-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Świadczenia Rodzinne
-
- 05.08.2020 - Marii, Stanisławy, Oswalda
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE / Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu / Świadczenia Rodzinne /

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Od 1 października 2008 r. rozpocznie się wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego zastąpią wypłacane obecnie zaliczki alimentacyjne. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego należy pobierać i składać bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wnioski                o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy  są przyjmowane od dnia 1 sierpnia. 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy                   od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek, wraz                z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

DLA KOGO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone alimenty od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja ich okazała się bezskuteczna. Przy czym egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie ostatnich dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych w kwocie aktualnie zasądzonych alimentów, bez względu na wielkość zaległych zobowiązań dłużnika wobec osoby uprawnionej. Bezskuteczność egzekucji potwierdzał będzie komornik odpowiednim zaświadczeniem. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,  z powodu: braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. W przypadku gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, bo dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wnioskodawca powinien dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Na dziecko starsze świadczenia z funduszu przysługują do ukończenia przez dziecko 25 roku życia, pod warunkiem że uczy się ono w szkole lub szkole wyższej.              Z kolei na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują bez ograniczeń co do jego wieku.

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł na dziecko.

Prawo do świadczeń przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę                w rodzinie w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza kwoty 725 zł. Ustalając więc prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od 1 października 2008 r. do 30 września 2009 r. bierze się pod uwagę dochody uzyskane przez członków rodziny w roku kalendarzowym 2007.

Wysokość dochodu rodziny dokumentuje się odpowiednio zaświadczeniami lub oświadczeniami. Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć odpowiednio:

·        zaświadczenia o dochodzie członków rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

·        oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

·        oświadczenia o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

Nie zawsze prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalane będzie w oparciu o dochody uzyskane w roku 2007. W przypadku gdy sytuacja dochodowa rodziny na dzień składania wniosku, w porównaniu z rokiem 2007, uległa znacznym zmianom zarówno na korzyść, jak i niekorzyść osoby ubiegającej się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, bierze się pod uwagę utratę dochodu – pomniejsza się wówczas dochód z roku 2007 o dochód utracony, lub uzyskanie dochodu – powiększa się wtedy dochód z roku 2007 o dochód uzyskany. Jednak nie w przypadku każdej zmiany sytuacji dochodowej mają zastosowanie zasady utraty lub uzyskania dochodu. Zasady te mają zastosowanie w przypadkach ściśle określonych w ustawie  z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Są to następujące sytuacje:

·        uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego lub zakończenie tego urlopu;

·        uzyskanie lub utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych;

·        uzyskanie lub utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

·        uzyskanie lub utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego;

·        rozpoczęcie lub wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODACH

 

Do celów ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby ubiegające się o te świadczenia powinny dołączyć do wniosku zaświadczenia o dochodach wystawione przez Urząd Skarbowy według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. Nr 136, poz.855).   

Nie jest możliwe wykorzystanie do celów ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaświadczeń wydanych na wzorze określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2005 r., Nr 105, poz.881 z późn. zm.) do celów świadczeń rodzinnych, z uwagi na brak w nich informacji o przychodzie.  

 

  • autor: M.M.

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-