu prawa jazdy kat „B” (liczba miejsc ograniczona). Dodatkowo   w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL)  zaplanowano również,  realizację  działań skierowanych  do osób wywodzących się z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

                                                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

     Golub-Dobrzyń,  22.01.2013r                                                                                   Katarzyna Modrzejewska

W dniach 05.09.2011r-16.09.2011r obyły się  zajęcia  z Treningu Kompetencji Społecznych.  Zakres powyższych zajęć  obejmował następujące zagadnienia:

-autoprezentacja, funkcjonowanie w grupie społecznej

- kompetencje społeczne

- komunikacja interpersonalna

-perswazja, wywieranie wpływu

- asertywność

-rozwiązywanie konfliktów

- atrakcyjność interpersonalna

Zajęcia odbywały się w dwóch grupach, uczestniczyło w  nich 35 osób-beneficjentów tegorocznego projektu tut MOPS.

W  ramach  tegorocznego projektu systemowego pn:  „Aktywność krok do przodu ‘’w dniach od 05.09.2011r do 16.09.2011r odbyły się zajęcia z zakresu doradztwazawodowego.                                                                                                                                                                                         Uczestnicy zajęć  (35 osób)   poznali m.in. zasady poprawnej autoprezentacji, uczyli się pisać dokumenty aplikacyjne, analizowali błędy jakie można popełnić podczas rozmów kwalifikacyjnych. Zajęcia odbywały się w grupach.

Regulamin

uczestnictwa w projekcie
„Aktywność-krok do przodu”
realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2011


 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

  Informacje o projekcie

1.    Projekt pod nazwą „Aktywność-krok do przodu” realizowany jest przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu  z siedzibą przy ulicy Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń.

2.    Biuro projektu znajduje się  w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy     Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń; Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy MOPS Golub-Dobrzyń od 7:30 15:30 telefon: (056) 683 54 10-13 wew. 42 , tel. kom: 660378601.

3.    Pracownicy socjalny uczestniczący w realizacji projektu urzędują w budynku  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu pok. Nr 4.

4.    Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

5.    Użyte w regulaminie określenia i skróty oznaczają :

 

EFS- Europejski Fundusz Społeczny

PO KL- Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Beneficjent- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

Beneficjent Ostateczny( BO) – uczestniczka/uczestnik projektu , który spełnił wszystkie wymogi formalne oraz otrzymał pozytywną opinię kwalifikacyjną wydaną przez komisję rekrutacyjną.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie– dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w projekcie BO.                                                                                                                           
Instytucja Pośrednicząca – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą przy ul Słowackiego 114, 78-100 Toruń

Kandydat-osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie

Kontrakt socjalny- jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Kierownik MOPS– osoba odpowiedzialna za stały nadzór projektu.
Księgowy projektu – specjalista odpowiedzialny za prowadzenie księgowości, rozliczanie projektu oraz sprawozdawczość finansową projektu.
Kierownik projektu – osoba całościowo odpowiedzialna za działania merytoryczne: zainicjowanie, planowanie, organizowanie, kontrole,  monitoring,  zamknięcie projektu.
Komisja rekrutacyjna – zespół w składzie: Kierownik OPS i  Członkowie Zespołu Projektowego, których zadaniem jest wybór kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne do udziału w projekcie.
Projekt – Projekt systemowy p.t.: „Aktywność-krok do przodu” realizowany przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Podwykonawca: podmiot lub osoba fizyczna realizujący zamówienie publiczne zgodnie z ustawą: Prawo zamówień publicznych.

Program Aktywności Lokalnej (PAL)- narzędzie aktywnej integracji umożliwiające  realizację działań na rzecz aktywizacji społecznej społeczności lokalnej. PAL skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności.                              Umowa PAL - jest pisemną umową pomiędzy Uczestnikiem Projektu a Beneficjentem, ma na celu ustalenie wzajemnych praw i obowiązków dotyczących uczestnictwa w projekcie w zakresie PAL.

                                                       

Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa w projekcie oraz prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie Systemowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2010 rok.

2.      Projekt zakłada objęcie wsparciem 35 Beneficjentów Ostatecznych.                               Minimum 10% tegorocznych uczestników będą stanowić osoby legitymując się orzeczeniem o niepełnosprawności. Zakłada się, że Beneficjenci zostaną podzieleni na dwie grupy:

I grupa- (25 B.O) osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z którymi pracownicy socjalni podpiszą i będą realizować kontrakty socjalne.

II grupa- (10 B.O) osoby z  którymi zostaną podpisane umowy i wezmą  udział w projekcie w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL)-  w przypadku tegorocznego projektu -młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym zamieszkała Golubiu-Dobrzyniu.

3.      Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

4.      Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.

5.      Koszt uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie ponosi Beneficjent projektu ze środków otrzymanych na realizację projektu a także ze środków własnych.

6.      Projekt zakłada:

- rekrutacja BO;

- określenie  i realizacja planu działania według indywidualnych  potrzeb, możliwości i  uprawnień.


Zasady uczestnictwa w projekcie

 

1.      1.Beneficjentem Ostatecznym może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria :

-       jest mieszkańcem Miasta Golub-Dobrzyń,

-       korzysta ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy  społecznej,

-       spełnia kryteria uczestnictwa określone wZasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 01.01.2011r. 

-       podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie.

2.      Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do :

-       wyrażania zgody na przetwarzanie danych i udostępnienia wizerunku zarówno przez Beneficjenta  jak  i podwykonawców działających na zlecenie Beneficjenta na potrzeby projektu, o którym mowa w niniejszym regulaminie,

-       utrzymywania stałego kontaktu z Beneficjentem,

-       wypełniania ankiet i kwestionariuszy dostarczanych zarówno przez Beneficjenta jak i realizatorów szkoleń oraz udzielania informacji dotyczących swojej aktualnej sytuacji na rynku pracy w trakcie trwania projektu, a także  po jego zakończeniu, - usprawiedliwiania wszystkich nieobecności u pracownika socjalnego bezpośrednio zaangażowanego w projekt lub u Kierownika OPS lub u Kierownika Projektu,

-       regularnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach dla niego przewidzianych,

-       niezwłocznego informowania pracownika socjalnego o przeszkodach uniemożliwiających udział w działaniach przewidzianych  w projekcie (wypełnienie oświadczenia),

