-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb
-
- 09.08.2020 - Romana, Edyty, Rolanda
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE / Miejski Zespół Obsługi Oświaty /

Miejski Zespół Obsługi Oświaty

Siedziba: Golub-Dobrzyń, ul. Szkolna 37

NIP : 503-00-18-303

Nr konta 65 9551 0002 0100 2277 2000 0001

tel./fax 56 682 00 88

e-mail: oswiataum@golub-dobrzyn.pl

 

Kierownik:                      Iwona Sipak

Główna Księgowa:         Magdalena Owsianikow

Sterszy Inspektor :        Elżbieta Sulińska

                                            Barbara Zarębska

 (Głowna Księgowa MZOO jest również Główną Księgową  SP nr 1, SP nr 2, Gimnazjum Publicznego, PP nr 2  w Golubiu-Dobrzyniu)

 

W sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty przyjmuje Kierownik zespołu w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

Godziny pracy MZOO

pon.- pt.: 7.30 - 15.30

Podstawa działania MZOO

Miejski Zespół Obsługi Oświaty:

  1. Statutu nadanego przez Radę Miasta Golubia-Dobrzynia Uchwałą nr XXIX/2004/2005, z dnia 28 kwietnia 2005 r. oraz zmiana statutu nadanego Uchwałą nr XIX/97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
  2. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
  3. ustawy z dnia 28 listopada 1998r. o finansach publicznych,
  4. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Zakres działania MZOO

Szczegółowy zakres działania Zespołu określa Statut nadany przez Radę Miasta Golubia-Dobrzynia.

Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) zapewnienie odpowiednich warunków działania szkołom, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

2) współdziałanie z dyrektorami w zakresie wyposażania szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych szkół;

3) współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie planowania i wykonywania bieżących remontów i konserwacji;

4) prowadzenie scentralizowanej obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej szkół, w tym:

a) przygotowanie, wspólnie z dyrektorami, projektów planów finansowych w zakresie realizacji zadań oświatowych,

b) opracowanie do budżetu miasta zbiorczych planów dochodów i wydatków wszystkich szkół,

c) analizowanie zasadności zmian w budżetach szkół oraz ich formalne wdrażania,

d) monitorowanie wykonania przez szkoły budżetów jednostkowych i zbiorczych,

e) prowadzenie spraw związanych z obsługą funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych oraz nauczycieli emerytów i rencistów,

f) obsługa scentralizowanego funduszu socjalnego dla pracowników szkół oraz ich emerytów i rencistów,

g) obsługa dotacji celowych,

h) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości finansowej i budżetowej z zakresu realizowanych zadań oświatowych,

i) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej przez poszczególne szkoły;

5) planowanie sieci publicznych szkół oraz granic ich obwodów;

6) organizowanie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją szkół oraz prowadzenie ich ewidencji;

7) opracowywanie zasad organizacji pracy w szkołach;

8) analizowanie i przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy szkół;

9) prowadzenie bieżącej kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez młodzież  w wieku 16-18 lat;

10) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie egzekucji obowiązku szkolnego i nauki;

11) przygotowywanie projektów uchwał rady miasta oraz projektów zarządzeń i decyzji burmistrza w zakresie organizacji i funkcjonowania oświaty;

12) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół;

13) organizowanie i koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem konkursów na dyrektorów szkół;

14) prowadzenie prac przygotowawczych w sprawach powierzenia lub odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły;

15) dokonywanie czynności związanych z oceną pracy dyrektorów szkół wynikających z zadań organu prowadzącego;

16) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji egzaminacyjnych oraz podejmowaniem i przeprowadzaniem postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

17) dokonywanie czynności związanych z nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;

18) sprawowanie nadzoru nad całokształtem polityki kadrowej w szkołach;

19) ustalanie priorytetów oraz zasad dofinansowywania doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych szkół;

20) prowadzenie i koordynowanie systemu informacji oświatowej;

21) pozyskiwanie środków finansowych z projektów, programów, funduszy itp., współfinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych na działalność edukacyjną, wyposażenie, remonty i inwestycje, zarządzanie realizowanymi przedsięwzięciami oraz współdziałanie w tym zakresie z dyrektorami szkół;

22) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz przygotowywanie w tym zakresie decyzji administracyjnych;

23) prowadzenie spraw związanych z nauczaniem indywidualnym;

24) współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie zaspakajania potrzeb edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych;

25) współpraca z kuratorium oświaty oraz z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie funkcjonowania szkół;

26) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez podległe szkoły zgodnie z kompetencjami organu prowadzącego;

27) prowadzenie wymaganych ewidencji dotyczących spraw pracowniczych, uczniowskich, oraz mienia szkolnego;

28) koordynowanie działalności szkół na terenie miasta;

29) analizowanie wyników egzaminów w poszczególnych szkołach i sporządzanie zbiorczych informacji w tym zakresie;

30) nadzorowanie właściwego wykorzystywania majątku zarządzanego przez dyrektorów szkół;

31) prowadzenie postępowań w sprawie przyznania stypendium z funduszu stypendialnego burmistrza;

32) kontrolowanie i monitorowanie stanu realizacji kontroli zarządczej w poszczególnych szkołach;

33) przeprowadzanie planowej i doraźnej kontroli w szkołach.

Z pracy MZOO

MZOO w Golubiu-Dobrzyniu obsługuje finansowo i księgowo cztery placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto Golub-Dobrzyń.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-