-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb
-
- 27.09.2020 - Wincentego, Damiana, Wawrzyńca
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE / Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu / Cele i zadania /

 Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać,wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej na poziomie gmin wójtowie ,burmistrzowie. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi,Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
 
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
-         osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
-         cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
-         obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt .
 
 
Osoba lub rodzina, ubiegająca się o pomoc społeczną , może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu jej pobytu. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny legitymujący się legitymacją pracownika socjalnego wydaną przez pracodawcę.
 W toku wywiadu ustala się sytuację osobista, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.
 
Prawo do świadczeń  przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, od dnia 1 października 2006r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 477zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 351zł, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności.
 
 
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
-         ubóstwa;
-         sieroctwa;
-         bezdomności;
-         bezrobocia;
-         niepełnosprawności;
-         długotrwałej lub ciężkiej choroby;
-         przemocy w rodzinie;
-         potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
-         bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
-         trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
-         alkoholizmu lub narkomanii;
-         zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
-         klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 
 
Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.
 
 
 
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
 
 - przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
 - pracy socjalnej,
 - prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 - analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 - rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy.
 
   Główne cele pomocy społecznej:
 - wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie- w miarę możliwości – do ich życiowego usamodzielnienia i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
-         zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym
-         zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach ,które wymagają okresowego wsparcia,
-         zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
-         integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
-         stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.
 
Świadczenia pieniężne
 zasiłek stały świadczenie obligatoryjne przysługujące na podstawie ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie do kryterium ustawowego.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
W przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie.
W przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
 Zasiłek okresowy :świadczenie przysługuje na podstawie art.38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz o zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych,zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie,możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Zasiłek okresowy nie może być niższy niż 20 zł miesięcznie.
Zasiłek celowy: świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art.39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów żywności , leków, opału ,odzieży, kosztów pogrzebu, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.
Specjalny zasiłek celowy na podstawie art.41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
 
 
Świadczenia niepieniężne;
pomoc w postaci schronienia; następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych.
pomoc w postaci posiłku jeden gorący posiłek dziennie przyznawany dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole realizowany w formie zakupu posiłków.
Sprawienie pogrzebu zadanie gminy o charakterze obowiązkowym, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
Usługi opiekuńcze przysługują w myśl art.50 ustawy o pomocy społecznej osobom samotnym, które z powodu wieku , choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni.
W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę osoba wymagająca opieki całodobowej może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej( art 54 ustawy o pomocy społecznej).
 
Pracownicy socjalni udzielają pomocy w załatwianiu spraw urzędowych kontaktów z otoczeniem, poradnictwa. Niezależnie od kryterium dochodowego osobom i rodzinom udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej.
  • autor: M.M.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-