-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta
-
- 07.08.2020 - Kajetana, Doris, Doroty
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- SAMORZĄD / ADMINISTRACJA / Rada Miasta / Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta /

XII SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Golub-Dobrzyń, dnia 18 czerwca 2019 roku.

 

Szanowni Mieszkańcy

 

Zapraszam na XII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się dnia 25 czerwca 2019 roku o godz. 13:00 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Wybór Sekretarza obrad.

 4. Wnioski do porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołów z IX Sesji Rady Miasta, X Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta, oraz XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.

 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.

 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Przerwa w obradach 20 minut.

 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 11. Absolutorium:

a) Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2018 rok;

b) Debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;

c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia wotum zaufania.

d) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2018 rok;

e) Zapoznanie się z treścią Uchwały Nr 11/S/2019 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Golub-Dobrzyń sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta;

f) Dyskusja;

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok;

h) Przedstawienie opinii wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia na temat wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2018 rok i o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia;

i) Zapoznanie się z treścią uchwały Nr 14/Kr/2019 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia;

j) Dyskusja;

k) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

12. Przerwa w obradach 20 minut.

13. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok;

b) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania publicznego zarządzaniem odcinka pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 554 w miejscowości Golub-Dobrzyń( ul. Lipnowska) w związku z planowaną budową chodnika,

c) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu

d) w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników,

e) w sprawie przekształcenia Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu w Liceum Sztuk Plastycznych w Golubiu-Dobrzyniu,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu,

g) w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

h) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

i) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie Sesji.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

 

 

IX SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Golub-Dobrzyń, dnia 9 maja 2019 r.

 

Szanowni Mieszkańcy

 

Zapraszam na IX Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu  14 maja  2019 r.  o godz. 14:00  w Sali nr. 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia .

 

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z VII Sesji  Rady Miasta Golubia-Dobrzynia .
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przerwa w obradach 20 min.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwał:

         a )  w sprawie przyjęcia ,,Raportu z realizacji Programu Ochrony środowiska dla Miasta Golubia-Dobrzynia na lata  2017 i 2018’’

 b)  zmieniająca uchwałę  w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta  Golub-Dobrzyń’’

          c )   w sprawie przystąpienie do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zakole Drwęcy.

d) )  w sprawie warunków udzielenia bonifikaty oraz wysokości stawki procentowej od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Golub-Dobrzyń zabudowanych  na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

           e) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Golub-Dobrzyń.

 f ) w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie   międzysesyjnym.

        13.  Wolne wnioski.

        14. Zamknięcie Sesji.    

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

VIII SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

WO.0002.8.2019                                                                  

Golub-Dobrzyń, dnia 21 marca.2019 r.

 

 

Zapraszam na VIII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się  w dniu  26 marca 2019 r.  o godz. 14:00  w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia .

 

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z VII Sesji  Rady Miasta Golubia-Dobrzynia .
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przerwa w obradach 20 min.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr. III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 r.

      b)  w sprawie wydzierżawienia  gruntu przy ul. Wojska Polskiego;

      c) w sprawie wydzierżawienia gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy przy ul.  Sokołowskiej;

     d)   w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania   bezdomności  zwierząt  na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyn na rok 2019.’’

   e)  w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od powiaty Golubsko-Dobrzyńskiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem  pasa drogowego drogi powiatowej nr 2127C w miejscowości Golub-Dobrzyń w związku z planowaną budową ronda w ramach zadania pn.,,Przeprowadzenie działań studyjno-koncepcyjno-projektowych dla terenów inwestycyjnych Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego’’

     f)    w sprawie regulaminu korzystania z placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu oraz  placu zabaw przy ul. Szkolnej na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie   międzysesyjnym.

        13.  Wolne wnioski.

        14. Zamknięcie Sesji.    

 Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

 • -

VII SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

WO.0002.7.2019                                                                                                                                                 Golub-Dobrzyń, dnia 21.02.2019 r.

Szanowni Mieszkańcy

Zapraszam na VII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 14:00 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

1.         Otwarcie Sesji.

2.         Stwierdzenie quorum.

3.         Wybór Sekretarza obrad.

4.         Wnioski do porządku obrad.

5.         Przyjęcie protokołu  z  VI Sesji  Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

6.         Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.

7.         Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.

8.         Interpelacje i zapytania radnych.

9.         Przerwa w obradach 20 minut.

10.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.       Podjęcie uchwał:

a)         w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych jakimi muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji;

b)         w sprawie wydzierżawienie gruntu;

c)         w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto  Golub-Dobrzyń na lata 2019-2021.

12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie  międzysesyjnym.

     13. Wolne wnioski.

     14. Zamknięcie Sesji.    

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

 • -

VI SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Golub-Dobrzyń, dnia 22.01.2019 r.

WO.0002.6.2019

Mieszkańcy Miasta

 

Zapraszam na VI Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się dnia   29 stycznia 2019 roku  o godz. 14:30 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia- Dobrzynia.

 

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z III Sesji  Rady Miasta Golubia-Dobrzynia oraz IV i V  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Podjęcie uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr. III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 r.

 b) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nrVI/19/2011 r. w sprawie      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2011-  2031

c) w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Golub-Dobrzyń.

 d) w sprawie zasad przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w ramach  Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży .

e) w sprawie przyjęcia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Golubia-Dobrzynia na 2019 rok.

f) w sprawie wyrażenia  zgody  na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu  na      nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Golub-Dobrzyń.

     g)  w sprawie wydzierżawienia  gruntu.

     h)  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

11.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie    międzysesyjnym.

