-
strona główna  struktura serwisu  kontakt    poleć znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb Świadczenia Rodzinne
-
- 26.05.2017 - Filipa, Eweliny, Marianny
 
-
-
-
-
-
-
-
----www.kpfp.org.pl
-
- JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE / Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu / Świadczenia Rodzinne /

RODZINA 500+

 

PROGRAM

Rodzina 500 plus

 

Nowe świadczenie, które realizowane będzie od dnia 1 kwietnia 2016 r. przez Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

Świadczenie wychowawcze

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza do systemu prawnego nowe świadczenie wychowawcze. Świadczenie wychowawcze kierowane jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowywaniem dzieci.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie wychowawcze przysługuje obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej oraz innym osobom, którym na podstawie przepisów wspólnotowych oraz umów międzynarodowych przyznane zostały analogiczne do posiadanych przez obywateli prawa w zakresie świadczeń społecznych. Ustawa warunkuje prawo do świadczenia wychowawczego od zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym świadczenie to ma przysługiwać, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W przypadku gdy opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. Natomiast jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu z rodziców, pod którego opieką znajduje się dziecko.

Ile wyniesie świadczenie?

Świadczenie wychowawcze przysługuje do czasu osiągnięcia przez dziecko granicy dorosłości, tj. ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie to wynosi 500 zł netto, na każde uprawnione dziecko. Od świadczenia wychowawczego nie odprowadza się podatku.

Kto może dostać świadczenie?

Świadczenia na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.                            W przypadku pierwszego dziecka 500 zł otrzymają tylko te rodziny, których dochód na osobę                  w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł netto, a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne kwoty 1.200 zł.

 

Przy czym niepełnosprawne dziecko oznacza to dziecko legitymujące się orzeczeniem  o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Pierwszym dzieckiem, w rozumieniu przepisów ustawy, jest jedyne lub najstarsze dziecko                               w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia. W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę uprawnioną do świadczenia wychowawczego.

 

Kiedy nie przysługuje świadczenie wychowawcze?

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Co w sytuacji marnotrawienia świadczenia?

W ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewidziano mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczenia. Analogicznie jak w przypadku świadczeń rodzinnych, w razie sygnałów o wydawaniu środków niezgodnie z przeznaczeniem, u rodziny można przeprowadzić wywiad środowiskowy. Jeśli wywiad środowiskowy potwierdzi marnotrawienie świadczenia wychowawczego wówczas będzie można przekazywać to świadczenie w formie rzeczowej (jedzenia, ubrania, lekarstw itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłaty za przedszkole czy kolonie). Rozwiązanie to ma na celu ograniczenie przypadków, w których świadczenie wychowawcze będzie przeznaczane przez rodziców lub opiekunów dziecka na cele niezgodne z ustawą, w szczególności kiedy kwota świadczenia będzie wykorzystywana na zaspokajanie potrzeb własnych z pominięciem potrzeb dziecka.

Program "Rodzina 500 plus" a inne świadczenia dla rodzin.

Świadczenie wychowawcze jest wyłączone z katalogu dochodów warunkujących prawo do świadczeń o charakterze społecznym. Oznacza to, że świadczenie wychowawcze nie będzie miało wpływu na prawo do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy dodatków mieszkaniowych.

Co zrobić, żeby otrzymać świadczenie wychowawcze?

Żeby otrzymać świadczenie trzeba złożyć wniosek.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań koniecznych do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego, tj. w szczególności zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach rodziny, zaświadczenia z sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego                        o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (w przypadku opiekunów faktycznych), czy orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka  (w przypadku opiekuna prawnego). Dokumentów dotyczących dochodów rodziny nie trzeba składać w przypadku gdy dana osoba nie ubiega się o przyznanie uprawnienia do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko pod uwagę brany jest dochód rodziny. Zatem osoba ubiegająca się musi wówczas udokumentować dochód rodziny.

Podkreślić jednak trzeba, że dokumenty potwierdzające dochód rodziny mogą być pozyskiwane samodzielnie przez organy właściwe z odpowiednich rejestrów.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Sprawy dotyczące świadczenia wychowawczego załatwiane będą w gminach, a w sprawach,    w których zastosowanie będą miały przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw.

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze mogą złożyć wniosek bezpośrednio w gminie lub drogą elektroniczną. Do złożenia wniosku drogą elektroniczną potrzebny jest tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny.

W przypadku miasta Golubia-Dobrzynia świadczenie wychowawcze realizowane będzie przez Dział Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej przy ul. Kilińskiego 10. 

 

Kiedy można składać wnioski?

 

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, jednak będą na to trzy miesiące.                     Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy trwania programu, rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jednak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.                                        Świadczenia z trzymiesięcznym wyrównaniem będą wypłacane tylko wtedy, jeśli wniosek wpłynie do 30 czerwca 2016 r.

