-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt    poleďż˝ znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb Sprawozdania z posiedzeń Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
-
- 24.03.2018 - Katarzyny, Marka, Gabriela
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- SAMORZĄD / ADMINISTRACJA / Rada Miasta / Sprawozdania z posiedzeń Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia /

KOMISJA INFRASTRUKTURY 6.02.2018 R.

W dniu 6 lutego 2018 r. o godzinie 15:00 odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury,
w którym udział wzięło 8 radnych oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski, Zastępca Burmistrza Danuta Malecka, Komendant Powiatowy Policji Inspektor Dariusz Borowiec, Kierownik Wydziału Infrastruktury Anna Czarnecka, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Dawid Jarecki oraz zainteresowani mieszkańcy miasta.

Głównymi tematami posiedzenia było:

1. Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście - informacja Komendanta Powiatowego Policji (działania w 2017 r.);

2. Sprawy bieżące - opiniowanie wniosków w sprawach infrastruktury - wnioski skierowane do Komisji Infrastruktury.

Na wstępie Komisja wysłuchała zaproszonych mieszkańców miasta. Mieszkaniec ul. Młyńskiej wnioskował o remont tejże ulicy, argumentując złym stanem nawierzchni. Mieszkaniec został poinformowany przez Przewodniczącego Komisji Franciszka Jagielskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Łukasza Pietrzaka o tym, iż ul. Młyńska nie jest ujęta w planie inwestycyjnym na ten rok, w związku  z czym w budżecie miasta nie ma zarezerwowanych środków na w/w cel. Zdaniem radnych do rozmów na temat remontu ul. Młyńskiej można powrócić w przypadku nadwyżki powstałej po realizacji zaplanowanych inwestycji.

Następnie mieszkaniec ul. Miłej zwrócił się do Komisji w sprawie podłączenia swojej nieruchomości do kanalizacji. Mieszkaniec został poproszony o złożenie formalnego wniosku do Burmistrza Miasta, na który zostanie udzielona stosowna odpowiedź.

Po wysłuchaniu mieszkańców Przewodniczący Komisji oddał głos Komendantowi Powiatowemu Policji Inspektorowi Dariuszowi Borowcowi celem przedstawienia oceny stanu bezpieczeństwa w mieście za rok 2017.

Komendant poruszył najistotniejsze problemy naszego miasta, takie jak spożywanie alkoholu w miejscach publicznych oraz parkowanie w miejscach niedozwolonych. Zdaniem Komendanta poprawie uległa kwestia uzgadniania zmian w organizacji ruchu, co nie zmienia faktu, że jednym z głównych drogowych problemów jest skrzyżowanie przy ul. Hallera i jego ewentualna przebudowa.

Komendant podziękował Burmistrzowi Miasta za ufundowanie alkomatu, który został umieszczony w Komendzie Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu, jak również za przeznaczenie środków na dodatkowe służby dla Policji.

W kolejnym punkcie spotkania Kierownik Wydziału Infrastruktury Anna Czarnecka poinformowała o wpłynięciu 3 wniosków celem zaopiniowania przez Komisję. Pierwszy wniosek złożyła właścicielka Przedszkola Niepublicznego "Wróbelek" wnioskując o sfinansowanie zakupu oczyszczacza powietrza do prowadzonego przedszkola. Wskazany przez właścicielkę koszt oczyszczacza to 2100 zł. Członkowie Komisji jednogłośnie wyrazili negatywną opinię z powodu braku na chwilę obecną odpowiednich środków w budżecie miasta. Chcąc wprowadzić jednakowy standard dla wszystkich szkół i przedszkola miejskiego radni musieliby zarezerwować dużo większe środki na ten cel, których niestety na chwilę obecną w budżecie brakuje.

 

Drugi wniosek przedstawiony przez p. Czarnecką złożony przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Szkolnej 19 dotyczył wyrażenia zgody na dzierżawę wskazanego terenu pod śmietnik. Komisja wyraziła zgodę na dzierżawę wnioskowanego terenu na okres do końca obecnej kadencji.