      12. Wolne wnioski.

     13. Zamknięcie Sesji.    

                                                                                                    

 Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

 • data: 2019-01-22
 • -

V NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Golub-Dobrzyń, dnia  09.01.2019 r.

WO.0002.5.2018                                                     

                                                                                    

Mieszkańcy Miasta                 

                                                                                                                                                                                                           

Zapraszam na V Sesję Nadzwyczajną Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu  10 stycznia 2019 r. o godz. 13:00  w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia .

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia
  18 grudnia 2018 roku  w sprawie budżetu na 2019 rok;
 2. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia  
  w ramach podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

  

                                                                                                                  

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

 

 

 • -

III SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

 

 

WO.0002.3.2018
Golub-Dobrzyń, dnia 12.12.2018r.

 

                                                                                     

        

Mieszkańcy Miasta                 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                               

 Zapraszam na III Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 13:00  w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia .

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Złożenie ślubowania przez Radnego Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Pana Franciszka Jagielskiego.
 5. Wnioski do porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołów z I Sesji  Rady Miasta Golubia-Dobrzynia oraz II  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwał:
 1. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr. XLVIII/281/2017  z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie  budżetu na 2018 rok.

Opinia RIO:

W sprawie projektu uchwały zmieniająca uchwałę dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031;

b/ zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 r . w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031;

      Opinia RIO :

      W sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2019                                        

          Miasta Golubia-Dobrzynia;

           W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały   budżetowej Miasta Golubia-Dobrzynia na 2019 rok.

     Opinia Komisji Budżetu w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

 1. w sprawie budżetu  na  2019 rok.
 2. zmieniająca  uchwała w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia i ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta .
 3. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta .
 4. w spawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miasta Golubia-Dobrzynia .
 5. w sprawie wydzierżawienia gruntu  przy ul. Mostowej
 6. w sprawie wydzierżawienia gruntu  przy ul. Marii Konopnickiej
 7. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawnych..
 8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
 9. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub w całości  ramach zadań własnych gminy.
 10. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego  rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

     12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie  międzysesyjnym.

     13. Wolne wnioski.

     14. Zamknięcie Sesji.    

                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                         Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                    Łukasz Pietrzak

                                    

 

 

.

 

 

 

 • data: 2018-12-12
 • -
 • -

II SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA VIII KADENCJI

 Golub-Dobrzyń, dnia 3.12.2018r.

WO.0002.2.2018

 

 

                                                                                                        Mieszkańcy Miasta                                                                                                                          

 

              Zapraszam na II  nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie  się w dniu 6 grudnia 2018 roku o godz. 15:00 w Sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.  

 

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Podjęcie uchwały:
 1. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
 1. Zamknięcie Sesji.

 

 

                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                             Łukasz Pietrzak

      

 • -

I SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA VIII KADENCJI

Szanowni Mieszkańcy

      

Zapraszam do udziału w I sesji nowo wybranej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r., o godz. 13:00 w sali nr

1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac 1000-lecia 25.

          

           Zgodnie z załącznikiem do Postanowienia  Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 8 listopada 2018 r. porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych.
 3. Złożenie ślubowania przez burmistrza.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady.
 5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego seniora.
 6. Zakończenie obrad I sesji Rady.

                       

 

            Jednocześnie informuję, że Radzie Miasta przedstawiony zostanie wniosek w sprawie poszerzenia porządku obrad o następujące punkty:

5 a. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta.

5 b. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia i ustalenia zakresu zadań stałych komisji Rady Miasta;
 2. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia i ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta;
 3. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;
 4. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta;
 5. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 6. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.”

5 c. Wolne wnioski.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta

Mariusz Piątkowski

 • -

LXV SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

RADA MIASTA

GOLUBIA-DOBRZYNIA

 


 

WO.0002.65.2018                                                                   Golub-Dobrzyń, dnia 02.10.2018r.

 

 

                                                                                         Szanowni Mieszkańcy

 

             Zapraszam na LXV Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu                                 9 października 2018 r. o godz. 13:00 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z LXII Sesji  Rady Miasta, LXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta, oraz LXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Podjęcie uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031,
 2. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w spr. budżetu na 2018 rok,.
 3. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Brodnicka II                      w Golubiu-Dobrzyniu,
 4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 140/1 obręb 7 w Mieście Golub-Dobrzyń – ul. Lipnowska II.
 5. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr XLI/210/2013 r. w sprawie wysokości zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.

     11.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie  międzysesyjnym.

     12.Podsumowanie kadencji 2014-2018 przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

     13. Zamknięcie Sesji.

 

                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                     Łukasz Pietrzak

                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta

LXIII SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

 

Golub-Dobrzyń, 14.09.2018 r.

 

 

WO.0002.63.2018

 

Szanowni

Mieszkańcy Miasta

                                                                                              

Zapraszam na LXIII nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 17 września 2018 roku o godz. 14:00 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

1.  Otwarcie Sesji.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Podjęcie uchwały:

   a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dn. 19 grudnia 2017 roku w spr. budżetu na 2018 rok.

4. Zamknięcie sesji.

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

 

 

 

 

LXII SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

RADA MIASTA

GOLUBIA-DOBRZYNIA

 


Golub-Dobrzyń, dnia 24.08.2018 r.

