-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Informacje dot. projektu
-
- 07.08.2020 - Kajetana, Doris, Doroty
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE / Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu / Aktywność-krok do przodu / Informacje dot. projektu /
 • -

AKTYWNOŚĆ - KROK DO PRZODU - WYCIECZKA DO KARBÓWKA

27 czerwca zorganizowany został piknik w Karbówku promujący działania projektu systemowego „Aktywność-Krok do Przodu” zorganizowany przez Miejski Ośrodek Polityki Społecznej. Uczestniczyło w nim 74 osoby: 50 kobiet oraz 24 mężczyzn. Osoby biorące udział w pikniku miały okazję zwiedzić mini zoo oraz skorzystać z przejazdu bryczką. 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

AKTYWNOŚĆ - KROK DO PRZODU - WYCIECZKA DO WARSZAWY

26 czerwca odbyła się wycieczka do Warszawy w ramach projektu systemowego „Aktywność-krok do przodu” zorganizowana przez Miejski Ośrodek Polityki Społecznej. Wzięło w niej udział 45 osób w tym: 32 kobiety oraz 13 mężczyzn. Program wycieczki zawierał  zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz spacer po Warszawie.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czy Pan/Pani lub ktoś z  Państwa  rodziny  korzysta ze  wsparcia  Miejskiego Ośrodka Polityki  Społecznej w  Golubiu-Dobrzyniu? Czy chcesz pomóc sobie i swoim bliskim?

Czy masz pomysł na poprawę swojego życia?

Czy uważasz, że mógłbyś się przekwalifikować, ukończyć szkolenie, kurs, podnieść swoje wykształcenie, ale nie masz   na to środków?

Jeżeli chce Pan/Pani zmienić swoją dotychczasową sytuacje życiową zapraszamy do współpracy osoby chętne do udziału w projekcie. Rekrutacja do tegorocznej edycji projektu systemowego „ Aktywność-krok do przodu” będzie trwać do 15 lutego 2013r. codziennie od poniedziałku do piątku pokój nr  1 lub 2  w godz.8.00-11.00. Projekt adresowany jest do  osób  w wieku  od 15 do 64 lat.

W tym roku w ramach projektu przewidujemy  m.in. organizację kursu prawa jazdy kat „B” (liczba miejsc ograniczona). Dodatkowo   w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL)  zaplanowano również,  realizację  działań skierowanych  do osób wywodzących się z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

                                                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

     Golub-Dobrzyń,  22.01.2013r                                                                                   Katarzyna Modrzejewska

 • -

W dniach 05.09.2011r-16.09.2011r obyły się  zajęcia  z Treningu Kompetencji Społecznych.  Zakres powyższych zajęć  obejmował następujące zagadnienia:

-autoprezentacja, funkcjonowanie w grupie społecznej

- kompetencje społeczne

- komunikacja interpersonalna

-perswazja, wywieranie wpływu

- asertywność

-rozwiązywanie konfliktów

- atrakcyjność interpersonalna

Zajęcia odbywały się w dwóch grupach, uczestniczyło w  nich 35 osób-beneficjentów tegorocznego projektu tut MOPS.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

W  ramach  tegorocznego projektu systemowego pn:  „Aktywność krok do przodu ‘’w dniach od 05.09.2011r do 16.09.2011r odbyły się zajęcia z zakresu doradztwazawodowego.                                                                                                                                                                                         Uczestnicy zajęć  (35 osób)   poznali m.in. zasady poprawnej autoprezentacji, uczyli się pisać dokumenty aplikacyjne, analizowali błędy jakie można popełnić podczas rozmów kwalifikacyjnych. Zajęcia odbywały się w grupach.

Regulamin

uczestnictwa w projekcie
„Aktywność-krok do przodu”
realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2011


 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

  Informacje o projekcie

1.    Projekt pod nazwą „Aktywność-krok do przodu” realizowany jest przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu  z siedzibą przy ulicy Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń.

2.    Biuro projektu znajduje się  w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy     Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń; Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy MOPS Golub-Dobrzyń od 7:30 15:30 telefon: (056) 683 54 10-13 wew. 42 , tel. kom: 660378601.

3.    Pracownicy socjalny uczestniczący w realizacji projektu urzędują w budynku  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu pok. Nr 4.

4.    Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

5.    Użyte w regulaminie określenia i skróty oznaczają :

 

EFS- Europejski Fundusz Społeczny

PO KL- Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Beneficjent- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

Beneficjent Ostateczny( BO) – uczestniczka/uczestnik projektu , który spełnił wszystkie wymogi formalne oraz otrzymał pozytywną opinię kwalifikacyjną wydaną przez komisję rekrutacyjną.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie– dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w projekcie BO.                                                                                                                           
Instytucja Pośrednicząca – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą przy ul Słowackiego 114, 78-100 Toruń

Kandydat-osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie

Kontrakt socjalny- jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Kierownik MOPS– osoba odpowiedzialna za stały nadzór projektu.
Księgowy projektu – specjalista odpowiedzialny za prowadzenie księgowości, rozliczanie projektu oraz sprawozdawczość finansową projektu.
Kierownik projektu – osoba całościowo odpowiedzialna za działania merytoryczne: zainicjowanie, planowanie, organizowanie, kontrole,  monitoring,  zamknięcie projektu.
Komisja rekrutacyjna – zespół w składzie: Kierownik OPS i  Członkowie Zespołu Projektowego, których zadaniem jest wybór kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne do udziału w projekcie.
Projekt – Projekt systemowy p.t.: „Aktywność-krok do przodu” realizowany przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Podwykonawca: podmiot lub osoba fizyczna realizujący zamówienie publiczne zgodnie z ustawą: Prawo zamówień publicznych.

Program Aktywności Lokalnej (PAL)- narzędzie aktywnej integracji umożliwiające  realizację działań na rzecz aktywizacji społecznej społeczności lokalnej. PAL skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności.                              Umowa PAL - jest pisemną umową pomiędzy Uczestnikiem Projektu a Beneficjentem, ma na celu ustalenie wzajemnych praw i obowiązków dotyczących uczestnictwa w projekcie w zakresie PAL.

                                                       

Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa w projekcie oraz prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie Systemowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2010 rok.

2.      Projekt zakłada objęcie wsparciem 35 Beneficjentów Ostatecznych.                               Minimum 10% tegorocznych uczestników będą stanowić osoby legitymując się orzeczeniem o niepełnosprawności. Zakłada się, że Beneficjenci zostaną podzieleni na dwie grupy:

I grupa- (25 B.O) osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z którymi pracownicy socjalni podpiszą i będą realizować kontrakty socjalne.