 

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres jednego roku – od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku.

Dłuższy będzie jedynie pierwszy okres, który rozpocznie się 1 kwietnia bieżącego roku i trwać będzie do 30 września 2017 r.

 

Wnioski o jego ustalenie będzie można składać od dnia 1 sierpnia danego roku.

Świadczenie przyznawane będzie od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz ze wszystkimi dokumentami.

Wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało ono przyznane, chyba że wniosek zostanie złożony po 10 dniu miesiąca, wówczas świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłacane będzie najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 

Opracowała: B. Stogowska, dnia 15 lutego 2016 r.

Świadczenie rodzicielskie - nowe świadczenie rodzinne - informacja dotycząca podstawowych warunków przyznawania świadczenia rodzicielskiego

W dniu 24 lipca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Wskazana ustawa została podpisana przez Prezydenta RP w dniu  5 sierpnia 2015 r., a weszła w życie dnia 1 stycznia 2016 r. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły lub przysposobiły dziecko,                   a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Do pobierania tego świadczenia uprawnieni są między innymi: bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także osoby wykonujące prace na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego i przysługuje w wysokości 1.000 zł miesięcznie (jest to kwota netto i nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok, tj. 52 tygodnie po urodzeniu dziecka, a w przypadku urodzenia wieloraczków okres ten wynosi 71 tygodni. 

Świadczenie to mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed dniem 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. W takim przypadku, świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Przy czym rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., aby uzyskać prawo do przedmiotowego świadczenia od dnia 1 stycznia 2016 r. winni złożyć wniosek najpóźniej do dnia 31 marca 2016 r.  

 

 Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres urlopu rodzicielskiego.

Jak wynika z powyższego wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego, jak                   i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres urlopu rodzicielskiego.

Od 1 stycznia 2016 r., tj. po wejściu w życie wyżej wymienionej nowelizacji ustawy                                   o świadczeniach rodzinnych wprowadzającej świadczenie rodzicielskie, wnioski o świadczenie rodzicielskie są przyjmowane przez właściwe organy gminne realizujące ustawę o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku miasta Golubia-Dobrzynia organem właściwym realizującym świadczenia rodzinne, jest burmistrz miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o te świadczenia.

Świadczenia rodzinne w mieście Golubiu-Dobrzyniu realizowane są przez Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Kilińskiego 10.

Szczegółowych informacji w zakresie świadczenia rodzicielskiego oraz wnioski można uzyskać                 w Dziale Świadczeń Rodzinnych, w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej, pokój nr 5,                              w godzinach urzędowania Ośrodka:

Godziny urzędowania:

 

Poniedziałek   od 7:30 do 15:30

Wtorek           od 7:30 do 17:00

Środa              od 7:30 do 15:30

Czwartek        od 7:30 do 15:30

Piątek             od 7:30 do 14:00             

 

Informacji telefonicznych udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych: Agnieszka Dębska, Jolanta Lewandowska, Joanna Żebrowska pod numerem: 56 683 54 10 do 14 wew. 45. 

Pliki do pobrania w załączeniu

autor: Miejski Ośrodek Polityki Społecznej , data: 2016-02-08

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że od dnia 01 sierpnia 2012 r. wydawane i przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy od 01 października 2012 r. do 31 września 2013 r.

Od dnia 01 września 2012 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy od 01 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r.
Od dnia 01 sierpnia 2012 r. wydawane i przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013.
Wnioski należy składać do dnia 15 września 2012 r.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków pokój nr 5.

KOMUNIKAT

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732).

 Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie  z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana   z urzędu przez organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta lub upoważnionego kierownika/pracownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). W przypadku Miasta Golubia-Dobrzynia pomoc będzie przyznawana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej.

Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2012 r. Oznacza to, że za każdy z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.


Sporządziła: B. Stogowska

 

 

 

Świadczenia Rodzinne

MOPS/pokój nr 5/ tel. 683 5410- 14 wew.45
 Bożena Stogowska 
Agnieszka Dębska
Ewa Krzemińska
Jolanta Lewandowska

Od 1 maja 2004r. funkcjonuje nowy jednolity system świadczeń rodzinnych wprowadzony ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. 228, poz.2255 z późn..zm.).

Świadczenia rodzinne są obligatoryjnymi świadczeniami udzielanymi na wniosek osoby zainteresowanej, na roczne okresy zasiłkowe. Okres zasiłkowy trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego. Prawo do poszczególnych świadczeń uzależnione jest od spełnienia przez osobę ubiegającą się i jej rodzinę określonych w ustawie warunków. Świadczenia rodzinne to świadczenia pieniężne przeznaczone dla rodzin o niskich dochodach. Celem nowego spójnego systemu świadczeń rodzinnych jest wsparcie rodzin niezamożnych, wychowujących dzieci uczęszczające do szkoły. 