WO.0002.62.2018

 

                                                                                  

Mieszkańcy Miasta

                                                                            Golubia-Dobrzynia

 

 

       Zapraszam na LXII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu  31 sierpnia 2018 roku o godz. 12:00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

 Porządek Sesji przedstawia się następująco:                   

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z LXI Sesji Rady Miasta.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym

z wykonania uchwał.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 3. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawnych;
 2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego;
 3. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
 4. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
 5. zmieniająca uchwałę Nr LII/295/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27.02.2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z obiektu Muszli Koncertowej w Golubiu-Dobrzyniu.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacje i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie Sesji.

 

                                                                       

           

Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

 

LXI SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

 

             Zapraszam na LXI Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu                       31 lipca 2018 r. o godz. 14:00 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

Otwarcie Sesji.

Stwierdzenie quorum.

Wybór Sekretarza obrad.

Wnioski do porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z LX Sesji  Rady Miasta.

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.

Interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Podjęcie uchwał:

w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu nr RPKP.10.02.02-04-0004/17 pt. ,, Edukacja kluczem do przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w Mieście Golub-Dobrzyń;

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego  na terenie Gminy Miasta Golub-Dobrzyń i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę oznaczoną numer geodezyjnym 11/1;

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę oznaczoną numer geodezyjnym 11/2;

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej; stanowiącej działkę oznaczoną numer geodezyjnym 11/3;

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej; stanowiącej działkę oznaczoną numer geodezyjnym 11/4;

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej; stanowiącej działkę oznaczoną numer geodezyjnym 11/5;

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej; stanowiącej działkę oznaczoną numer geodezyjnym 11/6;

zmieniająca uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2018r. do dnia 31 sierpnia 2019r;

zmieniająca uchwałę Nr LII/298/2018 Rady miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lutego 2018r.,                w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Golubia-Dobrzynia.

11.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

12. Informacje i wolne wnioski.

13.Zamknięcie Sesji.

          

                                                              

                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                     Łukasz Pietrzak

                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta

LX SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

                                                                                                                                                                           Golub-Dobrzyń, dnia 18.06.2018 r.

Szanowni Mieszkańcy

       Zapraszam na LX Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 14:00  w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.  Porządek Sesji przedstawia się następująco:                    


1.    Otwarcie Sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Wybór Sekretarza obrad.
4.    Wnioski do porządku obrad.
5.    Przyjęcie protokołu z  LIX Uroczystej Sesji Rady Miasta.
6.    Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
7.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym 
z wykonania uchwał.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10.    Absolutorium:
a)    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdana finansowego za 2017 rok;
b)     Zapoznanie z treścią Uchwały Nr 18/S/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Golub-Dobrzyń sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta;
c)    Dyskusja;
d)    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;
e)    Przedstawienie opinii wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia na temat wykonania budżetu za 2017 rok i o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia;
f)    Dyskusja;
g)    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu z 2017 rok.
11.    Podjęcie uchwał:
a)    zmieniającej uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok;
b)    w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta;
c)    w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych;
d)    w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych 
w miejscach publicznych na terenie miasta Golubia-Dobrzynia;
e)    w sprawie ustalenia na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
i poza miejscem sprzedaży;
f)    w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów;
g)    w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub w całości w ramach zadań własnych gminy;
h)    w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
12.    Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
13.    Informacje i wolne wnioski.
14.    Zamknięcie sesji.

Z poważaniem
Łukasz Pietrzak
Przewodniczący Rady Miasta

 • -

LIX UROCZYSTA SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

 

 

 

WO.0002.59.2018                                                                   Golub-Dobrzyń, dnia 06.06.2018 r.

                                   

                                                                                               Szanowni Mieszkańcy

                                                                                              

          Zapraszam na LIX Uroczystą Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się z okazji Obchodów 100-lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu   w dniu  9 czerwca 2018 roku o godz. 10:00  na terenie boiska szkolnego przed budynkiem Szkoły.

Porządek Sesji przedstawia się następująco:            

 1. Otwarcie Sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z LVII Uroczystej  Sesji Rady Miasta oraz LVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.
 5. Odczytanie i przyjęcie deklaracji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia upamiętniającej obchody 100-lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu oraz odsłonięcie pamiątkowego postumentu z wizerunkiem Orła Białego.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031;
 2. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2011 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok;
 1. Zamknięcie sesji.

 

Z poważaniem

Łukasz Pietrzak

Przewodniczący Rady Miasta

 

 • data: 2018-06-06
 • -

LVII UROCZYSTA SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

                                                                                                       Sz. P.

                                                                                               Mieszkańcy Miasta

                                                                                              

Zapraszam na LVII Uroczystą Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 19 maja 2018 roku o godz. 17:00  na Starówce Golubskiej z okazji Święta Golubia-Dobrzynia.

 

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z LV nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta oraz LVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.
 5. Okolicznościowe przemówienia Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miasta.
 6. Prelekcja radnego Szymona Wiśniewskiego dotycząca Anny Wazówny.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2011 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok;
 2. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej statutu.
 1. Przemówienie Pana Jakuba Kamińskiego – inicjatora powołania Młodzieżowej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 2. Zamknięcie sesji.

Po sesji nastąpi wręczenie odznaczeń "Zasłużony dla Golubia-Dobrzynia"

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

 • -

LVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Golub-Dobrzyń, 25.04.2018 r.