II grupa- (10 B.O) osoby z  którymi zostaną podpisane umowy i wezmą  udział w projekcie w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL)-  w przypadku tegorocznego projektu -młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym zamieszkała Golubiu-Dobrzyniu.

3.      Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

4.      Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.

5.      Koszt uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie ponosi Beneficjent projektu ze środków otrzymanych na realizację projektu a także ze środków własnych.

6.      Projekt zakłada:

- rekrutacja BO;

- określenie  i realizacja planu działania według indywidualnych  potrzeb, możliwości i  uprawnień.


Zasady uczestnictwa w projekcie

 

1.      1.Beneficjentem Ostatecznym może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria :

-       jest mieszkańcem Miasta Golub-Dobrzyń,

-       korzysta ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy  społecznej,

-       spełnia kryteria uczestnictwa określone wZasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 01.01.2011r. 

-       podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie.

2.      Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do :

-       wyrażania zgody na przetwarzanie danych i udostępnienia wizerunku zarówno przez Beneficjenta  jak  i podwykonawców działających na zlecenie Beneficjenta na potrzeby projektu, o którym mowa w niniejszym regulaminie,

-       utrzymywania stałego kontaktu z Beneficjentem,

-       wypełniania ankiet i kwestionariuszy dostarczanych zarówno przez Beneficjenta jak i realizatorów szkoleń oraz udzielania informacji dotyczących swojej aktualnej sytuacji na rynku pracy w trakcie trwania projektu, a także  po jego zakończeniu, - usprawiedliwiania wszystkich nieobecności u pracownika socjalnego bezpośrednio zaangażowanego w projekt lub u Kierownika OPS lub u Kierownika Projektu,

-       regularnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach dla niego przewidzianych,

-       niezwłocznego informowania pracownika socjalnego o przeszkodach uniemożliwiających udział w działaniach przewidzianych  w projekcie (wypełnienie oświadczenia),

-       za usprawiedliwioną nieobecność uznaje się:

·         przyczyny zdrowotne: zwolnienie lekarskie

·         przyczyny losowe: wyjaśnienie pisemne uczestnika

-       poświadczenie o uczestnictwie w projekcie otrzyma Beneficjent Ostateczny, który uczestniczył w przynajmniej  w 80% wszystkich przewidzianych dla niego działań za wyjątkiem  zdarzeń usprawiedliwionych,

-       beneficjent może zrezygnować z udziału w projekcie bez ponoszenia konsekwencji, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych przyczyn osobistych lub zawodowych  (np. długotrwała choroba, znalezienie zatrudnienie itp.),

-       w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w projekcie lub wykreślenia z listy uczestników projektu na skutek niewypełniania postanowień. Beneficjent może żądać od Beneficjenta Ostatecznego zwrotu poniesionych kosztów jego uczestnictwa.

3.      Beneficjent Ostateczny ma prawo do :

-       zgłaszania wszelkich pytań  uwag i oceny działań w ramach projektu, w których uczestniczy,

-       otrzymania materiałów piśmienniczych i dydaktycznych,

-       otrzymania certyfikatów lub zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach, warsztatach,

-       opuszczenia w sumie maksymalnie 20 % godzin uczestnictwa w projekcie.

 

Rekrutacja kandydatów

1.      Rekrutacja kandydatów  do projektu odbywa się z uwzględnieniem Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL.

2.      Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie, nie uległa zmianie w stosunku do oku 2010r i  odbywa się poprzez:  

-       podanie do publicznej wiadomości informacji dot.  rekrutacji, informacje umieszczone w lokalnych mediach,  w siedzibie MOPS,  ogłoszenie na stronie internetowej,

-       wyłonienie kandydatów spośród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu analiza wywiadów środowiskowych,   analiza kart rekrutacyjnych z poprzednich lat, 

-       zorganizowanie spotkania potencjalnych odbiorców projektu, na którym zostaną wypełnione karty rekrutacyjne, będące punktem wyjścia do doboru i przygotowania optymalnych instrumentów aktywnej integracji,

-       indywidualnych konsultacji z pracownikiem socjalnym (mające na celu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u kandydata i poinformowania przyszłego BO o korzyściach, prawach i obowiązkach wynikających  z udziału w projekcie);   

-       uzyskanie pozytywnej opinii wydanej przez komisję rekrutacyjną  w składzie: Kierownik OPS oraz członkowie zespołu projektowego.

3.      Po uzyskaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej każdy z kandydatów zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie i terminie pierwszego spotkania.

4.      W przypadku nie stawienia się kandydata na spotkanie z pracownikiem socjalnym,  jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę. Na jego miejsce zostanie wpisany kandydat z listy rezerwowej ( w ramach rekrutacji zostanie utworzona lista rezerwowa kandydatów wyrażających chęć uczestnictwa w projekcie oraz spełniających wymagania przewidziane we wniosku o dofinansowanie).

5.      Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do projektu zobowiązani będą do podpisania:

-       deklaracji uczestnictwa w projekcie;

-       oświadczenia o nie uczestniczeniu w innych projektach współfinansowanych  przez Europejski Fundusz Społeczny;

-       oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienia wizerunku na potrzeby projektu będącego przedmiotem niniejszego regulaminu.

6.      Kandydaci, którzy złożą w/w dokumenty rekrutacyjne, stają się Beneficjentami Ostatecznymi.

7.      Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.

8.      Pracownicy socjalni podpiszą z BO kontrakty socjalne jednocześnie informując BO o prawach i obowiązkach wynikających z zawartych kontraktów i uczestnictwa w projekcie.

Postanowienia końcowe

1.      Regulamin jest dostępny w siedzibie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu i na stronie internetowej Urzędu Miasta w  Golubiu-Dobrzyniu  http://www.golub-dobrzyn.pl/redir,285

2.      Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów. 

3.      Beneficjent zastrzega sobie prawo do w szczególnie uzasadnionych przypadkach wpisania  na listę uczestników osoby,  która zgłosiła się po upływie terminu rekrutacji.

4.      Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany  wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.

5.      Beneficjent zastrzega sobie prawo do premiowania szczególnie aktywnych, sumiennych i przykładnych B.O.   

6.      Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą.                                                                                                                                                                                        

PREZENTACJA DOT. PROJEKTU - DO POBRANIA

 • -
 • -

KURS PRAWA JAZDY Z MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.          

Uwaga !!!

W ramach tegorocznego projektu Aktywność-krok do przodu”  uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej będą mieli możliwość uczestniczenia w kursie PRAWA JAZDY KAT „B” (osoby młode  w wieku od 18-25 lat z rodzin korzystających ze wsparcia MOPS).