Ostatni wniosek był propozycją mieszkańców o nabycie przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń prywatnych działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi wewnętrzne stanowiące dojazdy do nieruchomości. Członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się przeciw przejmowaniu działek, o których mowa we wniosku.

Następnie p. Anna Czarnecka przedstawiła 3 projekty uchwał planowanych do przedłożenia na najbliższą sesję Rady Miasta. Pierwsza uchwała będzie dotyczyła regulaminu korzystania z muszli koncertowej, drugi projekt będzie dotyczył regulaminu korzystania ze sprzętu na OSiR, natomiast trzecia uchwała dot, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Szosa Rypińska. W związku z z chęcią uchwalenia miejscowego planu dla tego terenu, na następne posiedzenie Komisji zaplanowane 20 lutego 2018 r. zostanie zaproszony urbanista.

Po wysłuchaniu przedstawionych wniosków Przewodniczący Komisji na wniosek Burmistrza Miasta podjął dyskusję na temat zagospodarowania budynku po przedszkolu "Julianek". Pan Jagielski przywołał listę z propozycjami radnych, według której większość opowiedziała się za utworzeniem dziennego domu opieki dla osób starszych. Zdaniem radnych realizacja tego pomysłu powinna się odbyć tylko poprzez dzierżawę budynku pod ten konkretny cel. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przeznaczenie budynku przy ul. Kościuszki do dzierżawy pod dom opieki dziennej dla osób starszych. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 6 członków Komisji, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Na koniec radni dyskutowali na temat ostatnich opadów śniegu i konieczności zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie miasta, w przypadku bardziej intensywnych opadów śniegu w tym sezonie zimowym. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

  • autor: Biuro Rady Miasta , data: 2018-02-14

KOMISJA OŚWIATY 31.01.2018 R.

Dnia 31 stycznia 2018 roku  odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, w którym udział wzięli wszyscy członkowie komisji oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta p Mariusz Piątkowski, Zastępca Burmistrza p. Danuta Malecka, Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty p. Iwona Sipak, Główny Księgowy Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty p. Magdalena Owsianikow, Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Piotr Grzębski, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3-ego Maja p. Marzena Peszyńska.

 

Tematami posiedzenia było:

1. Dyskusja na temat dofinansowania dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek poza teren Miasta

2. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży

3. Sprawy bieżące

4. Wizyta w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty p. Aleksander Wichrowski przywitał zebranych i otworzył posiedzenie. W pierwszym punkcie posiedzenia była kontynuacja  tematu dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek poza teren Miasta. Przewodniczący Komisji p. Aleksander Wichrowski odczytał posiadane informacje nadesłane przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 p. Kingę Olejnik oraz Kierownika Wydziału Oświaty i Zdrowia p. Małgorzatę Piaskowską w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek poza teren Miasta. Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek z uwagi na fakt, iż Miasto nie ma obowiązku dowozu dzieci do placówek znajdujących się  poza miejscem zamieszkania.

Drugim punktem posiedzenie było organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Członkowie Komisji zapoznali się z propozycją ferii zimowych przygotowanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych. Następnie Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty p. Iwona Sipak przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia drugiego kryterium postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego im. Marii Konopnickiej na terenie Gminy Miasto Golub -Dobrzyń. Uchwała zostanie przedstawiona na najbliższej Sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Komisji p. Aleksander Wichrowski oddał głos Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Marzenie Peszyńskiej. Dyrektor Szkoły p. Marzena Peszyńska przedstawiła informację o zmianach wynikających z przepisów, które stanowią obligatoryjne zatrudnienie pomocy nauczyciela dla uczniów z niepełnosprawnością. Komisja zapoznała się z informacją przedstawioną przez Dyrektora Szkoły p. Marzenę Peszyńską. Członkowie Komisji pozostawili kwestię do zaopiniowania na Komisji Budżetu oraz Burmistrzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.