 

Szanowni

Mieszkańcy Miasta

                                                                                              

Zapraszam na LVI nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2018 roku o godz. 15:00w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

1.  Otwarcie Sesji.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Podjęcie uchwały:

 1. zmieniającej uchwałę nr X/28/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.

4. Zaopiniowanie zmian w Regulaminie przydziału lokali mieszkalnych mających powstać w budynku wybudowanym przez RTBS przy ul. Ks. Twardowskiego w Golubiu-Dobrzyniu.

5. Zamknięcie sesji.

 

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

 • data: 2018-04-26

LV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA

Golub-Dobrzyń, 18.04.2018 r.

 

 

WO.0002.55.2018

 

Szanowni

 Mieszkańcy Miasta

                                                                                              

Zapraszam na LV nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 roku o godz. 15:00w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

1.  Otwarcie Sesji.

2.  Stwierdzenie quorum.

3. Wybór Sekretarza Obrad.

4. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Miasta oraz LIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.

3.  Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie obwodów głosowania;
 2. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
 3. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu.

4. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

 

 

 

 

LIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

 • -

LIII SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Zapraszam na LIII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu  27 marca 2018 roku o godz. 1400 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.  Porządek Sesji przedstawia się następująco:                   

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miasta.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie okręgów wyborczych;
 2. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2018”;
 3. zmieniająca Uchwałę nr XLII/230/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2016-2023;
 4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Brodnicka II w Golubiu-Dobrzyniu;
 5. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.
 1. Informacje i wolne wnioski.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 3. Zamknięcie sesji.

                                                                   

Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

 

LII SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Golub-Dobrzyń, dnia 22.02.2018 r.

WO.0002.52.2018

 

                                                                                  

Mieszkańcy Miasta

Golubia-Dobrzynia

 

 

           Zapraszam na LII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu  27  lutego 2018 roku o godz. 1400 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.   Porządek Sesji przedstawia się następująco:                   

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Miasta oraz protokołu z LI nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Podjęcie uchwał:
 1.  w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego oraz obiektów infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia;
 2. w sprawie regulaminu korzystania z muszli koncertowej w Golubiu-Dobrzyniu;
 3. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów zlokalizowanych w rejonie ul. Szosa Rypińska – rzeka Drwęca;
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ,, Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń”;
 5. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Golubia-Dobrzynia na 2018r.;
 6. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
 7. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania  przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Miasto Golub-Dobrzyń jest organem rejestrującym.
 1. Informacje i wolne wnioski.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 3. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

 

 • data: 2018-02-22

LI NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Golub-Dobrzyń, 19.01.2018 r.

Zapraszam na LI nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 22 stycznia 2018 roku o godz. 10: 00 w auli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Brodnicka 1 ( I piętro).

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przemowa Burmistrza Miasta p. Mariusza Piątkowskiego.

 4. Prelekcja Radnego p. Szymona Wiśniewskiego.

 5. Podziękowanie za wieloletni wkład w rozwój szachów na terenie Miasta Golubia – Dobrzynia p. Zygmuntowi Kujawa.

 6. Podjęcie uchwały:

  1. w sprawie nadania nazwy bulwarowi w Golubiu-Dobrzyniu.

 7. Zamknięcie Sesji.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

 • data: 2018-01-19

L SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Szanowni Państwo 

 

 Zapraszam na L Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu

18 stycznia 2018 roku o godz. 1400 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Porządek Sesji przedstawia się następująco:                   

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miasta oraz protokołu z XLIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Podjęcie uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031;
 2. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok;
 3. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu;
 4. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020;
 5. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej;
 6. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu nr RPKP.08.04.01-04-0042/17 pt. „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w Mieście Golub-Dobrzyń”;
 7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu ;
 8. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Brodnicka II w Golubiu-Dobrzyniu;
 9. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 554 w miejscowości Golub-Dobrzyń (ul. Lipnowska) w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej.
 1. Informacje i wolne wnioski.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 3. Zamknięcie sesji.

 

                                                                      

            

 

 

 

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

XLVIII SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Zapraszam na XLVIII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu  19 grudnia 2017 roku o godz. 1400 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Wybór Sekretarza obrad.

 4. Wnioski do porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miasta.

 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 10. Przedstawienie projektu budżetu na 2018 rok.

 11. Opinia Komisji Budżetu na temat projektu budżetu na 2018 rok oraz Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu budżetu.

 12. Dyskusja nad projektem budżetu miasta na 2018 rok.

 13. Podjęcie uchwał:

 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok;

 2. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031;

 3. w sprawie budżetu na 2018 rok;

 4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. F. K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;

 5. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe;

 6. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 -2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko;

 7. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/230/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2016-2023;

 8. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/245/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu;

 9. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawnych.

 

 1. Informacje i wolne wnioski.

 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

 3. Zamknięcie sesji.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

 • autor: Biuro Rady Miasta , data: 2017-12-15

XLVII SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Mieszkańcy Miasta Golubia-Dobrzynia

          Zapraszam na XLVII  Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 1500 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.                                                                           

            Porządek Sesji przedstawia się następująco:                 

 1. Otwarcie Sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miasta.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Podjęcie uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok;
 2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 3. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
 4. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju miasta Golub-Dobrzyń na lata 2017-2027 z perspektywą do roku 2032”;
 5. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi powiatowej nr 2124C w miejscowości Golub-Dobrzyń w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej;
 6. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 554 w miejscowości Golub-Dobrzyń (ul. Lipnowska) w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej;
 7. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawnych;
 8. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu;
 9. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu;
 10. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Z poważaniem

 

                                                                Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

 • autor: Agnieszka Lewandowska, data: 2017-11-23

XLVI SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

                                                                                                            Mieszkańcy Miasta

                                                                                                            Golubia-Dobrzynia

           Zapraszam na XLVI  Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 31 października roku o godz. 13:00 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

                Porządek Sesji przedstawia się następująco:                   

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Wnioski do porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miasta.