-       za usprawiedliwioną nieobecność uznaje się:

·         przyczyny zdrowotne: zwolnienie lekarskie

·         przyczyny losowe: wyjaśnienie pisemne uczestnika

-       poświadczenie o uczestnictwie w projekcie otrzyma Beneficjent Ostateczny, który uczestniczył w przynajmniej  w 80% wszystkich przewidzianych dla niego działań za wyjątkiem  zdarzeń usprawiedliwionych,

-       beneficjent może zrezygnować z udziału w projekcie bez ponoszenia konsekwencji, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych przyczyn osobistych lub zawodowych  (np. długotrwała choroba, znalezienie zatrudnienie itp.),

-       w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w projekcie lub wykreślenia z listy uczestników projektu na skutek niewypełniania postanowień. Beneficjent może żądać od Beneficjenta Ostatecznego zwrotu poniesionych kosztów jego uczestnictwa.

3.      Beneficjent Ostateczny ma prawo do :

-       zgłaszania wszelkich pytań  uwag i oceny działań w ramach projektu, w których uczestniczy,

-       otrzymania materiałów piśmienniczych i dydaktycznych,

-       otrzymania certyfikatów lub zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach, warsztatach,

-       opuszczenia w sumie maksymalnie 20 % godzin uczestnictwa w projekcie.

 

Rekrutacja kandydatów

1.      Rekrutacja kandydatów  do projektu odbywa się z uwzględnieniem Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL.

2.      Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie, nie uległa zmianie w stosunku do oku 2010r i  odbywa się poprzez:  

-       podanie do publicznej wiadomości informacji dot.  rekrutacji, informacje umieszczone w lokalnych mediach,  w siedzibie MOPS,  ogłoszenie na stronie internetowej,

-       wyłonienie kandydatów spośród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu analiza wywiadów środowiskowych,   analiza kart rekrutacyjnych z poprzednich lat, 

-       zorganizowanie spotkania potencjalnych odbiorców projektu, na którym zostaną wypełnione karty rekrutacyjne, będące punktem wyjścia do doboru i przygotowania optymalnych instrumentów aktywnej integracji,

-       indywidualnych konsultacji z pracownikiem socjalnym (mające na celu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u kandydata i poinformowania przyszłego BO o korzyściach, prawach i obowiązkach wynikających  z udziału w projekcie);   

-       uzyskanie pozytywnej opinii wydanej przez komisję rekrutacyjną  w składzie: Kierownik OPS oraz członkowie zespołu projektowego.

3.      Po uzyskaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej każdy z kandydatów zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie i terminie pierwszego spotkania.

4.      W przypadku nie stawienia się kandydata na spotkanie z pracownikiem socjalnym,  jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę. Na jego miejsce zostanie wpisany kandydat z listy rezerwowej ( w ramach rekrutacji zostanie utworzona lista rezerwowa kandydatów wyrażających chęć uczestnictwa w projekcie oraz spełniających wymagania przewidziane we wniosku o dofinansowanie).

5.      Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do projektu zobowiązani będą do podpisania:

-       deklaracji uczestnictwa w projekcie;

-       oświadczenia o nie uczestniczeniu w innych projektach współfinansowanych  przez Europejski Fundusz Społeczny;

-       oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienia wizerunku na potrzeby projektu będącego przedmiotem niniejszego regulaminu.

6.      Kandydaci, którzy złożą w/w dokumenty rekrutacyjne, stają się Beneficjentami Ostatecznymi.

7.      Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.

8.      Pracownicy socjalni podpiszą z BO kontrakty socjalne jednocześnie informując BO o prawach i obowiązkach wynikających z zawartych kontraktów i uczestnictwa w projekcie.

Postanowienia końcowe

1.      Regulamin jest dostępny w siedzibie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu i na stronie internetowej Urzędu Miasta w  Golubiu-Dobrzyniu  http://www.golub-dobrzyn.pl/redir,285

2.      Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów. 

3.      Beneficjent zastrzega sobie prawo do w szczególnie uzasadnionych przypadkach wpisania  na listę uczestników osoby,  która zgłosiła się po upływie terminu rekrutacji.

4.      Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany  wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.

5.      Beneficjent zastrzega sobie prawo do premiowania szczególnie aktywnych, sumiennych i przykładnych B.O.   

6.      Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą.                                                                                                                                                                                        

PREZENTACJA DOT. PROJEKTU - DO POBRANIA

KURS PRAWA JAZDY Z MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.          

Uwaga !!!

W ramach tegorocznego projektu Aktywność-krok do przodu”  uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej będą mieli możliwość uczestniczenia w kursie PRAWA JAZDY KAT „B” (osoby młode  w wieku od 18-25 lat z rodzin korzystających ze wsparcia MOPS).

REKRUTACJA DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOPSU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddzialanie 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czy Ty lub ktoś z  Twojej rodziny  korzysta ze  wsparcia  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu?

Chcesz pomóc sobie i swoim bliskim?

Masz pomysł na poprawę swojego  życia ?

Uważasz, że mógłbyś się przekwalifikować, ukończyć szkolenie, kurs ale nie masz   na to środków?

Bądź aktywny i zrób krok do przodu. Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  ul  Kilińskiego 10, (pok. nr 4.) w dniach urzędowania MOPS od godz.8.00-11.00 z wyjątkiem wtorków: godz.: 8.00-14.00.

Czekamy na Ciebie!!!

Uwaga!!! Rekrutacja do tegorocznej edycji projektu systemowego tut MOPS pt.: Aktywność-krok do przodu, będzie trwać do końca stycznia 2011r.

 

Dnia 29.09.2010 uczestnicy Programu Aktywności lokalnej wraz z osobami towarzyszącymi pojechali na basen do Wąbrzeźna.

Od początku humory dopisywały

 

Wielu okazało się wytrawnymi pływakami

Inni dopiero doskonalili swoje umiejętności

Nawiązały się nowe przyjaźnie

Odpocząć też czasem trzeba

Zjeżdżalnia jest dobra dla każdego i małego…..

I dużego

Było super

 

Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej (9 osób) biorą udział w kursie Prawa Jazdy kat „B”.      