 • -
 • -

REKRUTACJA DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOPSU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddzialanie 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czy Ty lub ktoś z  Twojej rodziny  korzysta ze  wsparcia  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu?

Chcesz pomóc sobie i swoim bliskim?

Masz pomysł na poprawę swojego  życia ?

Uważasz, że mógłbyś się przekwalifikować, ukończyć szkolenie, kurs ale nie masz   na to środków?

Bądź aktywny i zrób krok do przodu. Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  ul  Kilińskiego 10, (pok. nr 4.) w dniach urzędowania MOPS od godz.8.00-11.00 z wyjątkiem wtorków: godz.: 8.00-14.00.

Czekamy na Ciebie!!!

Uwaga!!! Rekrutacja do tegorocznej edycji projektu systemowego tut MOPS pt.: Aktywność-krok do przodu, będzie trwać do końca stycznia 2011r.

 

Dnia 29.09.2010 uczestnicy Programu Aktywności lokalnej wraz z osobami towarzyszącymi pojechali na basen do Wąbrzeźna.

Od początku humory dopisywały

 

 • -

Wielu okazało się wytrawnymi pływakami

 • -

Inni dopiero doskonalili swoje umiejętności

 • -

Nawiązały się nowe przyjaźnie

 • -

Odpocząć też czasem trzeba

 • -

Zjeżdżalnia jest dobra dla każdego i małego…..

 • -

I dużego

 • -

Było super

 • -

 

Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej (9 osób) biorą udział w kursie Prawa Jazdy kat „B”.      

Naukę rozpoczęli dnia 19.07.2010.                                                                                                                                                                               Wkrótce czeka naszych beneficjentów  bardzo ważny i trudny egzamin.

Życzymy powodzenia i szeeeeeeerokiej drogi :)

 

 • autor: Anna Pniewska
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Czterech uczestników przyswajało wiadomości teoretyczne oraz nabywało umiejętności praktyczne z zakresu kierowania wózków jezdniowych na kursie; „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”. Kurs ten odbywał się w dniach: 12.07.2010r-21.07.2010r.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

Kurs opiekunki osób starszych odbył się w dniach 12.07.2010 - 30.07.2010r.  W kursie tym brała udział jedna osoba . Uczestniczka  miała zajęcia  praktyczne i teoretyczne. Szkolenie to miało na celu przygotowanie kursantki  do tego by w przyszłości potrafiła otoczyć opieką osobę starszą w sposób fachowy i kompleksowy.

 

 • autor: Anna Pniewska
 • -
 • -

Dwie osoby z tegorocznego projektu brały udział w kursie fryzjersko-kosmetycznym ze stylizacją paznokci. Kurs ten odbywał się w dniach 15.07. 2010r-27.08.2010r.               

Uczestniczki miały zajęcia teoretyczne i praktyczne. Poznały m.in. tajniki stylizacji i zdobienia paznokci, koloryzacji i pielęgnacji włosów, formowania fryzur.                                      
Jak widać na załączonych zdjęciach efekty są imponujące!!!!

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

W dniach  od 13.07.2010r  do 30.07.2010r odbywał się kurs opiekunki dziecięcej .  W kursie tym  uczestniczyła jedna osoba.                                             

                Uczestniczka z dużym zaangażowaniem zgłębiała tajniki opieki nad dziećmi.  Zajęcia zostały przeprowadzone w Przedszkolu Publicznym nr 2 .

 • -
 • -
 • -

NOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

W dniu 27.07.2010 r odbyło się uroczyste otwarcie punktu przedszkolnego „Mały Książę”, który mieści się przy ul. Kilińskiego 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

Punkt będzie działał w ramach nowo powstałej Spółdzielni Socjalnej „Signum”.
W uroczystości uczestniczyli m.in. założycielki spółdzielni, Zastępca Burmistrza Izabela Lewandowski, Sekretarz Miasta – Jacek Foksiński, Kierownik miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Wiesława Alechniewicz, pracownicy MOPS.
Wszyscy gratulowali pięknych, przestronnych sal gotowych do przyjęcia najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
Warto wspomnieć, że pomysłodawcą i prezesem liczącej pięć osób Spółdzielni jest pani Anna Betlejewska , która była uczestniczką ubiegłorocznego projektu systemowego tut MOPS . To właśnie w trakcie wyjazdu do Spółdzielni Socjalnej ELLES w Bydgoszczy narodził się ten godny uwagi pomysł.
Gratulujemy determinacji i życzymy powodzenia.
 • -

KURS KOMPUTEROWY

Od 14.06.2010r do 09.07.2010r uczestnicy  projektu systemowego pn.: Aktywność-krok do przodu brali udział w kursie komputerowym.

Niektóre zagadnienia  np.:

system operacyjny MS Windows XP  Professional

ćwiczenia złożone: edytor tekstów WordPad, konfigurowanie i optymalizacja pracy systemu -wydawały się z kategorii magii i  czarów. Cierpliwość i wytrwałość została jednak nagrodzona, komputer został oswojony.  

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

W Osadzie Karbówko dnia 30.06.2010r bawili się na spotkaniu integracyjnym uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej wraz z osobami towarzyszącymi.   PAL jest częścią tegorocznego projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w                     Golubiu-Dobrzyniu pn.: Aktywność krok do przodu. Miła atmosfera i urok tego miejsca sprzyjał świetnej zabawie.                                                                                                                                              Było pyszne jadło, napoje chłodzące  a także atrakcje w postaci przejazdu bryczką po pięknej malowniczej okolicy i jazda konna. Najmłodszych urzekło mini zoo i ……. niekończące  się skoki na trampolinieJ

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

TRENING KOMPETENCJI

Kolejny krok do przodu uczynili beneficjenci tegorocznego projektu systemowego tut MOPS. W ramach aktywizacji społecznej odbyły się zajęcia pn.: Trening Kompetencji Społecznej. Zajęcia te odbywały się w dniach 17.06.2010-02.07.2010r  i  poruszały wiele ciekawych i intrygujących aspektów życia społecznego. Zagadnienia  zajęć dotyczyły np.: komunikacji społecznej, atrakcyjności  interpersonalnej, rozwiązywanie konfliktów. Każdy uczestnik otrzymał stosowne zaświadczenie.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Jak skutecznie szukać pracy?

W jaki sposób zaprezentować się przyszłemu pracodawcy?

Jak być asertywnym i na jakiej podstawie podejmować decyzję ?