6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.

8. Oświata w mieście.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o składanych oświadczeniach majątkowych radnych.

10. Informacja o składanych oświadczeniach majątkowych Burmistrza i kierowników jednostek oraz pracowników.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok;

b) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku”;

c) w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Kijawsko-Pomorskiego;

d) w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z fontann miejskich w Golubiu-Dobrzyniu;

e) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;

f) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

g) w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia wymogów działki budowlanej;

h) w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu;

i) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Golubia-Dobrzynia.

14.Informacja Przewodniczącego Rady miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

15. Zamknięcie sesji.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

XLV SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Zapraszam na XLV Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 26 września roku o godz. 14 00 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.                                                                           

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XLII Sesji Rady Miasta oraz z XLIII i XLIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Podjęcie uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok;
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia i ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta;
 3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu;
 4. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony;
 5. w sprawie podjęcia inicjatywy dotyczącej ogłoszenia roku 2018 „Rokiem Anny Wazówny” w województwie kujawsko-pomorskim.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacje i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

 

XLIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

           Zapraszam na XLIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 10 sierpnia roku o godz. 1500 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.                                                                           

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

1.  Otwarcie Sesji.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031,

b) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok,

c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego,

d) zmieniająca uchwałę Nr XXX/175/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania gruntów na terenie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego,

e) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu,

f) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.

4. Zamknięcie sesji.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

XLII SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

  Zapraszam na XLII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 roku o godz. 1300 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

                      Porządek Sesji przedstawia się następująco:                   

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z XXXIX i XLI nadzwyczajnej sesji oraz XL sesji.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Absolutorium:

a)      Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok,

b)      Opinia Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu za rok 2016 oraz Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. Miasta Golub-Dobrzyń.

c)      Dyskusja na temat sprawozdania z wykonania budżetu.

d)     Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.,

e)      Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016r.

 

 1. Podjęcie uchwał:

a)      zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok,

b)      w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2016-2023,

c)      w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego,

d)     w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,

e)      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 178/1 położonej przy ulicy Szosa Rypińska,

f)        w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 178/4 położonej przy ulicy Szosa Rypińska,

g)      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 178/6 położonej przy ulicy Szosa Rypińska.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacje i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta
Łukasz Pietrzak

 

XL SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

          Zapraszam na XL Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 30 maja 2017 roku o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.  

                                                                         
Porządek Sesji przedstawia się następująco:                    
1.    Otwarcie Sesji.
2.    Uroczyste przywitanie wszystkich przybyłych gości.
3.    Stwierdzenie quorum.
4.    Wybór Sekretarza obrad.
5.    Prelekcja radnego p. Szymona Wiśniewskiego.
6.    Podjęcie uchwały:
a)    Uchwała nr XL/224/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia Sztandaru Miasta Golubia-Dobrzynia.
7.    Informacje i wolne wnioski.
8.    Zamknięcie sesji.


Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

XXXIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Zapraszam na XXXIX nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 26 maja 2017 roku o godz. 13:45 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

1.  Otwarcie Sesji.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Podjęcie uchwał.

4. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

XXXVIII SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

           Zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 23 maja 2017 roku o godz. 1400 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.                                                                           

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Wnioski do porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia oraz protokołu z XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031;

b) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok;

c) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Brodnickiej – zakole Drwęcy” w mieście Golub-Dobrzyń;

d) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego w pobliżu ul. Dworcowej i Brodnickiej w Golubiu-Dobrzyniu;

e) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego w pobliżu ul. Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu;

f) w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Ks. Jana Twardowskiego;

g) w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie wychowania przedszkolnego w mieście Golub-Dobrzyń” o numerze RPKP.10.02.01-04-0002/16;

h) w sprawie ustalenia na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży;

i) zmieniająca Uchwałę nr XXX/176/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na terenie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego;

j) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy, zabezpieczenia środków oraz udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2017 na realizację „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”;

k) w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej;

l) w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej;

ł) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej;

m) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie     międzysesyjnym.

12.  Informacje i wolne wnioski.

13. Zamknięcie sesji.                                                            

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                       Łukasz Pietrzak

PROJEKT UCHWAŁ

XXXVI SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Zapraszam na XXXVI Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 28 marca 2017 roku o godz. 1400 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

           Porządek Sesji przedstawia się następująco:                   

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Wnioski do porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia oraz protokołu  z XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.

b) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r.;

c) w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Golubia-Dobrzynia;

d) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2017”;

e) w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów;

f) w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”;

12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

13.  Informacje i wolne wnioski.

14. Zamknięcie sesji.                                                            

 

 

Z poważaniem

Łukasz Pietrzak

Przewodniczący Rady Miasta

 • -

XXXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Zapraszam na  XXXV nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 6 marca 2017r. o godz. 15: 30 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.  