Naukę rozpoczęli dnia 19.07.2010.                                                                                                                                                                               Wkrótce czeka naszych beneficjentów  bardzo ważny i trudny egzamin.

Życzymy powodzenia i szeeeeeeerokiej drogi :)

 

 • autor: Anna Pniewska

Czterech uczestników przyswajało wiadomości teoretyczne oraz nabywało umiejętności praktyczne z zakresu kierowania wózków jezdniowych na kursie; „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”. Kurs ten odbywał się w dniach: 12.07.2010r-21.07.2010r.

 

Kurs opiekunki osób starszych odbył się w dniach 12.07.2010 - 30.07.2010r.  W kursie tym brała udział jedna osoba . Uczestniczka  miała zajęcia  praktyczne i teoretyczne. Szkolenie to miało na celu przygotowanie kursantki  do tego by w przyszłości potrafiła otoczyć opieką osobę starszą w sposób fachowy i kompleksowy.

 

 • autor: Anna Pniewska

Dwie osoby z tegorocznego projektu brały udział w kursie fryzjersko-kosmetycznym ze stylizacją paznokci. Kurs ten odbywał się w dniach 15.07. 2010r-27.08.2010r.               

Uczestniczki miały zajęcia teoretyczne i praktyczne. Poznały m.in. tajniki stylizacji i zdobienia paznokci, koloryzacji i pielęgnacji włosów, formowania fryzur.                                      
Jak widać na załączonych zdjęciach efekty są imponujące!!!!

W dniach  od 13.07.2010r  do 30.07.2010r odbywał się kurs opiekunki dziecięcej .  W kursie tym  uczestniczyła jedna osoba.                                             

                Uczestniczka z dużym zaangażowaniem zgłębiała tajniki opieki nad dziećmi.  Zajęcia zostały przeprowadzone w Przedszkolu Publicznym nr 2 .

NOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

W dniu 27.07.2010 r odbyło się uroczyste otwarcie punktu przedszkolnego „Mały Książę”, który mieści się przy ul. Kilińskiego 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

Punkt będzie działał w ramach nowo powstałej Spółdzielni Socjalnej „Signum”.
W uroczystości uczestniczyli m.in. założycielki spółdzielni, Zastępca Burmistrza Izabela Lewandowski, Sekretarz Miasta – Jacek Foksiński, Kierownik miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Wiesława Alechniewicz, pracownicy MOPS.
Wszyscy gratulowali pięknych, przestronnych sal gotowych do przyjęcia najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
Warto wspomnieć, że pomysłodawcą i prezesem liczącej pięć osób Spółdzielni jest pani Anna Betlejewska , która była uczestniczką ubiegłorocznego projektu systemowego tut MOPS . To właśnie w trakcie wyjazdu do Spółdzielni Socjalnej ELLES w Bydgoszczy narodził się ten godny uwagi pomysł.
Gratulujemy determinacji i życzymy powodzenia.

KURS KOMPUTEROWY

Od 14.06.2010r do 09.07.2010r uczestnicy  projektu systemowego pn.: Aktywność-krok do przodu brali udział w kursie komputerowym.

Niektóre zagadnienia  np.:

system operacyjny MS Windows XP  Professional

ćwiczenia złożone: edytor tekstów WordPad, konfigurowanie i optymalizacja pracy systemu -wydawały się z kategorii magii i  czarów. Cierpliwość i wytrwałość została jednak nagrodzona, komputer został oswojony.  

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

W Osadzie Karbówko dnia 30.06.2010r bawili się na spotkaniu integracyjnym uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej wraz z osobami towarzyszącymi.   PAL jest częścią tegorocznego projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w                     Golubiu-Dobrzyniu pn.: Aktywność krok do przodu. Miła atmosfera i urok tego miejsca sprzyjał świetnej zabawie.                                                                                                                                              Było pyszne jadło, napoje chłodzące  a także atrakcje w postaci przejazdu bryczką po pięknej malowniczej okolicy i jazda konna. Najmłodszych urzekło mini zoo i ……. niekończące  się skoki na trampolinieJ

 

TRENING KOMPETENCJI

Kolejny krok do przodu uczynili beneficjenci tegorocznego projektu systemowego tut MOPS. W ramach aktywizacji społecznej odbyły się zajęcia pn.: Trening Kompetencji Społecznej. Zajęcia te odbywały się w dniach 17.06.2010-02.07.2010r  i  poruszały wiele ciekawych i intrygujących aspektów życia społecznego. Zagadnienia  zajęć dotyczyły np.: komunikacji społecznej, atrakcyjności  interpersonalnej, rozwiązywanie konfliktów. Każdy uczestnik otrzymał stosowne zaświadczenie.

Jak skutecznie szukać pracy?

W jaki sposób zaprezentować się przyszłemu pracodawcy?

Jak być asertywnym i na jakiej podstawie podejmować decyzję ?

Na te i wiele innych pytań odpowiedź uzyskali uczestnicy  zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego pn.: Aktywność-krok do przodu. Zajęcia te odbywały  się w dwóch grupach w dniach 28.06.2010r i 29.06.2010r .   

AKTYWNOŚĆ-KROK DO PRZODU

Dnia 31.05. 2010r o godz. 13.00 w sali konferencyjnej restauracji „Kaprys” odbyło się seminarium informacyjne dotyczące tegorocznej (trzeciej) edycji projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu pn.: Aktywność-krok do przodu. W spotkaniu udział wzięli: uczestnicy tegorocznego projektu i przedstawiciele władz samorządowych.  Przedstawiono główny cel projektu, którym jest przeciwdziałanie postępującemu wykluczeniu społecznemu mieszkańców miasta poprzez zastosowanie zaplanowanych w projekcie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej i zawodowej. Przewiduje się, ze w bieżącym roku w projekcie weźmie udział 27 osób. W tym roku nowością jest Program Aktywności Lokalnej (PAL) jest to narzędzie aktywnej integracji umożliwiające realizację działań na rzecz aktywizacji  społeczności lokalnej. PAL skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. W przypadku naszego projektu adresatami Programu Aktywności Lokalnej będą mieszkańcy ulic: Księdza Jana Twardowskiego i Katarzyńskiej. Umowy PAL podpisano z dziewięcioma młodymi, mieszkańcami w/w ulic. Kontraktami socjalnymi, wzorem lat ubiegłych, objęto 18 osób, jedna spośród nich będzie kontynuowała uczestnictwo w projekcie z roku 2009.                                  