Na te i wiele innych pytań odpowiedź uzyskali uczestnicy  zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego pn.: Aktywność-krok do przodu. Zajęcia te odbywały  się w dwóch grupach w dniach 28.06.2010r i 29.06.2010r .   

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

AKTYWNOŚĆ-KROK DO PRZODU

Dnia 31.05. 2010r o godz. 13.00 w sali konferencyjnej restauracji „Kaprys” odbyło się seminarium informacyjne dotyczące tegorocznej (trzeciej) edycji projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu pn.: Aktywność-krok do przodu. W spotkaniu udział wzięli: uczestnicy tegorocznego projektu i przedstawiciele władz samorządowych.  Przedstawiono główny cel projektu, którym jest przeciwdziałanie postępującemu wykluczeniu społecznemu mieszkańców miasta poprzez zastosowanie zaplanowanych w projekcie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej i zawodowej. Przewiduje się, ze w bieżącym roku w projekcie weźmie udział 27 osób. W tym roku nowością jest Program Aktywności Lokalnej (PAL) jest to narzędzie aktywnej integracji umożliwiające realizację działań na rzecz aktywizacji  społeczności lokalnej. PAL skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. W przypadku naszego projektu adresatami Programu Aktywności Lokalnej będą mieszkańcy ulic: Księdza Jana Twardowskiego i Katarzyńskiej. Umowy PAL podpisano z dziewięcioma młodymi, mieszkańcami w/w ulic. Kontraktami socjalnymi, wzorem lat ubiegłych, objęto 18 osób, jedna spośród nich będzie kontynuowała uczestnictwo w projekcie z roku 2009.                                  

Osoby, które podpisały kontrakt socjalny wezmą udział w doradztwie zawodowym, kursie komputerowym, treningu kompetencji społecznych, szkoleniu z zakresu kreowania wizerunku i wybranym przez siebie kursie zawodowym. W tym roku powodzeniem cieszyły się następujące kursy zawodowe: opiekun osób starszych, kurs obsługa kas fiskalnych, kurs opiekunka dziecięca, kurs wózków jezdniowych, kurs palacza C.O.  Osoby objęte PAL skorzystają z następujących form wsparcia: doradztwo zawodowe, trening kompetencji społecznych, terapii psychologiczną. Ponadto zostanie im sfinansowany kurs prawa jazdy kat B co jest niewątpliwą zachętą i atutem uczestnictwa w projekcie.  Ponadto do mieszkańców ulic Twardowskiego i Katarzyńskiej zostaną skierowane działania o charakterze środowiskowym:  takie jak wyjazd do kina, na basen a także piknik integracyjny, który od będzie się już w czerwcu. O szczegółach tego przedsięwzięcia poinformujemy niebawem…              

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 Regulamin

uczestnictwa w projekcie
„Aktywność-krok do przodu”
realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2010

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji   przez ośrodki pomocy społecznej
  
Informacje o projekcie
1.    Projekt pod nazwą „Aktywność-krok do przodu” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ulicy Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń.
2.    Biuro projektu znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy    Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń; Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy MOPS Golub-Dobrzyń od 7:30 15:30 telefon: (056) 683 54 10-13 wew. 42 , tel. kom: 660378601.
3.    Pracownicy socjalny uczestniczący w realizacji projektu urzędują w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu pok. Nr 4.
4.    Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
5.    Użyte w regulaminie określenia i skróty oznaczają :
 
EFS- Europejski Fundusz Społeczny
PO KL- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Beneficjent - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
Beneficjent Ostateczny( BO) – uczestniczka/uczestnik projektu , który spełnił wszystkie wymogi formalne oraz otrzymał pozytywną opinię kwalifikacyjną wydaną przez komisję rekrutacyjną.
Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w projekcie BO.                                                                                                                           
Instytucja Pośrednicząca – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą przy ul Słowackiego 114, 78-100 Toruń
Kandydat-osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie
Kontrakt socjalny- jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Kierownik MOPS – osoba odpowiedzialna za stały nadzór projektu.
Księgowy projektu – specjalista odpowiedzialny za prowadzenie księgowości, rozliczanie projektu oraz sprawozdawczość finansową projektu.
Kierownik projektu – osoba całościowo odpowiedzialna za działania merytoryczne: zainicjowanie, planowanie, organizowanie, kontrole, monitoring, zamknięcie projektu.
Komisja rekrutacyjna – zespół w składzie: Kierownik OPS i Członkowie Zespołu Projektowego, których zadaniem jest wybór kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne do udziału w projekcie.
Projekt – Projekt systemowy p.t.: „Aktywność-krok do przodu” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
Podwykonawca: podmiot lub osoba fizyczna realizujący zamówienie publiczne zgodnie z ustawą: Prawo zamówień publicznych.
Program Aktywności Lokalnej (PAL)- narzędzie aktywnej integracji umożliwiające realizację działań na rzecz aktywizacji społecznej społeczności lokalnej. PAL skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności.                              Umowa PAL - jest pisemną umową pomiędzy Uczestnikiem Projektu a Beneficjentem, ma na celu ustalenie wzajemnych praw i obowiązków dotyczących uczestnictwa w projekcie w zakresie PAL.
                                                       
Postanowienia ogólne
1.      Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa w projekcie oraz prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie Systemowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2010 rok.
2.      Projekt zakłada objęcie wsparciem 27 Beneficjentów Ostatecznych z podziałem na dwie grupy docelowe:
I grupa- (18 B.O) osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z którymi pracownicy socjalni podpiszą i będą realizować kontrakty socjalne, 
II grupa- (9 B.O) osoby z którymi zostaną podpisane umowy i wezmą udział w projekcie w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL)-  w przypadku tegorocznego projektu -młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym zamieszkała na ulicy Twardowskiego i ulicy Katarzyńskiej w Golubiu-Dobrzyniu.
3.      Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
4.      Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.
5.      Koszt uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie ponosi Beneficjent projektu ze środków otrzymanych na realizację projektu a także ze środków własnych.
6.      Projekt zakłada:
- rekrutacja BO;
- określenie i realizacja planu działania według indywidualnych  potrzeb, możliwości i uprawnień.