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

1.  Otwarcie Sesji.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Podjęcie uchwały:

a) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

4. Zamknięcie sesji.                                                                  

                                

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta
Łukasz Pietrzak

                                                          

[KOPIA]

 • -

XXXIV SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Zapraszam na XXXIV Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 roku o godz. 14:00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

           Porządek Sesji przedstawia się następująco:                  

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Wnioski do porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

b)      w sprawie uchwalenia ,,Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2017-2031’’,

c)      zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń,

d)      w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

e)      w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej- ,,MKK’’,

f)       w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej- ,,Agrolok’’,

g)      w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Golubia-Dobrzynia na 2017r.,

h)      w sprawie przyjęcia projektu sztandaru Miasta Golubia-Dobrzynia.

11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

12.  Informacje i wolne wnioski.

13. Zamknięcie sesji.                                                              

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

 • -

XXXIII SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

 Zapraszam na XXXIII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2017 roku o godz. 1430 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

           

Porządek Sesji przedstawia się następująco:                   

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Wnioski do porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

6. Prelekcja pt. ,,Czad i Ogień. Obudź czujność’’ wygłoszona przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11. Przedstawienie projektu budżetu na rok 2017.

12. Opinia Komisji Budżetu na temat projektu budżetu na rok 2017 oraz Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu budżetu.

13. Dyskusja nad projektem budżetu miasta na rok 2017.

14. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata  2011-2031,

b) w sprawie budżetu na 2017 rok,

c) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis      gruntów, budynków i budowli położonych w granicach Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego,

d) w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Golub-Dobrzyń z Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie,

e) w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rzecz najemców,

f) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego     oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty,

g) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

15. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

16.  Informacje i wolne wnioski.

17. Zamknięcie sesji.                                                              

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

 

 

 

 

 

 

XXXII SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

         Zapraszam na XXXII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 roku o godz. 13:30 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

           Porządek Sesji przedstawia się następująco:                  

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Wnioski do porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołów z XXX sesji Rady Miasta i XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miasta Golubia-Dobrzynia,

b) w  sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta,

c)      zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok,

d)      w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków,

e)      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - położonej w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Stary Rynek 4,

f)        w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej - położonej w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Dworcowej,

g)      w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - dla nieruchomości położonej w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Szosa Rypińska.

11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

12.  Informacje i wolne wnioski.

13. Zamknięcie sesji.                                                           Z poważaniem

                                                                                                Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                Łukasz Pietrzak

 

 

 

 

referent ds.obsługi Biura Rady Miasta Joanna Zakrzewska

XXX SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Zapraszam na XXX Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 roku o godz. 1300 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

           Porządek Sesji przedstawia się następująco:                   

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Pana Pawła Zarębskiego.

5. Wnioski do porządku obrad.

6. Przyjęcie protokołów z XXVIII sesji Rady Miasta i XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.

9. Oświata w mieście.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o składanych oświadczeniach majątkowych radnych.

11. Informacja o składanych oświadczeniach majątkowych Burmistrza i kierowników jednostek oraz pracowników.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia i ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta,

b)      zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok,

c)      w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,

d)      zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

e)      w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

f)       w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr geodezyjnym 33/1 położonej w obrębie 5 w mieście Golub-Dobrzyń,

g)      w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń,

h)      w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

i)        w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie gruntów będących własnością Gminy Miasto Golub-Dobrzyń,

j)       w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń,

k)      w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń i gruntów z nimi związanych na rzecz najemców,

l)        w sprawie poboru opłat w drodze inkasa,

m)    w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania gruntów na terenie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego,

n)      w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na terenie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego,

o)      w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawnych,

p)      w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń,

q)      zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu,

r)       w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku,

s)       w sprawie rozpatrzenia skargi Prokurator Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu na uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr X/27/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów Burmistrza, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz uchwałę nr XVIII/101/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2016 roku zmieniającą uchwałę nr X/27/2011.

15. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

16.  Informacje i wolne wnioski.

17. Zamknięcie sesji.                                                                  

                                                                                                     Z poważaniem 

                                                                                                   Przewodniczący                                                                                                              Rady Miasta

                                                                                                   Łukasz Pietrzak

 

 

 

referent Joanna Zakrzewska

tel. 56 683 54 10 wew.24

 • data: 2016-11-24

Projekty uchwał

 • data: 2016-11-24

XXVIII SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Zapraszam na XXVIII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 27 września 2016 roku o godz. 1500 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

           Porządek Sesji przedstawia się następująco:                   

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Wnioski do porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołów z XXVI sesji Rady Miasta i XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia i ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta,

b)     zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok,

c)      zmieniająca uchwałę Nr XXII/110/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do Golubsko-Dobrzyńskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,

d)     w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Dworcowej w Golubiu-Dobrzyniu,

e)      w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego -  nr. 7 usytuowanego w budynku, położonym przy ul. Rynek 4 w Golubiu-Dobrzyniu ,

f)       w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego – w budynku, położonym przy ul. Katarzyńskiej 6 i 8  w Golubiu-Dobrzyniu

g)     w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

h)     w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.

