-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb
-
- 05.08.2020 - Marii, Stanisławy, Oswalda
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- SAMORZĄD / ADMINISTRACJA / Informacje o stypendiach / Stypendium socjalne /

Jak uzyskać stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Jeżeli chcesz uzyskać stypendium szkolne o charakterze socjalnym zgłoś się do Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Żeromskiego 11 (parter budynku SP nr 2, wejscie od ul. Żeromskiego).

Biuro czynne w poniedziałki i od środy do piątku od 7.30 do 15.30, we wtorki od 8.00 do 16.00.

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym?

zgodnie z art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 281, poz.2781 ze zmianami), pomoc materialna przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia obowiązku nauki;
  3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niz do ukończenia 24 roku życia.

Jakie przesłanki muszą wystąpić by ubiegać się o stypendium szkolne?

  1. zgodnie z art. 90d ust 1, stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem. że stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem, że jeżeli uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łacznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r., o świadczeniach rodzinnych ( kwota dodatku rodzinnego). 
  2. zgodnie z art 90d ust. 7, miesięczna wysokość  dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmi.) - w roku szkolnym 2008/2009 kwota dochodu netto na osobę w rodzinie nie mogła przekroczyć kwoty 351 zł.

 

  • autor: Katarzyna Modrzejewska, data: 2009-01-28

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-