Osoby, które podpisały kontrakt socjalny wezmą udział w doradztwie zawodowym, kursie komputerowym, treningu kompetencji społecznych, szkoleniu z zakresu kreowania wizerunku i wybranym przez siebie kursie zawodowym. W tym roku powodzeniem cieszyły się następujące kursy zawodowe: opiekun osób starszych, kurs obsługa kas fiskalnych, kurs opiekunka dziecięca, kurs wózków jezdniowych, kurs palacza C.O.  Osoby objęte PAL skorzystają z następujących form wsparcia: doradztwo zawodowe, trening kompetencji społecznych, terapii psychologiczną. Ponadto zostanie im sfinansowany kurs prawa jazdy kat B co jest niewątpliwą zachętą i atutem uczestnictwa w projekcie.  Ponadto do mieszkańców ulic Twardowskiego i Katarzyńskiej zostaną skierowane działania o charakterze środowiskowym:  takie jak wyjazd do kina, na basen a także piknik integracyjny, który od będzie się już w czerwcu. O szczegółach tego przedsięwzięcia poinformujemy niebawem…              

 Regulamin

uczestnictwa w projekcie
„Aktywność-krok do przodu”
realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2010

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji   przez ośrodki pomocy społecznej
  
Informacje o projekcie
1.    Projekt pod nazwą „Aktywność-krok do przodu” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ulicy Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń.
2.    Biuro projektu znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy    Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń; Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy MOPS Golub-Dobrzyń od 7:30 15:30 telefon: (056) 683 54 10-13 wew. 42 , tel. kom: 660378601.
3.    Pracownicy socjalny uczestniczący w realizacji projektu urzędują w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu pok. Nr 4.
4.    Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
5.    Użyte w regulaminie określenia i skróty oznaczają :
 
EFS- Europejski Fundusz Społeczny
PO KL- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Beneficjent - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
Beneficjent Ostateczny( BO) – uczestniczka/uczestnik projektu , który spełnił wszystkie wymogi formalne oraz otrzymał pozytywną opinię kwalifikacyjną wydaną przez komisję rekrutacyjną.
Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w projekcie BO.                                                                                                                           
Instytucja Pośrednicząca – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą przy ul Słowackiego 114, 78-100 Toruń
Kandydat-osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie
Kontrakt socjalny- jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Kierownik MOPS – osoba odpowiedzialna za stały nadzór projektu.
Księgowy projektu – specjalista odpowiedzialny za prowadzenie księgowości, rozliczanie projektu oraz sprawozdawczość finansową projektu.
Kierownik projektu – osoba całościowo odpowiedzialna za działania merytoryczne: zainicjowanie, planowanie, organizowanie, kontrole, monitoring, zamknięcie projektu.
Komisja rekrutacyjna – zespół w składzie: Kierownik OPS i Członkowie Zespołu Projektowego, których zadaniem jest wybór kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne do udziału w projekcie.
Projekt – Projekt systemowy p.t.: „Aktywność-krok do przodu” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
Podwykonawca: podmiot lub osoba fizyczna realizujący zamówienie publiczne zgodnie z ustawą: Prawo zamówień publicznych.
Program Aktywności Lokalnej (PAL)- narzędzie aktywnej integracji umożliwiające realizację działań na rzecz aktywizacji społecznej społeczności lokalnej. PAL skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności.                              Umowa PAL - jest pisemną umową pomiędzy Uczestnikiem Projektu a Beneficjentem, ma na celu ustalenie wzajemnych praw i obowiązków dotyczących uczestnictwa w projekcie w zakresie PAL.
                                                       
Postanowienia ogólne
1.      Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa w projekcie oraz prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie Systemowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2010 rok.
2.      Projekt zakłada objęcie wsparciem 27 Beneficjentów Ostatecznych z podziałem na dwie grupy docelowe:
I grupa- (18 B.O) osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z którymi pracownicy socjalni podpiszą i będą realizować kontrakty socjalne, 
II grupa- (9 B.O) osoby z którymi zostaną podpisane umowy i wezmą udział w projekcie w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL)-  w przypadku tegorocznego projektu -młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym zamieszkała na ulicy Twardowskiego i ulicy Katarzyńskiej w Golubiu-Dobrzyniu.
3.      Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
4.      Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.
5.      Koszt uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie ponosi Beneficjent projektu ze środków otrzymanych na realizację projektu a także ze środków własnych.
6.      Projekt zakłada:
- rekrutacja BO;
- określenie i realizacja planu działania według indywidualnych  potrzeb, możliwości i uprawnień.

Zasady uczestnictwa w projekcie
 
1.      1.Beneficjentem Ostatecznym może zostać osoba, która w dniu zapoznania się z niniejszym regulaminem spełnia następujące kryteria :
-          jest mieszkańcem Miasta Golub-Dobrzyń,
-          korzysta ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
-          spełnia kryteria uczestnictwa określone wZasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 01.01.2010r. 
-          pozytywnie przeszła proces rekrutacji,
-          podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie.
2.      Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do :
-          wyrażania zgody na przetwarzanie danych i udostępnienia wizerunku zarówno przez Beneficjenta jak i podwykonawców działających na zlecenie Beneficjenta na potrzeby projektu, o którym mowa w niniejszym regulaminie,
-          utrzymywania stałego kontaktu z Beneficjentem,
-          wypełniania ankiet i kwestionariuszy dostarczanych zarówno przez Beneficjenta jak i realizatorów szkoleń oraz udzielania informacji dotyczących swojej aktualnej sytuacji na rynku pracy w trakcie trwania projektu, a także po jego zakończeniu, - usprawiedliwiania wszystkich nieobecności u pracownika socjalnego bezpośrednio zaangażowanego w projekt lub u Kierownika OPS lub u Kierownika Projektu,
-          regularnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach dla niego przewidzianych,
-          niezwłocznego informowania pracownika socjalnego o przeszkodach uniemożliwiających udział w działaniach przewidzianych w projekcie (wypełnienie oświadczenia),
-          za usprawiedliwioną nieobecność uznaje się:
·        przyczyny zdrowotne: zwolnienie lekarskie
·        przyczyny losowe: wyjaśnienie pisemne uczestnika
-          poświadczenie o uczestnictwie w projekcie otrzyma Beneficjent Ostateczny, który uczestniczył w przynajmniej w 80% wszystkich przewidzianych dla niego działań za wyjątkiem  zdarzeń usprawiedliwionych,
-          beneficjent może zrezygnować z udziału w projekcie bez ponoszenia konsekwencji, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych przyczyn osobistych lub zawodowych (np. długotrwała choroba, znalezienie zatrudnienie itp.),
-          w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w projekcie lub wykreślenia z listy uczestników projektu na skutek niewypełniania postanowień. Beneficjent może żądać od Beneficjenta Ostatecznego zwrotu poniesionych kosztów jego uczestnictwa.
3.      Beneficjent Ostateczny ma prawo do :
-          zgłaszania wszelkich pytań uwag i oceny działań w ramach projektu, w których uczestniczy,
-          otrzymania materiałów piśmienniczych i dydaktycznych,
-          otrzymania certyfikatów lub zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach, warsztatach,
-          opuszczenia w sumie maksymalnie 20 % godzin uczestnictwa w projekcie.