Zasady uczestnictwa w projekcie
 
1.      1.Beneficjentem Ostatecznym może zostać osoba, która w dniu zapoznania się z niniejszym regulaminem spełnia następujące kryteria :
-          jest mieszkańcem Miasta Golub-Dobrzyń,
-          korzysta ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
-          spełnia kryteria uczestnictwa określone wZasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 01.01.2010r. 
-          pozytywnie przeszła proces rekrutacji,
-          podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie.
2.      Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do :
-          wyrażania zgody na przetwarzanie danych i udostępnienia wizerunku zarówno przez Beneficjenta jak i podwykonawców działających na zlecenie Beneficjenta na potrzeby projektu, o którym mowa w niniejszym regulaminie,
-          utrzymywania stałego kontaktu z Beneficjentem,
-          wypełniania ankiet i kwestionariuszy dostarczanych zarówno przez Beneficjenta jak i realizatorów szkoleń oraz udzielania informacji dotyczących swojej aktualnej sytuacji na rynku pracy w trakcie trwania projektu, a także po jego zakończeniu, - usprawiedliwiania wszystkich nieobecności u pracownika socjalnego bezpośrednio zaangażowanego w projekt lub u Kierownika OPS lub u Kierownika Projektu,
-          regularnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach dla niego przewidzianych,
-          niezwłocznego informowania pracownika socjalnego o przeszkodach uniemożliwiających udział w działaniach przewidzianych w projekcie (wypełnienie oświadczenia),
-          za usprawiedliwioną nieobecność uznaje się:
·        przyczyny zdrowotne: zwolnienie lekarskie
·        przyczyny losowe: wyjaśnienie pisemne uczestnika
-          poświadczenie o uczestnictwie w projekcie otrzyma Beneficjent Ostateczny, który uczestniczył w przynajmniej w 80% wszystkich przewidzianych dla niego działań za wyjątkiem  zdarzeń usprawiedliwionych,
-          beneficjent może zrezygnować z udziału w projekcie bez ponoszenia konsekwencji, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych przyczyn osobistych lub zawodowych (np. długotrwała choroba, znalezienie zatrudnienie itp.),
-          w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w projekcie lub wykreślenia z listy uczestników projektu na skutek niewypełniania postanowień. Beneficjent może żądać od Beneficjenta Ostatecznego zwrotu poniesionych kosztów jego uczestnictwa.
3.      Beneficjent Ostateczny ma prawo do :
-          zgłaszania wszelkich pytań uwag i oceny działań w ramach projektu, w których uczestniczy,
-          otrzymania materiałów piśmienniczych i dydaktycznych,
-          otrzymania certyfikatów lub zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach, warsztatach,
-          opuszczenia w sumie maksymalnie 20 % godzin uczestnictwa w projekcie.

 
Rekrutacja kandydatów
1.      Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL.
2.      Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie będzie odbywa się poprzez:  
-          podanie do publicznej wiadomości informacji dot. rekrutacji, informacje umieszczone w centralnych punktach miasta, w siedzibie MOPS, ogłoszenie na stronie internetowej,
-          wyłonienie kandydatów spośród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu ( analiza wywiadów środowiskowych),   analiza kart rekrutacyjnych z poprzednich lat, 
-          zorganizowanie spotkania potencjalnych odbiorców projektu, na którym zostaną wypełnione karty rekrutacyjne, będące punktem wyjścia do doboru i przygotowania optymalnych instrumentów aktywnej integracji,
-          indywidualnych konsultacji z pracownikiem socjalnym (mające na celu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u kandydata i poinformowania przyszłego BO o korzyściach, prawach i obowiązkach wynikających z udziału w projekcie);   
-          uzyskanie pozytywnej opinii wydanej przez komisję rekrutacyjną  w składzie: Kierownik OPS oraz członkowie zespołu projektowego.
3.      Po uzyskaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej każdy z kandydatów zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie i terminie pierwszego spotkania.
4.      W przypadku nie stawienia się kandydata na spotkanie z pracownikiem socjalnym,  jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę. Na jego miejsce zostanie wpisany kandydat z listy rezerwowej ( w ramach rekrutacji zostanie utworzona lista rezerwowa kandydatów wyrażających chęć uczestnictwa w projekcie oraz spełniających wymagania przewidziane we wniosku o dofinansowanie).
5.      Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do projektu zobowiązani będą do podpisania:
-          deklaracji uczestnictwa w projekcie;
-          oświadczenia o nie uczestniczeniu w innych projektach współfinansowanych  przez Europejski Fundusz Społeczny;
-          oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienia wizerunku na potrzeby projektu będącego przedmiotem niniejszego regulaminu.
6.      Kandydaci, którzy złożą w/w dokumenty rekrutacyjne, stają się Beneficjentami Ostatecznymi.
7.      Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
8.      Pracownicy socjalni podpiszą z BO kontrakty socjalne jednocześnie informując BO o prawach i obowiązkach wynikających z zawartych kontraktów i uczestnictwa w projekcie.
Postanowienia końcowe
1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.01.2010 r. i obowiązuje przez czas trwania projektu.
2.      Regulamin jest dostępny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu i na stronie internetowej Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu www.golub-dobrzyn.pl.
3.      Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów. 
4.      Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.
5.      Beneficjent zastrzega sobie prawo do premiowania szczególnie aktywnych, sumiennych i przykładnych B.O.   
6.      Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą.                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • -
 • -

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej        

Informujemy, że  została zakończona rekrutacja do projektu systemowego  Aktywność-krok do przodu na 2010 rok.  Osoby które nie zostały zakwalifikowane a wyraziły chęć udziału w projekcie zostaną  wpisane na listę rezerwową .  Kandydatura tych osób zostanie  uwzględniona przy naborze chętnych do udziału w przyszłorocznym projekcie.Osoby, które zostały  zakwalifikowane  do udziału  w/w projekcie w roku 2010  zostaną poinformowane odrębnym pismem. Bliższe informacje: w siedzibie MOPS pok. nr 4 lub pod nr tel : 056 683 54 10-13 wew. 42. tel. kom projektu nr: 660 378 601

 

 

 • -
 • -

UWAGA PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.           

REKRUTACJA
DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO
„AKTYWNOŚĆ- KROK DO PRZODU”
ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO DNIA 15.02.2010r.

Zobacz prezentację dot. projektu "KROK DO PRZODU"

 • -
 • -

KROK DO PRZODU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czy Ty lub ktoś z  Twojej rodziny  korzysta ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu?
Chcesz pomóc sobie i swoim bliskim?
Masz pomysł na poprawę swojego życia ?
Uważasz, że mógłbyś się przekwalifikować, ukończyć szkolenie, kurs ale nie masz  na to środków?
Bądź aktywny i zrób krok do przodu. Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul Kilińskiego 10, (pok. nr 4.) w dniach urzędowania MOPS od godz.8.00-11.00 z wyjątkiem wtorków: 8.00-14.00.
Czekamy na Ciebie!!!
Uwaga!!! Rekrutacja do tegorocznej edycji projektu systemowego tut MOP pt.: Aktywność-krok do przodu, będzie trwać do końca stycznia 2010r.  
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Zebranie dotyczące utworzenia Spółdzielni Socjalnej odbędzie się dnia: 08.01.2010r o godz. 10.30  w siedzibie MOPS przy ul. Kilińskiego 10.    