11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

12. Informacje i wolne wnioski.

13. Zamknięcie sesji.                                                                  
                                                                                                                                                                Z poważaniem
                                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Miasta
                                                                                                                                                                Łukasz Pietrzak

XXVI Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

 Zapraszam na XXVI Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2016 roku o godz. 1300 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

           Porządek Sesji przedstawia się następująco:                   

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Wnioski do porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołów z XXIV sesji i XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Podjęcie uchwał:

         a) wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta,

- zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta,

- powołanie Komisji Skrutacyjnej,

- poinformowanie o zasadach głosowania,

- głosowanie tajne,

- ogłoszenie wyników głosowania,

-podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Golubia-Dobrzynia,

b)     zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok,

c)      w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

d)     w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej położonej w Golubiu-Dobrzyniu,

e)       w sprawie regulaminu targowiska należącego do Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.

11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

12.   Informacje i wolne wnioski.

13. Zamknięcie sesji.                                                                  

Z poważaniem

                                                                          Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                    Łukasz Pietrzak

 

 • autor: Joanna Zakrzewska

Zapraszam na XXIV Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Zapraszam na XXIV Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 roku o godz. 1400 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

           Porządek Sesji przedstawia się następująco:                   

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Wnioski do porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołów z XXII sesji i XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Absolutorium:

a)  Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Golubia-Dobrzynia za rok 2015,

b) Opinia Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu za rok 2015 oraz opinia        Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r.   miasta Golub-Dobrzyń,

c)  Dyskusja na temat sprawozdania z wykonania budżetu,

d)  uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,

e) uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

11. Podjęcie uchwał:

a)      zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031,

b)      zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok,

c)      w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

d)      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej,

e)      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej,

f)        w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Słonecznej w Golubiu-Dobrzyniu,

g)      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Słonecznej w Golubiu-Dobrzyniu,

h)      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Zakole w Golubiu-Dobrzyniu,

i)        w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Zakole w Golubiu-Dobrzyniu,

j)        w sprawie przedłużenia umów dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

k)      w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia,

l)        w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

m)    w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

n)       zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,

o)       w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

13.  Informacje i wolne wnioski.

14.       Zamknięcie sesji.                                                       Z poważaniem 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta
                                                                                            Łukasz Pietrzak                      
 • autor: Joanna Zakrzewska

XXI SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Zapraszam na XXI Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2016 roku o godz. 1400w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.                                                                           

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie Sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór Sekretarza obrad.

4.      Wnioski do porządku obrad.

5.      Przyjęcie protokołów z XIX sesji i XX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

6.      Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

7.      Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.    

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10.  Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu za rok 2015 z uwzględnieniem potrzeb w zakresie realizacji pomocy społecznej.

11.  Podjęcie uchwał:

a)      zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok,

b)      w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

dla miasta Golub-Dobrzyń na lata 2016-2022,

c)      w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie

Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2016 – 2018.

12.  Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

13.  Informacje i wolne wnioski.

14.  Zamknięcie sesji.                                            Z poważaniem

                                                                            Łukasz Pietrzak

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta

 

 

referent ds. obsługi Biura Rady Miasta Joanna Zakrzewska

e-mail: jzakrzewska@golub-dobrzyn.pl

Tel: 56 683 54-10 wew.24 

 

 • autor: Biuro Rady Miasta

XVIII SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

 Zapraszam na XVIII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2016 roku o godz. 1400 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.                                                                           

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie Sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór Sekretarza obrad.

4.      Wnioski do porządku obrad.

5.      Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

6.      Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

7.      Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.    

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10.  Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie budżetu na 2016 rok,

b)      zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031,

c)      zmieniająca uchwałę Nr X/27/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów Burmistrza, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe,

d)      w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego  do publicznego przedszkola na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

e)      w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza dla uczniów z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń,

f)        w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Golub-Dobrzyń a Gminą Golub-Dobrzyń na wspólne wykonywanie zadania własnego gminy w zakresie utworzenia, prowadzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

g)      w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Golubia-Dobrzynia na 2016r.,

h)      w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń’’.

i)        w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.

11.  Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

12.  Informacje i wolne wnioski.

13.  Zamknięcie sesji.                                                        

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                               

XVII SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Zapraszam na XVII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz. 1400 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.        

                                                                 

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie Sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór Sekretarza obrad.

4.      Wnioski do porządku obrad.

5.      Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

6.      Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

7.      Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.    

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10.  Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miasta Golubia-Dobrzynia,

b)      w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta,

c)      w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników,

d)      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,

e)      w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciąganego przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia na pokrycie występującego w ciągu 2016 roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia.

11.  Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

12.  Informacje i wolne wnioski.

13.  Zamknięcie sesji.                                                        

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

XVI SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

   Zapraszam na XVI Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 roku o godz. 1300 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.                                                                           

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie Sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór Sekretarza obrad.

4.      Wnioski do porządku obrad.

5.      Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

6.      Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

7.      Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.    

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10.  Podjęcie uchwał:

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu,

b)      w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zapatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Golubia-Dobrzynia

c)      w sprawie wprowadzenia dopłat do taryf dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Golubiu-Dobrzyniu 

d)     w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji wspólnej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim,

e)      zmieniająca uchwałę Nr XV/75/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,

f)       zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

g)      w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu,

h)      w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

i)        w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

j)        w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

k)      w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawnych,

l)        w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

11.  Wybór ławników:

a)      opinia zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników,

b)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c)      zasady i tryb głosowania na kandydatów do Sądu Okręgowego w Toruniu,

d)     głosowanie tajne,

e)      podjęcie uchwały:

- w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

12.  Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

13.  Informacje i wolne wnioski.

14.  Zamknięcie sesji.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

XV SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Zapraszam na XV Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu

 29 października 2015 roku o godz. 1300 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.                                                                           

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie Sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór Sekretarza obrad.