 
Rekrutacja kandydatów
1.      Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL.
2.      Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie będzie odbywa się poprzez:  
-          podanie do publicznej wiadomości informacji dot. rekrutacji, informacje umieszczone w centralnych punktach miasta, w siedzibie MOPS, ogłoszenie na stronie internetowej,
-          wyłonienie kandydatów spośród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu ( analiza wywiadów środowiskowych),   analiza kart rekrutacyjnych z poprzednich lat, 
-          zorganizowanie spotkania potencjalnych odbiorców projektu, na którym zostaną wypełnione karty rekrutacyjne, będące punktem wyjścia do doboru i przygotowania optymalnych instrumentów aktywnej integracji,
-          indywidualnych konsultacji z pracownikiem socjalnym (mające na celu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u kandydata i poinformowania przyszłego BO o korzyściach, prawach i obowiązkach wynikających z udziału w projekcie);   
-          uzyskanie pozytywnej opinii wydanej przez komisję rekrutacyjną  w składzie: Kierownik OPS oraz członkowie zespołu projektowego.
3.      Po uzyskaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej każdy z kandydatów zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie i terminie pierwszego spotkania.
4.      W przypadku nie stawienia się kandydata na spotkanie z pracownikiem socjalnym,  jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę. Na jego miejsce zostanie wpisany kandydat z listy rezerwowej ( w ramach rekrutacji zostanie utworzona lista rezerwowa kandydatów wyrażających chęć uczestnictwa w projekcie oraz spełniających wymagania przewidziane we wniosku o dofinansowanie).
5.      Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do projektu zobowiązani będą do podpisania:
-          deklaracji uczestnictwa w projekcie;
-          oświadczenia o nie uczestniczeniu w innych projektach współfinansowanych  przez Europejski Fundusz Społeczny;
-          oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienia wizerunku na potrzeby projektu będącego przedmiotem niniejszego regulaminu.
6.      Kandydaci, którzy złożą w/w dokumenty rekrutacyjne, stają się Beneficjentami Ostatecznymi.
7.      Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
8.      Pracownicy socjalni podpiszą z BO kontrakty socjalne jednocześnie informując BO o prawach i obowiązkach wynikających z zawartych kontraktów i uczestnictwa w projekcie.
Postanowienia końcowe
1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.01.2010 r. i obowiązuje przez czas trwania projektu.
2.      Regulamin jest dostępny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu i na stronie internetowej Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu www.golub-dobrzyn.pl.
3.      Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów. 
4.      Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.
5.      Beneficjent zastrzega sobie prawo do premiowania szczególnie aktywnych, sumiennych i przykładnych B.O.   
6.      Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą.                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej        

Informujemy, że  została zakończona rekrutacja do projektu systemowego  Aktywność-krok do przodu na 2010 rok.  Osoby które nie zostały zakwalifikowane a wyraziły chęć udziału w projekcie zostaną  wpisane na listę rezerwową .  Kandydatura tych osób zostanie  uwzględniona przy naborze chętnych do udziału w przyszłorocznym projekcie.Osoby, które zostały  zakwalifikowane  do udziału  w/w projekcie w roku 2010  zostaną poinformowane odrębnym pismem. Bliższe informacje: w siedzibie MOPS pok. nr 4 lub pod nr tel : 056 683 54 10-13 wew. 42. tel. kom projektu nr: 660 378 601

 

 

UWAGA PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.           

REKRUTACJA
DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO
„AKTYWNOŚĆ- KROK DO PRZODU”
ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO DNIA 15.02.2010r.

Zobacz prezentację dot. projektu "KROK DO PRZODU"

KROK DO PRZODU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czy Ty lub ktoś z  Twojej rodziny  korzysta ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu?
Chcesz pomóc sobie i swoim bliskim?
Masz pomysł na poprawę swojego życia ?
Uważasz, że mógłbyś się przekwalifikować, ukończyć szkolenie, kurs ale nie masz  na to środków?
Bądź aktywny i zrób krok do przodu. Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul Kilińskiego 10, (pok. nr 4.) w dniach urzędowania MOPS od godz.8.00-11.00 z wyjątkiem wtorków: 8.00-14.00.
Czekamy na Ciebie!!!
Uwaga!!! Rekrutacja do tegorocznej edycji projektu systemowego tut MOP pt.: Aktywność-krok do przodu, będzie trwać do końca stycznia 2010r.  
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Zebranie dotyczące utworzenia Spółdzielni Socjalnej odbędzie się dnia: 08.01.2010r o godz. 10.30  w siedzibie MOPS przy ul. Kilińskiego 10.    

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy !!!

Kurs szwaczka 05.05.2009r-04.06.2009r

Tajniki kroju i szycia zgłębiała na tym kursie jedna osoba

Kurs opiekuna osób starszych 15.06.2009r-10.07.2009r

Na Kurs ten składała się część teoretyczna i praktyczna. Kurs ten obejmował  zagadnienia takie jak: opieka nad osobą w podeszłym wieku , pielęgnacje osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, pierwszą pomoc przedmedyczną itp.  W kursie tym uczestniczyła jedna osoba

 

Kurs Florystyka od 24.08.2009r-16.09.2009r

W kursie Florystyki uczestniczyły cztery panie. Uczestniczki  uczyły się między innymi tworzyć okolicznościowe kompozycje kwiatowe  z roślin sztucznych, suchych i ciętych.