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy !!!

Kurs szwaczka 05.05.2009r-04.06.2009r

Tajniki kroju i szycia zgłębiała na tym kursie jedna osoba

 • -

Kurs opiekuna osób starszych 15.06.2009r-10.07.2009r

Na Kurs ten składała się część teoretyczna i praktyczna. Kurs ten obejmował  zagadnienia takie jak: opieka nad osobą w podeszłym wieku , pielęgnacje osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, pierwszą pomoc przedmedyczną itp.  W kursie tym uczestniczyła jedna osoba

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kurs Florystyka od 24.08.2009r-16.09.2009r

W kursie Florystyki uczestniczyły cztery panie. Uczestniczki  uczyły się między innymi tworzyć okolicznościowe kompozycje kwiatowe  z roślin sztucznych, suchych i ciętych.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Trening Kompetencji Społecznych

W ramach tegorocznej edycji projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pn.: „Aktywność- krok do przodu” odbyły się kolejne zajęcia: Trening Kompetencji Społecznych. Zajęcia  te odbywały się w grupach w następujących terminach : I grupa 28.04.2009-30.04.2009, II grupa 04.05.2009-06.05.2009.                                                                                                                 
Podczas spotkań uczestnicy m.in. dowiedzieli się  o sposobach komunikacji interpersonalnych w sytuacjach kryzysowych, w jaki sposób rozwijać umiejętności przekonywania, argumentacji i perswazji  a  także  jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą.

 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć

AKTYWNOŚĆ KROK DO PRZODU

Dnia 27.04.2009r w sali nr 1 Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się seminarium informacyjne dotyczące tegorocznej edycji projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej : „ Aktywność-krok do przodu”. Powyższy projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII Promocja integracji społecznej,  działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, działanie 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Instytucją pośredniczącą II stopnia, z którą bezpośrednio współpracuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   jest Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Toruniu

Do udziału w seminarium zostały zaproszone:  władze samorządowe, reprezentanci stowarzyszeń, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, odbiorcy niniejszego projektu a także pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bezpośrednio zaangażowani w pracę przy projekcie.
Projekt ten ma na celu przeciwdziałanie postępującemu wykluczeniu społecznemu mieszkańców naszego miasta. Beneficjentami tegorocznej edycji projektu jest 19 osób, 18 kobiet i 1 mężczyzna z rodzin długotrwale korzystających ze wsparcia pomocy społecznej) z terenu naszego miasta. Tegoroczni Beneficjenci odbyli już zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Przed nimi natomiast:
 -Trening Kompetencji Społecznych, Kurs komputerowy, Szkolenie z zakresu kreowania wizerunku
Uczestnicy projektu będą również brać udział w kursach mających na celu zdobycie kwalifikacji zawodowych. W tym roku będą to następujące kursy :
-kurs „Szwaczka” 1 osoba
-kurs „Kelner-barman” 1
-kurs „Fryzjersko-kosmetyczny ze stylizacją paznokci 5 osób
-kurs „Florystyka” 4  osoby
-kurs „Obsługa kas fiskalnych”  6 osób
-kurs „Opiekunka osób starszych” 1 osoba
Kurs „Obsługa wózków widłowych. 1 osoba
                Uczestnicy seminarium otrzymali materiały informacyjne, które zawierały podstawowe dane dotyczące projektu. Wiele ciepłych, pełnych otuchy i zachęty słów uczestniczki projektu usłyszały od Burmistrza Miasta Romana Tasarza. Ponadto na temat projektu głos zajęli : Kierownik MOPS-u  Wiesława Alechniewicz, kierownik projektu Beata Meredyk-Chlebowska a także przedstawiciele firm szkoleniowych.
Należy nadmienić także iż, wartością dodatnią projektu jest fakt, że powyższy projekt jest profilowany,   z działaniami ponadprogramowymi, nie występującymi dotychczas w ofercie MOPS, co nie byłoby możliwe bez wsparcia EFS.
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

     Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Golubiu-Dobrzyniu wraz z zespołem projektowym pragnie podziękować Dyrekcji i Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu za przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego z tegorocznymi  Beneficjentami projektu „Aktywność-krok do przodu” realizowanego przez tut. MOPS. Zajęcia odbyły się 04 marca 2009 w Sali Rady Powiatu w Golubiu-Dobrzyniu.

Szczególne podziękowania dla Pani Iwony Stolarskiej, której kompetencje i sposób prowadzenia zajęć pozwoliły na stworzenie przyjemnej atmosfery.
 • -
 • -
 • -
 • -

            Informujemy, że została zakończona rekrutacja do projektu systemowego Aktywność-krok do przodu na 2009 rok.    Osoby które nie zostały zakwalifikowane a wyraziły chęć udziału w projekcie zostaną wpisane na listę rezerwową. Te osoby zostaną także uwzględnione przy naborze chętnych do udziału w przyszłorocznym projekcie. Osoby, które zostały  zakwalifikowane  do udziału  w w/w projekcie w roku 2009  zostaną poinformowane odrębnym pismem.  Bliższe informacje: w siedzibie MOPS pok. nr 4 lub pod nr tel. : 056 683 54 10-13 wew. 42.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie
„Aktywność-krok do przodu”
realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Informacje o projekcie
1.Projekt pod nazwą „Aktywność-krok do przodu” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ulicy Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń
2.Biuro projektu znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy    Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy MOPS Golub-Dobrzyń,
Od 7:30 15:30, telefon: (056) 683 54 10-13 wew. 42 
3. Pracownicy socjalny uczestniczący w realizacji projektu urzędują w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu pok. Nr 4
4. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
5. Użyte w regulaminie określenia i skróty oznaczają :
EFS- Europejski Fundusz Społeczny
PO-KL- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
B.O- Beneficjent Ostateczny-uczestnik/uczestniczka działań organizowanych w ramach projektu
Beneficjent - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
Instytucja Pośrednicząca – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą przy ul Słowackiego 114, 78-100 Toruń
Projekt – Projekt systemowy p.t.: „Aktywność-krok do przodu” realizowany przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
Kierownik MOPS – osoba odpowiedzialna za stały nadzór projektu.
Księgowy projektu – specjalista odpowiedzialny za prowadzenie księgowości, rozliczanie projektu oraz sprawozdawczość finansową projektu.
Kierownik projektu – osoba całościowo odpowiedzialna za działania merytoryczne : zainicjowanie, planowanie, organizowanie, kontrole, monitoring, zamknięcie projektu..
Beneficjent Ostateczny( BO) – kandydat, który spełnił wszystkie wymogi formalne oraz otrzymał pozytywną opinię kwalifikacyjną wydaną przez komisję rekrutacyjną.                    Komisja rekrutacyjna – zespół w składzie : Kierownik OPS i Członkowie Zespołu Projektowego, których zadaniem jest wybór kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne do udziału w projekcie.
Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w projekcie BO.
Postanowienia ogólne
1Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa w projekcie oraz prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie Systemowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2009 rok
2. Projekt zakłada objęcie wsparciem 20 Beneficjentów Ostatecznych.
3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
4. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.
5. Koszt uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie ponosi Beneficjent projektu ze środków otrzymanych na realizację projektu a także ze środków własnych.
6. W projekcie zaplanowano organizację aktywnej integracji dla 20 BO:
- rekrutacja BO;
- określenie i realizacja planu działania według indywidualnych potrzeb, możliwości i uprawnień.
- przeprowadzenie badań z zakresu medycyny pracy dla 20 BO;