Zgodnie z kolejnym punktem posiedzenia Komisja Oświaty udała się z wizytą do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu. Przewodniczący Komisji Budżetu p. Aleksander Wichrowski w imieniu Członków Komisji Oświaty złożył gratulacje objęcia funkcji Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Piotrowi Grzębskiemu. Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Piotr Grzębski przedstawił plany związane z funkcjonowaniem OSiR- U na dłuższe lata. Nakłady wymagają zmian związanych  z infrastrukturą OSiR -U, które wiążą się także  nakładem finansowym. Komisja Oświaty również podjęła dyskusję na temat spraw bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów posiedzenia Przewodniczący Komisji Oświaty p. Aleksander Wichrowski podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

  • autor: Biuro Rady Miasta , data: 2018-02-14

KOMISJA OŚWIATY - 13.12.2017 R.

13 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, w którym udział wzięło 6 członków oraz Sekretarz Miasta Mariola Milarska, Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty Iwona Sipak, Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Barbara Wasiluk oraz Referent Wydziału Organizacyjnego Lidia Krzyżek.

Głównymi tematami posiedzenia było:

1. Analiza problemów opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych.

2. Plan pracy komisji na rok 2018.

3. Sprawy bieżące.

Na początku posiedzenia Komisja Oświaty wysłuchała dwie mieszkanki miasta wnioskujące o dofinansowanie dowozu ich niepełnosprawnych dzieci do szkoły specjalnej znajdującej się poza miejscem zamieszkania.

Na ostatnim posiedzeniu Komisji członkowie negatywnie zaopiniowali wnioski rodziców o dofinansowanie dowozu z uwagi na brak odpowiednich środków w budżecie oraz fakt, iż Miasto nie ma obowiązku dowozu dzieci do placówek znajdujących się poza miejscem zamieszkania.

Rodzice argumentowali przeniesienie swoich dzieci ze Szkoły Specjalnej Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu do placówki w Dylewie lepszą opieką oraz większymi możliwościami rozwoju dzieci w nowej placówce.

Komisja Oświaty podtrzymała swoje stanowisko podjęte na ostatnim posiedzeniu lecz postanowiła zaprosić na następne spotkanie Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 oraz Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym, celem dalszej dyskusji na temat dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół znajdujących się poza Golubiem-Dobrzyniem.

Następnie Dyrektor MiPBP Barbara Wasiluk przedstawiła projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. F. K. Malinowskiego w Golubia-Dobrzyniu wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Sekretarz Miasta Mariola Milarska również przedstawiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.  Sekretarz wyjaśniła, iż zmiana uchwały wynika z zaskarżenia uchwały podjętej w 2011 roku. Szczegółowe zmiany w uchwale dotyczące m.in. określenia dyscyplin i poziomów osiągnięć sportowych omówiła Lidia Krzyżek. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Jednym z głównych tematów posiedzenia była analiza problemów opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych. Dyrektorzy podległych placówek przedłożyli informacje na temat opieki zdrowotnej w swoich placówkach. Uczniowie szkół objęci są opieką pielęgniarską codziennie w godzinach nauki lub w wyznaczone dni tygodnia. Przedszkole Publiczne nr 2 współpracuje z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Gol-Med, gdzie pielęgniarka i lekarze zapraszani są do placówki w związku z realizowanymi tematami edukacji zdrowotnej.

Na koniec członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli plan pracy Komisji Oświaty na rok 2018. Na tym posiedzenie zakończono.

  • autor: Agnieszka Lewandowska, data: 2017-12-19

KOMISJA BUDŻETU - 13.12.2017 R.

13 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, w którym udział wzięło 4 członków Komisji oraz Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski i Skarbnik Miasta Jacek Dowgiałło.