 

Na nowy system świadczeń rodzinnych składają się:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2)
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
3) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

 

O zasiłek rodzinny można ubiegać się, jeżeli spełnia się kryteria dochodowePrzyznanie dodatków do zasiłku uzależnione jest od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej osoby ubiegającej się. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków ustala się na podstawie dochodu rodziny uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.   
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się
nie przekracza kwoty 504 zł. 
Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł.

Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki do zasiłku rodzinnego:

1) Dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
2) Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
3) Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
4) Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
5) Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka,
6) Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
7) Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny to podstawowa forma wsparcia przewidziana na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ma on na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w pkt 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

 - 18 roku życia lub
 - nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 - 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 września 2006r. wynosi:

1) 48,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 64,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 68,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.
Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka, składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.
Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
- 24 miesięcy kalendarzowych;
- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.
W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.


Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci.
W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
- drugi z rodziców dziecka nie żyje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
-
powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało
  oddalone.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.
Od 1 września 2006r. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.


Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 1 września 2006r. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie:

1) 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Od 1 września 2006r. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko albo
2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.
Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.
Od 1 września 2006r. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100,00 zł na dziecko.


Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na dziecko. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka zgodnie jest świadczeniem rodzinnym.


Zapomoga przysługuje:

1) matce lub
2) ojcu dziecka,
3) opiekunowi prawnemu albo
4) opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Pisemny wniosek o jednorazową zapomogę można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne), w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia
.
Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania
.  

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Od 1 września 2006 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł. miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Od 1 października 2008 r. rozpocznie się wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego zastąpią wypłacane obecnie zaliczki alimentacyjne. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego należy pobierać i składać bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wnioski                o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy  są przyjmowane od dnia 1 sierpnia. 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy                   od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek, wraz                z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

DLA KOGO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone alimenty od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja ich okazała się bezskuteczna. Przy czym egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie ostatnich dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych w kwocie aktualnie zasądzonych alimentów, bez względu na wielkość zaległych zobowiązań dłużnika wobec osoby uprawnionej. Bezskuteczność egzekucji potwierdzał będzie komornik odpowiednim zaświadczeniem. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,  z powodu: braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. W przypadku gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, bo dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wnioskodawca powinien dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Na dziecko starsze świadczenia z funduszu przysługują do ukończenia przez dziecko 25 roku życia, pod warunkiem że uczy się ono w szkole lub szkole wyższej.              Z kolei na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują bez ograniczeń co do jego wieku.

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł na dziecko.

Prawo do świadczeń przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę                w rodzinie w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza kwoty 725 zł. Ustalając więc prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od 1 października 2008 r. do 30 września 2009 r. bierze się pod uwagę dochody uzyskane przez członków rodziny w roku kalendarzowym 2007.

Wysokość dochodu rodziny dokumentuje się odpowiednio zaświadczeniami lub oświadczeniami. Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć odpowiednio:

·        zaświadczenia o dochodzie członków rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

·        oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

·        oświadczenia o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

Nie zawsze prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalane będzie w oparciu o dochody uzyskane w roku 2007. W przypadku gdy sytuacja dochodowa rodziny na dzień składania wniosku, w porównaniu z rokiem 2007, uległa znacznym zmianom zarówno na korzyść, jak i niekorzyść osoby ubiegającej się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, bierze się pod uwagę utratę dochodu – pomniejsza się wówczas dochód z roku 2007 o dochód utracony, lub uzyskanie dochodu – powiększa się wtedy dochód z roku 2007 o dochód uzyskany. Jednak nie w przypadku każdej zmiany sytuacji dochodowej mają zastosowanie zasady utraty lub uzyskania dochodu. Zasady te mają zastosowanie w przypadkach ściśle określonych w ustawie  z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Są to następujące sytuacje:

·        uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego lub zakończenie tego urlopu;

·        uzyskanie lub utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych;

·        uzyskanie lub utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

·        uzyskanie lub utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego;

·        rozpoczęcie lub wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODACH

 

Do celów ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby ubiegające się o te świadczenia powinny dołączyć do wniosku zaświadczenia o dochodach wystawione przez Urząd Skarbowy według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. Nr 136, poz.855).   

Nie jest możliwe wykorzystanie do celów ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaświadczeń wydanych na wzorze określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2005 r., Nr 105, poz.881 z późn. zm.) do celów świadczeń rodzinnych, z uwagi na brak w nich informacji o przychodzie.  

 

autor: M.M., data: 2008.08.11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZAADOPTUJ PSA--respoti - przewodniktvgdStowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 6.92
-