 

Trening Kompetencji Społecznych

W ramach tegorocznej edycji projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pn.: „Aktywność- krok do przodu” odbyły się kolejne zajęcia: Trening Kompetencji Społecznych. Zajęcia  te odbywały się w grupach w następujących terminach : I grupa 28.04.2009-30.04.2009, II grupa 04.05.2009-06.05.2009.                                                                                                                 
Podczas spotkań uczestnicy m.in. dowiedzieli się  o sposobach komunikacji interpersonalnych w sytuacjach kryzysowych, w jaki sposób rozwijać umiejętności przekonywania, argumentacji i perswazji  a  także  jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą.

 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć

AKTYWNOŚĆ KROK DO PRZODU

Dnia 27.04.2009r w sali nr 1 Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się seminarium informacyjne dotyczące tegorocznej edycji projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej : „ Aktywność-krok do przodu”. Powyższy projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII Promocja integracji społecznej,  działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, działanie 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Instytucją pośredniczącą II stopnia, z którą bezpośrednio współpracuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   jest Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Toruniu

Do udziału w seminarium zostały zaproszone:  władze samorządowe, reprezentanci stowarzyszeń, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, odbiorcy niniejszego projektu a także pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bezpośrednio zaangażowani w pracę przy projekcie.
Projekt ten ma na celu przeciwdziałanie postępującemu wykluczeniu społecznemu mieszkańców naszego miasta. Beneficjentami tegorocznej edycji projektu jest 19 osób, 18 kobiet i 1 mężczyzna z rodzin długotrwale korzystających ze wsparcia pomocy społecznej) z terenu naszego miasta. Tegoroczni Beneficjenci odbyli już zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Przed nimi natomiast:
 -Trening Kompetencji Społecznych, Kurs komputerowy, Szkolenie z zakresu kreowania wizerunku
Uczestnicy projektu będą również brać udział w kursach mających na celu zdobycie kwalifikacji zawodowych. W tym roku będą to następujące kursy :
-kurs „Szwaczka” 1 osoba
-kurs „Kelner-barman” 1
-kurs „Fryzjersko-kosmetyczny ze stylizacją paznokci 5 osób
-kurs „Florystyka” 4  osoby
-kurs „Obsługa kas fiskalnych”  6 osób
-kurs „Opiekunka osób starszych” 1 osoba
Kurs „Obsługa wózków widłowych. 1 osoba
                Uczestnicy seminarium otrzymali materiały informacyjne, które zawierały podstawowe dane dotyczące projektu. Wiele ciepłych, pełnych otuchy i zachęty słów uczestniczki projektu usłyszały od Burmistrza Miasta Romana Tasarza. Ponadto na temat projektu głos zajęli : Kierownik MOPS-u  Wiesława Alechniewicz, kierownik projektu Beata Meredyk-Chlebowska a także przedstawiciele firm szkoleniowych.
Należy nadmienić także iż, wartością dodatnią projektu jest fakt, że powyższy projekt jest profilowany,   z działaniami ponadprogramowymi, nie występującymi dotychczas w ofercie MOPS, co nie byłoby możliwe bez wsparcia EFS.

     Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Golubiu-Dobrzyniu wraz z zespołem projektowym pragnie podziękować Dyrekcji i Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu za przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego z tegorocznymi  Beneficjentami projektu „Aktywność-krok do przodu” realizowanego przez tut. MOPS. Zajęcia odbyły się 04 marca 2009 w Sali Rady Powiatu w Golubiu-Dobrzyniu.

Szczególne podziękowania dla Pani Iwony Stolarskiej, której kompetencje i sposób prowadzenia zajęć pozwoliły na stworzenie przyjemnej atmosfery.

            Informujemy, że została zakończona rekrutacja do projektu systemowego Aktywność-krok do przodu na 2009 rok.    Osoby które nie zostały zakwalifikowane a wyraziły chęć udziału w projekcie zostaną wpisane na listę rezerwową. Te osoby zostaną także uwzględnione przy naborze chętnych do udziału w przyszłorocznym projekcie. Osoby, które zostały  zakwalifikowane  do udziału  w w/w projekcie w roku 2009  zostaną poinformowane odrębnym pismem.  Bliższe informacje: w siedzibie MOPS pok. nr 4 lub pod nr tel. : 056 683 54 10-13 wew. 42.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie
„Aktywność-krok do przodu”
realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Informacje o projekcie
1.Projekt pod nazwą „Aktywność-krok do przodu” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ulicy Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń
2.Biuro projektu znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy    Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy MOPS Golub-Dobrzyń,
Od 7:30 15:30, telefon: (056) 683 54 10-13 wew. 42 
3. Pracownicy socjalny uczestniczący w realizacji projektu urzędują w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu pok. Nr 4
4. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
5. Użyte w regulaminie określenia i skróty oznaczają :
EFS- Europejski Fundusz Społeczny
PO-KL- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
B.O- Beneficjent Ostateczny-uczestnik/uczestniczka działań organizowanych w ramach projektu
Beneficjent - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
Instytucja Pośrednicząca – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą przy ul Słowackiego 114, 78-100 Toruń
Projekt – Projekt systemowy p.t.: „Aktywność-krok do przodu” realizowany przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
Kierownik MOPS – osoba odpowiedzialna za stały nadzór projektu.
Księgowy projektu – specjalista odpowiedzialny za prowadzenie księgowości, rozliczanie projektu oraz sprawozdawczość finansową projektu.
Kierownik projektu – osoba całościowo odpowiedzialna za działania merytoryczne : zainicjowanie, planowanie, organizowanie, kontrole, monitoring, zamknięcie projektu..
Beneficjent Ostateczny( BO) – kandydat, który spełnił wszystkie wymogi formalne oraz otrzymał pozytywną opinię kwalifikacyjną wydaną przez komisję rekrutacyjną.                    Komisja rekrutacyjna – zespół w składzie : Kierownik OPS i Członkowie Zespołu Projektowego, których zadaniem jest wybór kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne do udziału w projekcie.
Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w projekcie BO.
Postanowienia ogólne
1Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa w projekcie oraz prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie Systemowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2009 rok
2. Projekt zakłada objęcie wsparciem 20 Beneficjentów Ostatecznych.
3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
4. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.
5. Koszt uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie ponosi Beneficjent projektu ze środków otrzymanych na realizację projektu a także ze środków własnych.
6. W projekcie zaplanowano organizację aktywnej integracji dla 20 BO:
- rekrutacja BO;
- określenie i realizacja planu działania według indywidualnych potrzeb, możliwości i uprawnień.
- przeprowadzenie badań z zakresu medycyny pracy dla 20 BO;