Komisja zebrała się w celu przygotowania opinii na temat projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na 2018 rok. Skarbnik Miasta przedstawił propozycję korekty projektu uchwały budżetowej na rok 2018, która została zaakceptowana przez członków komisji.

Komisja Budżetu Rady Miasta Golubia-Dobrzynia jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia projekt budżetu na rok 2018.

Na tym Komisja zakończyła posieczenie.

  • autor: Agnieszka Lewandowska, data: 2017-12-19

KOMISJA KOMUNALNA - 23.11.2017 R.

            Dnia 23 listopada 2017 r. odbyło się Posiedzenie Komisji Komunalnej Rady Miasta.
W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji oraz zaproszeni goście - Zastępca Dyrektora MOPS-u  p. Anna Pniewska, Kierownik  WGK  p. Dawid Jarecki, Inspektor WGK p. Kinga Kaptajn. Przewodniczący Komisji p. Rafał Malinowski przywitał zebranych i otworzył posiedzenie.

            Komisja zajmowała się opiniowaniem wniosków, które wpłynęły od Mieszkańców Miasta. Przewodniczący Komisji Komunalnej p. Rafał Malinowski zaprosił przybyłych Mieszkańców Miasta
w sprawie przedstawienia trudnej sytuacji mieszkaniowej. Po wysłuchaniu Mieszkańców Komisja przydzieliła dwa lokale komunalne i jeden lokal socjalny.

           Następnie  Kierownik WGK p. Dawid Jarecki na prośbę p. Anny Czarneckiej Kierownika Infrastruktury przedstawił komisji propozycję stawek czynszu dzierżawy gruntów mienia komunalnego na terenie Gminy Miasto Golub- Dobrzyń na 2018 r.  Wszyscy Członkowie Komisji głosowali za pozostawieniem bez zmian stawek dzierżawy na 2018 r.

      Radni Miasta p. Franciszek Jagielski i p. Józef Pietrzak na prośbę Mieszkańców zasygnalizowali  problemy Mieszkańców ul. Kilińskiego i ul. Piłsudskiego.

  • autor: Joanna Anuszewska , data: 2017-12-04

KOMISJA REWIZYJNA – 15 i 21 LISTOPADA 2017 ROK

W dniach 15 listopada i 21 listopada 2017 r odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Golubia - Dobrzynia. W posiedzeniach udział wzięli wszyscy Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście  Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski, Zastępca Burmistrza p. Danuta Malecka, Radca Prawny p. Marek Redecki, Dyrektor MOPS p. Beata Meredyk - Chlebowska. Komisja Rewizyjna zajmowała się analizowaniem skargi na Dyrektor MOPS w Golubiu - Dobrzyniu. Na komisji obecna była Dyrektor MOPS, która składała wyjaśnienia w tej sprawie. Stosowna opinia Komisji Rewizyjnej, oraz Uchwała w tej sprawie zostanie przedstawiona na najbliższej Sesji Rady Miasta.

  • autor: Joanna Anuszewska , data: 2017-11-29

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIASTA – 25 PAŹDZIERNIKA 2017 ROK

W dniu 25 października 2017 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta, w którym udział wzięło 8 radnych oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski, Skarbnik Miasta Jacek Dowgiałło, Kierownik Wydziału Infrastruktury Anna Czarnecka, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Dawid Jarecki, Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty Iwona Sipak oraz Główny Księgowy MZOO Magdalena Owsianikow.

Pierwszym punktem posiedzenia był audyt placówek oświatowych - wypracowanie pytań i zagadnień, na które Miejski Zespół Obsługi Oświaty zobowiązał się przygotować odpowiedzi. Radni zostali poproszeni przez Przewodniczącego Rady Miasta Łukasza Pietrzaka o dostarczanie propozycji zagadnień z tym związanych do Biura Rady Miasta.

