-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt    poleďż˝ znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta
-
- 23.05.2019 - Emilii, Iwony, Leontyny
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- SAMORZĄD / ADMINISTRACJA / Rada Miasta / Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta /

LX SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

                                                                                                                                                                           Golub-Dobrzyń, dnia 18.06.2018 r.

Szanowni Mieszkańcy

       Zapraszam na LX Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 14:00  w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.  Porządek Sesji przedstawia się następująco:                    


1.    Otwarcie Sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Wybór Sekretarza obrad.
4.    Wnioski do porządku obrad.
5.    Przyjęcie protokołu z  LIX Uroczystej Sesji Rady Miasta.
6.    Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
7.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym 
z wykonania uchwał.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10.    Absolutorium:
a)    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdana finansowego za 2017 rok;
b)     Zapoznanie z treścią Uchwały Nr 18/S/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Golub-Dobrzyń sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta;
c)    Dyskusja;
d)    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;
e)    Przedstawienie opinii wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia na temat wykonania budżetu za 2017 rok i o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia;
f)    Dyskusja;
g)    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu z 2017 rok.
11.    Podjęcie uchwał:
a)    zmieniającej uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok;
b)    w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta;
c)    w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych;
d)    w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych 
w miejscach publicznych na terenie miasta Golubia-Dobrzynia;
e)    w sprawie ustalenia na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
i poza miejscem sprzedaży;
f)    w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów;
g)    w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub w całości w ramach zadań własnych gminy;
h)    w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
12.    Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
13.    Informacje i wolne wnioski.
14.    Zamknięcie sesji.

Z poważaniem
Łukasz Pietrzak
Przewodniczący Rady Miasta

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Budżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.10
-