-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb
-
- 21.09.2020 - Mateusza, Jonasza, Hipolita
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE / Miejski Zespół Obsługi Oświaty / Informacje Miejskiego Zespołu Ekonimiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli /

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu 

Podstawa prawna

-Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.);
-Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2011 r. nr 205, poz. 1206);

-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.);

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (DzU nr 60, poz. 278 ze zm.);

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (DzU z 2010 r. nr 244, poz. 1626);

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (DzU z 2007 r. nr 124, poz. 860 ze zm.);

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (DzU nr z 2012 r. poz. 7);

-Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DzU nr 82, poz. 537);

-Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (DzUrz UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

 Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.

2. Załączniki wymagane:

·      Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

·      Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika lub zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,

·      Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne),

·      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

·      Oświadczenie pracodawcy o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonymi zgodnie z przepisami o rachunkowości.

3. Załączniki dodatkowe, wynikające z przebiegu przygotowania zawodowego oraz rodzaju podmiotu składającego wniosek - określone we wniosku.

  Opłaty

Nie pobiera się.

 Termin załatwiania sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu, Plac Tysiąclecia 25,

56 683 54 10 wew. 32 pok. 11 – I piętro

 Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty Golubia-Dobrzynia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-