Drugim tematem spotkania były opinie w sprawie skarg wypracowane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 17 października 2017 r. Przewodniczący Rady Miasta odczytał protokół z Komisji Rewizyjnej i przedstawił radnym stanowiska co do poszczególnych skarg.

Kolejnym punktem posiedzenia było opiniowanie wniosków jakie w ostatnim czasie wpłynęły do Przewodniczącego Rady Miasta. Dyskutowano między innymi na temat opłaty adiacenckiej, budowy parkingu przy ul. Konopnickiej oraz wsparcia działań statutowych Brodnickiego Centrum Caritas na rzecz młodzieży i osób niepełnosprawnych. Radni pozytywnie zaopiniowali zabezpieczenie środków w wys. 200 000 zł na sfinansowanie wspólnego z RTBS przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego – w tej kwestii radni jednogłośnie wyrazili zgodę na realizację zadania.

Następnym tematem była analiza uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta. Skarbnik Jacek Dowgiałło przedstawił zmiany konieczne do ujęcia w uchwale budżetowej oraz w uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową. Zmiany te jak wyjaśnił Skarbnik związane są przede wszystkim z zadaniami wspófinansowanymi ze środków LGD.

  • autor: Joanna Anuszewska , data: 2017-11-02

KOMISJA BUDŻETU – 25 PAŹDZIERNIKA 2017 ROK

Dnia 25 października 2017 r. odbyło się Posiedzenie Komisji Budżetu. W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków komisji oraz zaproszeni goście. Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski, Skarbnik Miasta p. Jacek  Dowgiałło, Prezes MZWiK p. Róża Kopaczewska, Kierownik MZOO p. Iwona Sipak, Główna Księgowa MZOO  p. Magdalena Owsianikow.

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kuciński przywitał zebranych i otworzył posiedzenie.

Tematami posiedzenia było:

1. Sytuacja gospodarcza i finansowa w MZWiK oraz propozycja taryf na wodę i ścieki na 2018 r.

2.Sprawy bieżące - wolne wnioski.

Przewodniczący jako pierwszej oddał głos p. Róży Kopaczewskiej Prezes MZWiK. Pani Kopczewska przedstawiła sytuację finansową spółki , która jest stabilna z osiągniętym wynikiem dodatnim. Spółka wywiązała się z zamierzonych zadań, które miała powierzone. Pani Róża Kopaczewska poinformowała również o sytuacji gospodarczej spółki, która jest skomplikowana ze względu na zmianę przepisów prawa wodnego. W Sejmie trwają prace nad Ustawą zaopatrzeniową na podstawie, której będą generowane taryfy. Spółka nie przewiduje podwyżek na wodę i ścieki w 2018 r, ale równocześnie zastrzega  jeżeli Ustawa wejdzie w życie wówczas kompetencje z ustalaniem taryf zostaną zatracone przez Radę Miasta i zatwierdzanie taryf będzie w kompetencjach Dyrektora Zarządu Wód - dodaje p. Kopaczewska. Oznacza to, iż w momencie wejścia w życie nowych przepisów wpływ na wysokość taryf utraci zarówno Burmistrz, jak i Rada Miasta.

Skarbnik p. Jacek Dowgiałło poinformował zebranych o projekcie zmiany budżetowej, a także poinformował o projektach, które objęte są dofinansowaniem związanym z środków LGD. Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło przedstawił dwa wnioski, które wpłynęły z MZOO.

 Następnie Przewodniczący  odczytał dwa wnioski przekazane do rozpatrzenia  Komisji przez Przewodniczącego Rady Miasta . Pierwszy wniosek dotyczył pomocy finansowej dla osób z Województwa Kujawsko - Pomorskiego poszkodowanych w nawałnicy w dniu 11 - 12 sierpnia 2017 r. Pomoc oparta jest na ,,opodatkowaniu” w wysokości 1 zł na jednego mieszkańca. Wszyscy członkowie obecni na Komisji  negatywnie zaopiniowali w/w wniosek. Drugi wniosek dotyczył Przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego realizowanego przez Spółkę RTBS z udziałem Gminy Miasto Golub - Dobrzyń o zabezpieczenie kwoty w wysokości   200.000 zł na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki. Komisja podjęła głosowanie, w którym wszyscy członkowie obecni na  Komisji pozytywnie zaopiniowali w/w wniosek.

