-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta
-
- 20.09.2020 - Mieczysławy, Filipiny, Faustyny
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- SAMORZĄD / ADMINISTRACJA / Rada Miasta / Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta /

XII SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Golub-Dobrzyń, dnia 18 czerwca 2019 roku.

 

Szanowni Mieszkańcy

 

Zapraszam na XII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się dnia 25 czerwca 2019 roku o godz. 13:00 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Wybór Sekretarza obrad.

 4. Wnioski do porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołów z IX Sesji Rady Miasta, X Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta, oraz XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.

 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.

 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Przerwa w obradach 20 minut.

 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 11. Absolutorium:

a) Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2018 rok;

b) Debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;

c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia wotum zaufania.

d) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2018 rok;

e) Zapoznanie się z treścią Uchwały Nr 11/S/2019 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Golub-Dobrzyń sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta;

f) Dyskusja;

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok;

h) Przedstawienie opinii wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia na temat wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2018 rok i o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia;

i) Zapoznanie się z treścią uchwały Nr 14/Kr/2019 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia;

j) Dyskusja;

k) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

12. Przerwa w obradach 20 minut.

13. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok;

b) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania publicznego zarządzaniem odcinka pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 554 w miejscowości Golub-Dobrzyń( ul. Lipnowska) w związku z planowaną budową chodnika,

c) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu

d) w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników,

e) w sprawie przekształcenia Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu w Liceum Sztuk Plastycznych w Golubiu-Dobrzyniu,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu,

g) w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

h) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

i) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie Sesji.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

 

 

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-