Zasady uczestnictwa w projekcie
 
1.Beneficjentem Ostatecznym może zostać osoba, która w dniu zapoznania się z niniejszym regulaminem spełnia następujące kryteria :
-jest mieszkańcem Miasta Golub-Dobrzyń                                                           
- korzysta ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
- jest w wieku aktywności zawodowej,
- jest zagrożona wykluczeniem społecznym,
- nie uczestniczy w innym projekcie obejmującym te same działania współfinansowanym   przez    EFS
- pozytywnie przeszła proces rekrutacji,
- podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie,
2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do :
-wyrażania zgody na przetwarzanie danych i udostępnienia wizerunku na potrzeby projektu, o którym mowa w niniejszym regulaminie
- utrzymywania stałego kontaktu z Beneficjentem,
- wypełniania ankiet i kwestionariuszy dostarczanych zarówno przez Beneficjenta jak i realizatorów szkoleń oraz udzielania informacji dotyczących swojej aktualnej sytuacji na rynku pracy w trakcie trwania projektu, a także po jego zakończeniu, - usprawiedliwiania wszystkich nieobecności u pracownika socjalnego bezpośrednio zaangażowanego w projekt lub u Kierownika OPS lub u Kierownika Projektu.
- regularnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach dla niego przewidzianych.
- niezwłocznego informowania pracownika socjalnego o przeszkodach uniemożliwiających udział w działaniach przewidzianych w projekcie (wypełnienie oświadczenia),
-za usprawiedliwioną nieobecność uznaje się:
·        przyczyny zdrowotne: zwolnienie lekarskie
·        przyczyny losowe: wyjaśnienie pisemne uczestnika
-poświadczenie o uczestnictwie w projekcie otrzyma Beneficjent Ostateczny, który uczestniczył w przynajmniej w 80% wszystkich przewidzianych dla niego działań za wyjątkiem zdarzeń usprawiedliwionych
-beneficjent może zrezygnować z udziału w projekcie bez ponoszenia konsekwencji, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych przyczyn osobistych lub zawodowych (np. długotrwała choroba, znalezienie zatrudnienie itp.)
-w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w projekcie lub wykreślenia z listy uczestników projektu na skutek niewypełniania postanowień. Beneficjent może żądać od Beneficjenta Ostatecznego zwrotu poniesionych kosztów jego uczestnictwa.
3. Beneficjent Ostateczny ma prawo do :
- zgłaszania wszelkich pytań uwag i oceny działań w ramach projektu, w których uczestniczy,
- otrzymania materiałów piśmienniczych i dydaktycznych,
- otrzymania certyfikatów lub zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach, warsztatach;
- opuszczenia w sumie maksymalnie 20 % godzin uczestnictwa w projekcie


Rekrutacja kandydatów
1.Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym z zasadą równości płci, zakłada bowiem równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych znajdujących się w grupie potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych.
2. Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie będzie odbywać się poprzez :          
-podanie do publicznej wiadomości informacji dot. rekrutacji plakaty umieszczone w centralnych punktach miasta, w siedzibie MOPS, ogłoszenie w telewizji kablowej, ogłoszenie na stronie internetowej,
- wyłonienie kandydatów spośród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu , spełniających kryteria określone w ; Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 4 grudnia 2008.                                                                                                                          -zorganizowanie spotkania potencjalnych odbiorców projektu, na którym zostaną wypełnione karty rekrutacyjne, będące punktem wyjścia do doboru i przygotowania optymalnych instrumentów aktywnej integracji
- indywidualnych konsultacji z pracownikiem socjalnym (mające na celu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u kandydata i poinformowania przyszłego BO o korzyściach z udziału w projekcie);
- uzyskanie pozytywnej opinii wydanej przez komisję rekrutacyjną  w składzie: Kierownik OPS oraz członkowie zespołu projektowego..
3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej każdy z kandydatów zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie i terminie pierwszego spotkania.
4.W przypadku nie stawienia się kandydata na spotkanie z pracownikiem socjalnym, bądź z osobą wyznaczoną przez pracownika, jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę. Na jego miejsce zostanie wpisany kandydat z listy rezerwowej ( w ramach rekrutacji zostanie utworzona lista rezerwowa kandydatów wyrażających chęć uczestnictwa w projekcie oraz spełniających wymagania przewidziane we wniosku o dofinansowanie).
5. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do projektu zobowiązani będą do podpisania:
- deklaracji uczestnictwa w projekcie;
- oświadczenia o nie uczestniczeniu w innych projektach współfinansowanych  przez Europejski Fundusz Społeczny;
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienia wizerunku na potrzeby projektu będącego przedmiotem niniejszego regulaminu.
6. Kandydaci, którzy złożą w/w dokumenty rekrutacyjne, stają się Beneficjentami Ostatecznymi.
7. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 8. Pracownicy socjalni podpiszą z BO kontrakty socjalne jednocześnie informując BO o prawach i obowiązkach wynikających z zawartych kontraktów i uczestnictwa w projekcie.

Postanowienia końcowe
1.Regulamin wchodzi w życie 1 stycznia 2009 r. i obowiązuje przez czas trwania projektu.
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu i na stronie internetowej Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu www.golub-dobrzyn.pl
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.
4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany  wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.
5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do premiowania szczególnie aktywnych, sumiennych i przykładnych B.O.
6. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą.
 