Wszystkie poruszane podczas posiedzenia kwestie były przegłosowane przez Radnych Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

  • autor: Joanna Anuszewska , data: 2017-11-02

KOMISJA REWIZYJNA - 17.10.2017 r.

Dnia 17 października 2017 r. o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji oraz Sekretarz Miasta Mariola Milarska.

Tematem spotkania było zapoznanie się z dokumentacją i wypracowanie opinii w sprawie skarg, jakie zostały przekazane Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia, od czasu rezygnacji z funkcji Przewodniczącego p. Kazimierza Chojnackiego. Nowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Szymon Wiśniewski poprowadził posiedzenie, mające na celu rozpatrzenie trzech skarg mieszkańców miasta. Komisja wyda w sprawie skarg stosowne opinie, które zostaną przedłożone Radzie Miasta na najbliższej sesji.

  • autor: Agnieszka Lewandowska, data: 2017-10-24

KOMISJA OŚWIATY - 11.10.2017 r.

Notatka z posiedzenia Komisji Oświaty

Dnia 11 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, w którym udział wzięło 6 członków komisji oraz zaproszeni goście: Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty  Iwona Sipak, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego  Marzena Kujawiak, Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej  Jolanta Borowska oraz pracownik Urzędu Miasta  Lidia Krzyżek.

Jednym z punktów posiedzenia była współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego. Lidia Krzyżek przedstawiła podstawowe informacje na temat Programu Współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2018 roku. Konieczność uchwalenia programu przez Radę Miasta wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie. Przedstawiony przez Lidię Krzyżek projekt programu określa między innymi cele, zasady, formy i zakres tej współpracy. Minimalna kwota jaką miasto ma przeznaczyć na realizację zadań to 100 tys. zł. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała przedstawiony program.

Obecna na posiedzeniu Kierownik MZOO Iwona Sipak przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich Piotra Floerke dot. zajęć dodatkowych, wynikających z konieczności objęcia uczniów pomocą specjalistyczną i zarezerwowania stosownej na ten cel kwoty. Jak poinformowała p. Sipak do końca roku szkolnego w Zespole Szkół Miejskich będzie brakowało ok. 130 000 zł na w/w zajęcia dodatkowe. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Pani Sipak powiedziała również o kolejnych wnioskach rodziców o  dofinansowanie dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół, a także o wyjazdach uczniów na basen finansowanych przez Urząd Miasta.

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Marzena Kujawiak opowiedziała o wniosku rodzica dot. zatrudnienia asystenta nauczyciela dla uczennicy ze stwierdzoną sprzężoną niepełnosprawnością.

Podczas Komisji dyskutowano również na temat przyszłości budynku po przedszkolu "Julianek" oraz budynku po gimnazjum na ul. Szkolnej, jak również na temat audytu placówek oświatowych - Zespołu Szkół Miejskich i Szkoły Podstawowej Nr 1.

Następnie Komisja udała się z wizytą do Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej, gdzie Kierownik Jolanta Borowska opowiedziała o bieżącym funkcjonowaniu placówki, o przeprowadzonych remontach, atrakcjach organizowanych dla dzieci, uczestnictwie w warsztatach i licznych wycieczkach.

 

  • autor: Agnieszka Lewandowska, data: 2017-10-24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Budżet Obywatelski--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urz�d Miasta Golub-Dobrzy�, ul. Plac Tysi�clecia 25, 87-400 Golub-Dobrzy�
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyďż˝
powered by netadmin 7.10
-