Zasady uczestnictwa w projekcie
 
1.Beneficjentem Ostatecznym może zostać osoba, która w dniu zapoznania się z niniejszym regulaminem spełnia następujące kryteria :
-jest mieszkańcem Miasta Golub-Dobrzyń                                                           
- korzysta ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
- jest w wieku aktywności zawodowej,
- jest zagrożona wykluczeniem społecznym,
- nie uczestniczy w innym projekcie obejmującym te same działania współfinansowanym   przez    EFS
- pozytywnie przeszła proces rekrutacji,
- podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie,
2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do :
-wyrażania zgody na przetwarzanie danych i udostępnienia wizerunku na potrzeby projektu, o którym mowa w niniejszym regulaminie
- utrzymywania stałego kontaktu z Beneficjentem,
- wypełniania ankiet i kwestionariuszy dostarczanych zarówno przez Beneficjenta jak i realizatorów szkoleń oraz udzielania informacji dotyczących swojej aktualnej sytuacji na rynku pracy w trakcie trwania projektu, a także po jego zakończeniu, - usprawiedliwiania wszystkich nieobecności u pracownika socjalnego bezpośrednio zaangażowanego w projekt lub u Kierownika OPS lub u Kierownika Projektu.
- regularnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach dla niego przewidzianych.
- niezwłocznego informowania pracownika socjalnego o przeszkodach uniemożliwiających udział w działaniach przewidzianych w projekcie (wypełnienie oświadczenia),
-za usprawiedliwioną nieobecność uznaje się:
·        przyczyny zdrowotne: zwolnienie lekarskie
·        przyczyny losowe: wyjaśnienie pisemne uczestnika
-poświadczenie o uczestnictwie w projekcie otrzyma Beneficjent Ostateczny, który uczestniczył w przynajmniej w 80% wszystkich przewidzianych dla niego działań za wyjątkiem zdarzeń usprawiedliwionych
-beneficjent może zrezygnować z udziału w projekcie bez ponoszenia konsekwencji, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych przyczyn osobistych lub zawodowych (np. długotrwała choroba, znalezienie zatrudnienie itp.)
-w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w projekcie lub wykreślenia z listy uczestników projektu na skutek niewypełniania postanowień. Beneficjent może żądać od Beneficjenta Ostatecznego zwrotu poniesionych kosztów jego uczestnictwa.
3. Beneficjent Ostateczny ma prawo do :
- zgłaszania wszelkich pytań uwag i oceny działań w ramach projektu, w których uczestniczy,
- otrzymania materiałów piśmienniczych i dydaktycznych,
- otrzymania certyfikatów lub zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach, warsztatach;
- opuszczenia w sumie maksymalnie 20 % godzin uczestnictwa w projekcie


Rekrutacja kandydatów
1.Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym z zasadą równości płci, zakłada bowiem równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych znajdujących się w grupie potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych.
2. Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie będzie odbywać się poprzez :          
-podanie do publicznej wiadomości informacji dot. rekrutacji plakaty umieszczone w centralnych punktach miasta, w siedzibie MOPS, ogłoszenie w telewizji kablowej, ogłoszenie na stronie internetowej,
- wyłonienie kandydatów spośród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu , spełniających kryteria określone w ; Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 4 grudnia 2008.                                                                                                                          -zorganizowanie spotkania potencjalnych odbiorców projektu, na którym zostaną wypełnione karty rekrutacyjne, będące punktem wyjścia do doboru i przygotowania optymalnych instrumentów aktywnej integracji
- indywidualnych konsultacji z pracownikiem socjalnym (mające na celu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u kandydata i poinformowania przyszłego BO o korzyściach z udziału w projekcie);
- uzyskanie pozytywnej opinii wydanej przez komisję rekrutacyjną  w składzie: Kierownik OPS oraz członkowie zespołu projektowego..
3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej każdy z kandydatów zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie i terminie pierwszego spotkania.
4.W przypadku nie stawienia się kandydata na spotkanie z pracownikiem socjalnym, bądź z osobą wyznaczoną przez pracownika, jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę. Na jego miejsce zostanie wpisany kandydat z listy rezerwowej ( w ramach rekrutacji zostanie utworzona lista rezerwowa kandydatów wyrażających chęć uczestnictwa w projekcie oraz spełniających wymagania przewidziane we wniosku o dofinansowanie).
5. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do projektu zobowiązani będą do podpisania:
- deklaracji uczestnictwa w projekcie;
- oświadczenia o nie uczestniczeniu w innych projektach współfinansowanych  przez Europejski Fundusz Społeczny;
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienia wizerunku na potrzeby projektu będącego przedmiotem niniejszego regulaminu.
6. Kandydaci, którzy złożą w/w dokumenty rekrutacyjne, stają się Beneficjentami Ostatecznymi.
7. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 8. Pracownicy socjalni podpiszą z BO kontrakty socjalne jednocześnie informując BO o prawach i obowiązkach wynikających z zawartych kontraktów i uczestnictwa w projekcie.

Postanowienia końcowe
1.Regulamin wchodzi w życie 1 stycznia 2009 r. i obowiązuje przez czas trwania projektu.
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu i na stronie internetowej Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu www.golub-dobrzyn.pl
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.
4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany  wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.
5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do premiowania szczególnie aktywnych, sumiennych i przykładnych B.O.
6. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą.
 