 • -
 • -

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT " AKTYWNOŚĆ - KROK DO PRZODU"

 Dnia 15.12.2008r w sali nr 1  Urzędu Miasta odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu „Aktywność-krok do przodu”, w którym wzięli udział :Burmistrz - Roman Tasarz   wraz z innymi przedstawicielami   władz miasta, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Pan Tadeusz Przygoński, przedstawiciele innych instytucji, z którymi współpracuje MOPS, kierownik MOPS wraz z  pracownikami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektu oraz  Beneficjentki Ostateczne-panie biorące udział w projekcie.      

 

Projekt  ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Priorytet VII Promocja integracji społecznej  Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Działanie 7.1. 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  Instytucją Pośrednicząca II stopnia  –Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.  Instytucja Pośrednicząca –Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie postępującemu wykluczeniu społecznemu mieszkańców miasta  poprzez zastosowanie zaplanowanych w projekcie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej i  zawodowej. Związane z tym cele szczegółowe. :-zwiększenie motywacji do działania   -zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projekt  - zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy. W bieżącym roku w projekcie wzięło udział 24 osoby (same panie). Wszystkie Beneficjentki brały udział w Treningu Kompetencji Społecznych, kursie komputerowym a także szkoleniu z zakresu kreowania wizerunku. Kursy te miały na celu zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, poszerzenie horyzontów myślowych, wzrost mobilności  życiowej, a także przygotowanie do rozmowy z przyszłym pracodawcą,  począwszy od umiejętności napisania listu motywacyjnego, a skończywszy na autoprezentacji.                                                                                                                                Ponadto uczestniczki brały udział w  szkoleniach mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych.  Dołożono wszelkich starań, aby kursy  były dostosowane do potrzeb rynku pracy, a także do indywidualnych zdolności i preferencji uczestniczek. Beneficjentki  brały udział w kursach: „Szwaczka”, „Profesjonalny sprzedawca”, „Florystyka”, „Obsługa kas fiskalnych”, „Pracownik ochrony fizycznej pierwszego stopnia”.
Pan Burmistrz-Roman Tasarz skierował do Beneficjentek wiele ciepłych słów ,w których zawarte były pragnienie, nadzieja i życzenia pomyślności zarówno w  życiu zawodowym jak i osobistym.Z jego rąk Panie otrzymały również  Listy gratulacyjne oraz pamiątkowe zdjęcia.
W streszczonym podsumowaniu działań projektowych  kierownik projektu pani Beata Meredyk -Chlebowska powiedziała: Uważam, że tegoroczny projekt zakończył się sukcesem. Osiągnięte  rezultaty  przewyższyły nawet te, przez nas zakładane. Panie nabyły wiele cennych  i przydatnych umiejętności  popartych stosownymi zaświadczeniami i certyfikatami.  Mam nadzieję, że w przyszłości zaowocuje to podjęciem, przynajmniej przez niektóre  z kobiet, pracy zawodowej. Na dzień dzisiejszy pracę podjęły dwie uczestniczki. Wiele z beneficjentek  jest na etapie poszukiwania zatrudnienia. Nie kryję, że odczuwam ogromną satysfakcję w sytuacjach gdy nasze podopieczne  mówią, że  uczestnictwo w projekcie wiele im dało - są śmielsze, bardziej otwarte na otaczający świat i ludzi. Na koniec chciałabym podkreślić, że bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłoby możliwe  zrealizowanie tak kompleksowego  programu.  Informujemy, że rozpoczęto rekrutację na 2009r. W ramach projektu możliwa jest realizacja wielu działań w tym w uzasadnionych przypadkach -prawo jazdy.  Apelujemy i zachęcamy wszystkich podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu- zróbcie krok do przodu i zgłoście się do udziału w tym przedsięwzięciu. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego pokój nr 4 lub pod nr tel. 056 683 54 10-13 wew. 42 -w godzinach urzędowania(7.30 - 15.30).     

 

 • kliknij, aby powiększyć
 • -
 • -
 • -
 • kliknij, aby powiększyć
 • kliknij, aby powiększyć
Aktywność-krok do przodu.

     Dnia 31.07.2008r w sali nr 1 Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się seminarium informacyjne dotyczące projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej : Aktywność-krok do przodu. 
     Powyższy projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
     W seminarium uczestniczyły: władze samorządowe, reprezentanci stowarzyszeń, odbiorcy niniejszego projektu a także pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bezpośrednio zaangażowani w pracę przy projekcie.
     Projekt ten ma na celu przeciwdziałanie postępującemu wykluczeniu społecznemu mieszkańców naszego miasta. Beneficjentami projektu są 24 kobiety (z rodzin długotrwale korzystających ze wsparcia pomocy społecznej) z terenu naszego miasta. Panie uczestniczyły w kursach i szkoleniach takich jak: Trening Kompetencji Społecznych oraz kurs komputerowy przed nimi jeszcze kurs „Elementy wizażu” .
     Ponadto uczestniczki będą brać udział w kursach zawodowych takich jak:
-kurs „Szwaczka” 4 osoby
-kurs Profesjonalny sprzedawca” 5 osób
-kurs „Florystyka” 5 osób
-Kurs „Obsługa kas fiskalnych” 9 osób
-kurs „Pracownik ochrony fizycznej pierwszego stopnia” 1 osoba.
     Uczestnicy seminarium otrzymali materiały informacyjne, które zawierały podstawowe dane dotyczące projektu. Wiele ciepłych, pełnych otuchy i zachęty słów uczestniczki projektu usłyszały od Burmistrza Miasta Romana Tasarza. Ponadto na temat projektu głos zajęli : Sekretarz Miasta  Jacek Foksiński , Kierownik MOPS-u  Wiesława Alechniewicz a także Kierownik projektu Beata Meredyk-Chlebowska.  Na temat swojego uczestnictwa w projekcie wypowiadały się również same beneficjentki, które podkreślały, że udział w projekcie nie tylko pozwolił im wyjść z domu, otworzyć się na innych ludzi  ale także już na tym etapie zaowocował nabyciem konkretnych umiejętności takich jak: umiejętność obsługi komputera, rozmowy z pracodawcą, napisania podania, cv.
     Należy nadmienić także iż, wartością dodatnią projektu jest fakt, że powyższy projekt jest profilowany dla bezrobotnych z działaniami ponadprogramowymi, nie występującymi dotychczas w ofercie MOPS bez wsparcia EFS-u i zrozumienia ze strony lokalnych władz nie byłoby możliwe realizowanie tak kompleksowego projektu.

 • autor: M.M.
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-