4.      Wnioski do porządku obrad.

5.      Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

6.      Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

7.      Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.    

8.      Oświata w mieście.

9.      Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o składanych oświadczeniach majątkowych radnych.

10.  Informacja o składanych oświadczeniach majątkowych Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miasta, kierowników jednostek oraz pracowników.

11.  Interpelacje i zapytania radnych.

12.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13.  Podjęcie uchwał:

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia i ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta,

b)      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej wraz z udzieleniem bonifikaty,

c)      w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości,

d)      w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Golubia-Dobrzynia,

e)      w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 

14.  Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

15.  Informacje i wolne wnioski.

16.  Zamknięcie sesji.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

XIV SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Zapraszam na XIV Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu

 13 października 2015 roku o godz. 1500 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.                                                                           

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie Sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór Sekretarza obrad.

4.      Wnioski do porządku obrad.

5.      Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

6.      Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

7.      Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.     

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10.  Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu,

b)      w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miasta Golubia-Dobrzynia,

c)      wybór Przewodniczącego Rady Miasta,

- zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta,

-powołanie Komisji Skrutacyjnej,

- poinformowanie o zasadach głosowania,

- głosowanie tajne,

- ogłoszenie wyników głosowania,

- podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Golubia-Dobrzynia,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia i ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta,

e)      w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

11.  Wybór ławników:

a)      Opinia Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników,

b)      podjęcie uchwały:

- w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,

c) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

d)  zasady i tryb głosowania na kandydatów do Sądu Okręgowego w Toruniu i Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu,

e) głosowanie tajne,

f) podjęcie uchwały:

-  w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

12.  Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

13.  Informacje i wolne wnioski.

14.  Zamknięcie sesji.

 

Z poważaniem

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Jarosław Zakrzewski

 

W załączeniu projekty uchwał

 

XIII SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Zapraszam na XIII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 10 września 2015 roku o godz. 1300 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.                                                                           

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie Sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór Sekretarza obrad.

4.      Wnioski do porządku obrad.

5.      Przyjęcie protokołów z XI i XII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

6.      Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

7.      Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.     

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za I półrocze 2015r.

11.  Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

b)      o zmianie uchwały w sprawie obwodów głosowania,

c)      w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Golubiu-Dobrzyniu na rzecz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,

d)     w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu,

e)      w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

f)       w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

g)      w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

h)      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

i)        w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia",

j)        w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2017”,

k)      w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta Golubia- Dobrzynia,

l)        zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia i ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta,

m)    w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia odpłatności i tryb pobierania opłat.

 

12.  Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

13.  Informacje i wolne wnioski.

14.  Zamknięcie sesji.

Z poważaniem

 

Przewodnicząca Rady Miasta

               Hanna Grzywińska

VIII SESJA RADY MIASTA 13 marca 2015

Golub-Dobrzyń, dnia 06.03.2015 r.

WO.BR.0002.8.2015

                                                                                 

Mieszkańcy Miasta

                                                                                  Golubia-Dobrzynia

 

Zapraszam na VIII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 13 marca 2015 roku o godz. 1300 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.                                                                           

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Pana Rafała Malinowskiego.
 5. Wnioski do porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołów z VI nadzwyczajnej i VII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 
 7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.     
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Sytuacja na lokalnym rynku pracy.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,

 

 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VII/16/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok,

 

 1. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2015’’

 

 1. w sprawie wyrażania zgody na zawarcie z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. F. K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,

 

 1. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez gminę miasto Golub-Dobrzyń,

 

 1. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

 

 1. w sprawie rozwiązania straży miejskiej w Golubiu-Dobrzyniu

 

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacje i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

 

Z poważaniem

 

Przewodnicząca Rady Miasta

                                                                                        Hanna Grzywińska

 • data: 2015-03-06

VII Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Golub-Dobrzyń, dnia 23.01.2015 r.

WO.BR.0002.7.2014

 

                                                                                 

         Mieszkańcy Miasta

                                                                                  Golubia-Dobrzynia

 

Zapraszam na VII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu        29 stycznia 2015 roku o godz. 1300 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.                                                                           

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z III, IV i V nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.      
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Przedstawienie projektu budżetu na rok 2015.
 11. Opinia Komisji Budżetu na temat projektu budżetu na rok 2015 oraz Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu budżetu.
 12. Dyskusja nad projektem budżetu miasta na rok 2015.
 13. Podjęcie uchwał:

a)      uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/192/2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031,

 

b)      uchwała w sprawie budżetu na 2015 rok,

 

c)      uchwała w sprawie przedłużenia umów dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

 

d)     uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w drodze bezprzetargowej,

 

e)      w sprawie użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń,

 

f)       uchwała w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście Golubiu-Dobrzyniu na 2015r.,

 

g)      w sprawie programu osłonowego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w sprawie dożywiania dzieci i dorosłych mieszkańców miasta, nie spełniajacych kryterium dochodowego do pomocy z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2015 – 2020,

 

h)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub artykułów spożywczych oraz świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców miasta niespełniających kryterium dochodowego do pomocy z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

 

1.  14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

2.      15. Informacje i wolne wnioski.

3.      16. Zamknięcie sesji.

Z poważaniem

 

               Przewodnicząca Rady Miasta

                                                                                Hanna Grzywińska

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-