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT " AKTYWNOŚĆ - KROK DO PRZODU"

 Dnia 15.12.2008r w sali nr 1  Urzędu Miasta odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu „Aktywność-krok do przodu”, w którym wzięli udział :Burmistrz - Roman Tasarz   wraz z innymi przedstawicielami   władz miasta, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Pan Tadeusz Przygoński, przedstawiciele innych instytucji, z którymi współpracuje MOPS, kierownik MOPS wraz z  pracownikami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektu oraz  Beneficjentki Ostateczne-panie biorące udział w projekcie.      

 

Projekt  ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Priorytet VII Promocja integracji społecznej  Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Działanie 7.1. 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  Instytucją Pośrednicząca II stopnia  –Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.  Instytucja Pośrednicząca –Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie postępującemu wykluczeniu społecznemu mieszkańców miasta  poprzez zastosowanie zaplanowanych w projekcie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej i  zawodowej. Związane z tym cele szczegółowe. :-zwiększenie motywacji do działania   -zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projekt  - zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy. W bieżącym roku w projekcie wzięło udział 24 osoby (same panie). Wszystkie Beneficjentki brały udział w Treningu Kompetencji Społecznych, kursie komputerowym a także szkoleniu z zakresu kreowania wizerunku. Kursy te miały na celu zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, poszerzenie horyzontów myślowych, wzrost mobilności  życiowej, a także przygotowanie do rozmowy z przyszłym pracodawcą,  począwszy od umiejętności napisania listu motywacyjnego, a skończywszy na autoprezentacji.                                                                                                                                Ponadto uczestniczki brały udział w  szkoleniach mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych.  Dołożono wszelkich starań, aby kursy  były dostosowane do potrzeb rynku pracy, a także do indywidualnych zdolności i preferencji uczestniczek. Beneficjentki  brały udział w kursach: „Szwaczka”, „Profesjonalny sprzedawca”, „Florystyka”, „Obsługa kas fiskalnych”, „Pracownik ochrony fizycznej pierwszego stopnia”.
Pan Burmistrz-Roman Tasarz skierował do Beneficjentek wiele ciepłych słów ,w których zawarte były pragnienie, nadzieja i życzenia pomyślności zarówno w  życiu zawodowym jak i osobistym.Z jego rąk Panie otrzymały również  Listy gratulacyjne oraz pamiątkowe zdjęcia.
W streszczonym podsumowaniu działań projektowych  kierownik projektu pani Beata Meredyk -Chlebowska powiedziała: Uważam, że tegoroczny projekt zakończył się sukcesem. Osiągnięte  rezultaty  przewyższyły nawet te, przez nas zakładane. Panie nabyły wiele cennych  i przydatnych umiejętności  popartych stosownymi zaświadczeniami i certyfikatami.  Mam nadzieję, że w przyszłości zaowocuje to podjęciem, przynajmniej przez niektóre  z kobiet, pracy zawodowej. Na dzień dzisiejszy pracę podjęły dwie uczestniczki. Wiele z beneficjentek  jest na etapie poszukiwania zatrudnienia. Nie kryję, że odczuwam ogromną satysfakcję w sytuacjach gdy nasze podopieczne  mówią, że  uczestnictwo w projekcie wiele im dało - są śmielsze, bardziej otwarte na otaczający świat i ludzi. Na koniec chciałabym podkreślić, że bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłoby możliwe  zrealizowanie tak kompleksowego  programu.  Informujemy, że rozpoczęto rekrutację na 2009r. W ramach projektu możliwa jest realizacja wielu działań w tym w uzasadnionych przypadkach -prawo jazdy.  Apelujemy i zachęcamy wszystkich podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu- zróbcie krok do przodu i zgłoście się do udziału w tym przedsięwzięciu. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego pokój nr 4 lub pod nr tel. 056 683 54 10-13 wew. 42 -w godzinach urzędowania(7.30 - 15.30).     

 

 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
Aktywność-krok do przodu.

     Dnia 31.07.2008r w sali nr 1 Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się seminarium informacyjne dotyczące projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej : Aktywność-krok do przodu. 
     Powyższy projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
     W seminarium uczestniczyły: władze samorządowe, reprezentanci stowarzyszeń, odbiorcy niniejszego projektu a także pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bezpośrednio zaangażowani w pracę przy projekcie.
     Projekt ten ma na celu przeciwdziałanie postępującemu wykluczeniu społecznemu mieszkańców naszego miasta. Beneficjentami projektu są 24 kobiety (z rodzin długotrwale korzystających ze wsparcia pomocy społecznej) z terenu naszego miasta. Panie uczestniczyły w kursach i szkoleniach takich jak: Trening Kompetencji Społecznych oraz kurs komputerowy przed nimi jeszcze kurs „Elementy wizażu” .
     Ponadto uczestniczki będą brać udział w kursach zawodowych takich jak:
-kurs „Szwaczka” 4 osoby
-kurs Profesjonalny sprzedawca” 5 osób
-kurs „Florystyka” 5 osób
-Kurs „Obsługa kas fiskalnych” 9 osób
-kurs „Pracownik ochrony fizycznej pierwszego stopnia” 1 osoba.
     Uczestnicy seminarium otrzymali materiały informacyjne, które zawierały podstawowe dane dotyczące projektu. Wiele ciepłych, pełnych otuchy i zachęty słów uczestniczki projektu usłyszały od Burmistrza Miasta Romana Tasarza. Ponadto na temat projektu głos zajęli : Sekretarz Miasta  Jacek Foksiński , Kierownik MOPS-u  Wiesława Alechniewicz a także Kierownik projektu Beata Meredyk-Chlebowska.  Na temat swojego uczestnictwa w projekcie wypowiadały się również same beneficjentki, które podkreślały, że udział w projekcie nie tylko pozwolił im wyjść z domu, otworzyć się na innych ludzi  ale także już na tym etapie zaowocował nabyciem konkretnych umiejętności takich jak: umiejętność obsługi komputera, rozmowy z pracodawcą, napisania podania, cv.
     Należy nadmienić także iż, wartością dodatnią projektu jest fakt, że powyższy projekt jest profilowany dla bezrobotnych z działaniami ponadprogramowymi, nie występującymi dotychczas w ofercie MOPS bez wsparcia EFS-u i zrozumienia ze strony lokalnych władz nie byłoby możliwe realizowanie tak kompleksowego projektu.

 • autor: M.M., data: 2008.08.05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.20
-