-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Strategia Rozwoju Miasta Golub-Dobrzyń
-
- 21.09.2020 - Mateusza, Jonasza, Hipolita
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- Dokumenty do pobrania / Strategia Rozwoju Miasta Golub-Dobrzyń /

Warszawa, kwiecień 2000 r.

   Opracowana przez Zespół Straregii Lokalnych firm Uniconsult
    
Nadzór nad opracowaniem - Grzegorz Rutkowski - Dyrektor Uniconsult
   Redakcja i kierownictwo merytoryczne - Witold Załęski - Kierownik Zespołu Strategii
                                                                                 Lokalnych
  
   Zespół w składzie :
   Alina Kilińska                     -  diagnoza sytuacji obecnej
   Małgorzata Moszczyńska     -  diagnoza sytuacji obecnej
   Maciej Gajewska                 -  zadania realizacyjne
   Rafał Janus                       -  zadania realizacyjne
   Sebastian Krzysztofik          -  badania ankietowe
   Tomasz Wróbel                  -  finznse      


    Zawiera następujące informacje:

   1. Genezę programu rozwoju.
   2. Diagnozę i analizę sytuacji obecnej.
       a.  opis terenu,
       b.  historia miasta,
       c.  walory turystyczne, zabytki,
       d.  strefa społeczna:
             - demografia,
             - rynek pracy i bezrobocie,
             - kultura,
             - oświata i wychowanie,
             - opieka społeczna,
             - ochrona zdrowia,
             - mieszkalnictwo,
             - bezpieczeństwo publiczne,
             - ochrona przeciwpożarowa,
             - klimat społeczny i preferencje społeczności lokalnej,
       e.  strefa gospodarcza:
             - podmioty gospodarcze,
             - banki,
             - inwestycje,
             - wolne tereny pod inwestycje,
             - finanse publiczne
       f.  ingrastruktura lokalna:
             - łączność,
             - wodociągi i kanalizacja,
             - energetyka cieplna,
             - gospodarka odpadami,
             drogi,
       g.  strefa ekologiczna:
            - emisja zanieczyszczeń do wód,
            - emisja zanieczyszczeń do atmosfery,
            - emisja hałasu do środowiska,
      h.  analiza możliwości roswoju miasta:
            - uwarunkowania rozwoju o charakterze zewnętrznym ( szanse i zagrożenie),
            - uwarunkowania rozwoju o charakterz wewnętrznym ( silne i słabe strony miasta),
      i.  analiza Benchmarkingu.
  3. Ogólne założenia strategii rozwoju:
            - misja Miasta,
            - cele strategiczne i programy,
            - zadania operacyjne.
  4. StrategiE rozwoju w poszczególnych aspektach.
  5. Cele strategiczne, programy i zadania operacyjne na poszczególne lata. 
  6. Szczegółową dokumentację zadań.
  7. Zbiorczy budżet relizacji strategii u analizę wykonalnoiści.
  8. System zarządznia i monitorowania. 
 

Strategia Rozwoju Miasta Golub-Dobrzyń -pobierz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-